*alt_site_homepage_image*

Socialinė parama ir paslaugos

decoration

decoration Socialinė parama

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Kompensacijos skiriamos ir mokamos:
1. žuvusių nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusiųjų nuo 1991 m. sausio įvykių šeimoms — tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;
2. Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio įvykių, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;
3. Nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl 1991 m. sausio įvykių šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.
Kompensacijų gavėjams kompensuojama 50 procentų išlaidų už:
1. būsto šildymą;
2. karštą vandenį;
3. šaltą vandenį ir nuotekas;
4. dujas;
5. kietą ir skystą kurą;
6. elektros energiją;
7. laidinio telefono abonentinį mokestį;
8. kitas paslaugas (namo ir šilumos tinklų eksploatacijos išlaidas, laiptinių ir rūsių apšvietimą, bendrų patalpų valymą, šiukšlių ir skystųjų nešvarumų išvežimą, liftą, laidinio radijo imtuvą, kolektyvinę TV anteną, žemę, esančią po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtą šiems asmenims).
Nepriklausomybės gynėjai ir nukentėję asmenys, pretenduojantys j kompensaciją, vietos savivaldos vykdomosioms institucijoms pagal nuolatinę gyvenamąją (registravimo) vietą tiesiogiai atvykę (ar paštu) turi pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.
Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Danutė Plaščinskienė tel. (8 5) 275 0033
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) :
1. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (Rinktinės g. 5 A, LT-01515 Vilnius, www.prokuraturos.lt) – apie žuvimo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, faktą; apie sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.dnt.lt ) ir jos teritoriniai skyriai – apie asmens darbingumo lygį ir priežastis;
3. Mokiniu registras (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

Prašymo forma laisva.
Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį, duomenis apie šeimos narius (vardas, pavardė, asmens kodas, gimdystės ryšys, socialinė padėtis).

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir vertina pateiktus dokumentus.
Kompensacijos teikiamos nuo teisės gauti kompensaciją kreipimosi mėnesio 1 d., tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo atsiradusių aplinkybių, turinčių įtakos kompensacijos dydžio pasikeitimui.
Savivaldybės administracija gali reikalauti ir kitų dokumentų, įrodančių kompensacijų gavėjų teisę į kompensacijas.
Kai kreipiantis dėl kompensacijų su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, trūkstamus dokumentus, nurodytus informaciniame lapelyje asmuo turi pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu per mėnesį reikiami dokumentai nepateikiami, prašymas laikomas nepateiktu.
Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas;
2. Suaugusių šeimos narių asmens dokumentai;
3. Vaikų gimimo liudijimai ir jų kopijos*;
4. Žuvimo faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantys dokumentai;
5. Sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma;
6. Darbingumo lygio pažyma;
7. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pažymėjimas;
8. Nukentėjusiojo nuo 1991 m. sausio 11—13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimas;
9. Pažyma iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų amžiaus besimokančių vaikų.

*Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Kritus gyvuliui, sudegus gyvenamajam namui ir ūkiniams pastatams materialinės pašalpos skyrimas

Informacija ruošiama

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas
Paslaugos aprašymas Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimos nariams lygiomis dalimis išmokama 4170,53 Eur vienkartinė kompensacija.
Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, išmokamos vienkartinės kompensacijos:
- pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 2085,26 Eur;
- pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1668,21 Eur;
- pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) – 1251,16;
- pripažintiems netekusiais 20-40 procentų darbingumo – 834,11 Eur.
Vienkartinės kompensacijos išmokamos iš valstybės biudžeto asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos.
Kad gautų vienkartinę kompensaciją, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, kiekvienas šeimos narys, tiesiogiai atvykęs (ar paštu) turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta, administracijai prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.
Kad gautų vienkartinę kompensaciją asmuo, pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną.
Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
1. Gyventojų registro tarnyba (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamą vietą, šeiminę padėtį;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.dnt.lt; arba teritoriniai tarnybos skyriai – pagal gyvenamąją vietą) – apie asmens darbingumo lygį, susietą su būtinąja karine tarnyba sovietinėje armijoje.
3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (Totorių g. 25/3, LT-01121 Vilnius, www.kam.lt) – apie asmens būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje.

Prašymo forma laisva.
Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį.

Sprendimas dėl vienkartinės kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir vertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Asmens, žuvusio ar mirusio būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusio vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimos narys, kuris kreipiasi prašydamas išmokėti kompensaciją, prašyme privalo nurodyti ir visus kitus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę kompensaciją (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), jeigu jų nėra, - tai nurodyti raštu; Išmokėtos vienkartinės kompensacijos vėliau neindeksuojamos, o neišmokėtos kompensacijos nepaveldimos

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas;
2. Žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ar karinių apmokymų sovietinėje armijoje metu:
2.1. mirties liudijimas ar jo nuorašas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka*;
2.2. karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas ar telegrama;
2.3. karinis bilietas ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos išduota pažyma;
2.4. giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimas, kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka.*
3. Asmuo, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia darbingumo lygio pažymą.


*Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas
Paslaugos aprašymas Vienkartinės pašalpos skiriamos žuvusių ar mirusių tardymo įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940—1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) lygiomis dalimis išmokama vienkartinė pašalpa.
Kad gautų vienkartinę pašalpą kiekvienas šeimos narys tiesiogiai atvykęs (ar paštu) turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.
Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
1. Gyventojų registro tarnyba (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) - apie deklaruotą gyvenamą vietą, šeiminę padėtį;
2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, www.genocid.lt) – dėl pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažinto kario savanorio ar neginkluotos pasipriešinimo - laisvės kovų dalyvio statuso ir dėl sprendimo dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių;
3. Nacionalinė teismų administracija (L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, www.teismai.lt) – dėl teismo sprendimo, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

Sprendimas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir vertina pateiktus dokumentus.
Šio aprašymo 6 punkte nurodytus dokumentus savivaldybei pateikia vienas iš šeimos narių.
Teisė gauti vienkartinę pašalpą atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo pateikia prašymą ir visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti.
Vienkartinės pašalpos išmokamos iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje.

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas;
2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau - LGGRTC) išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka;
3. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo;
4. giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka*;
5. Jeigu nėra giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančių dokumentų – teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo.

*Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų
*Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Prašymo forma laisva.
Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį.
Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Vaikui (asmeniui), kuriam nustatyta globa (rūpyba), jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų (152 Eur) dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį.
Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų (152 Eur) dydžio globos (rūpybos) išmoka.
Kai asmuo, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.
Asmeniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Globos (rūpybos) išmoka mokama šeimynai ar socialinės globos įstaigai, jeigu besimokantis vyresnis negu 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje ar socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba).
BSI- bazinė socialinė išmoka (38 Eur)
VRP- valstybės remiamos pajamos (102 Eur)
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai Vilniaus rajono Socialinės rūpybos skyriuje, paštu, per įgaliotą asmenį.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Eva Guobienė tel. (8 5) 253 2313
Prašymo forma (-os)  Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) forma
Aprašymas interesantui

Kiti vykdytojai:

Viktorija Jurevič tel. (85) 272 3327, viktorija.jurevic@vrsa.lt
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių - apie mokamą našlaičių pensiją.

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma; SP-3(B));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
5. šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
6. teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;
7. pažyma apie praėjusių iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažyma iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas išskaičiuojant iš darbo užmokesčio; pažyma iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką; pašto perlaidos, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu ir kt.);
8. mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
9. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje ar šeimynoje, skiriamas globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
Išmokos dydis - 4 bazinių socialinių išmokų (152 Eur) dydžio per mėnesį.
BSI- bazinė socialinė išmoka (38 Eur)
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Eva Guobienė tel. (8 5) 253 2313
Prašymo forma (-os)  Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) forma
Aprašymas interesantui

Kiti vykdytojai:

Viktorija Jurevič tel. (8 5) 272 3327, viktorija.jurevic@vrsa.lt
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma SP-3(B));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
5. šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
6. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Teisę gauti išmoką vaikui nuo vaiko gimimo dienos iki 2 metų turi bendrai gyvenantys ir (ar) globojantys vaikus asmenys:
1) kai auginami ir (ar) globojami 1 ar 2 vaikai – 0,75 bazinės socialinės išmokos ( 28,5 Eur) dydžio per mėnesį išmoka vaikui skiriama, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų (153,00 Eur) dydžio;
2) kai auginami ir (ar) globojami 3 ir daugiau vaikų – 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (28,50 Eur) per mėnesį išmoka vaikui skiriama nevertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamų.

Teisę gauti išmoką vaikui, kai vaiko amžius nuo 2 iki 18 metų, turi bendrai gyvenantys ir (ar) globojantys vaikus asmenys:
1) kai auginami ir (ar) globojami 1 ar 2 vaikai – 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (15,20 Eur) per mėnesį išmoka vaikui skiriama, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų ( 153,00 Eur) dydžio;
2) kai auginami ir (ar) globojami 3 ir daugiau vaikų – 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (15,20 Eur) per mėnesį išmoka vaikui skiriama nevertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamų.
BSI- bazinė socialinė išmoka (38 Eur)
VRP- valstybės remiamos pajamos (102 Eur)
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai seniūnijoje pagal deklaruotą gyv. Vietą, Vilniaus rajono Socialinės rūpybos skyriuje, elektroniniu būdu www.spis.lt, paštu, per įgaliotą asmenį.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Eva Guobienė tel. (8 5 ) 253 2313
Prašymo forma (-os)  Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) forma
Aprašymas interesantui

Kiti vykdytojai:
Viktorija Jurevič tel. (8 5) 272 3327, viktorija.jurevic@vrsa.lt
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.mna.lt ) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt ) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens nedarbingumo lygį;
7. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių ar į seniūniją pagal deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A1));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo - įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (jei kreipiasi globėjas);
6. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
7. mokymo įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo iki 24 metų mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
8. dirbančių pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, pažymas apie praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos vaikui mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės gauti išmoką vaikui atsiradimo mėnesio gautas pajamas;
9. prašyme pažymėti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų vidutinių mėnesio pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir tenkančių vienam asmeniui per mėnesį, dydį, apskaičiuota pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas;
11. banko sąskaitos rekvizitus.
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo.
2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas.
3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.
Būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešajame registre.
Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį teikiamos kompensacijos.
Daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą.
Jeigu bendrojo naudojimo objekto valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius savivaldybės administracijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ir dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti, nuo kito mėnesio, už kurį skiriama būsto šildymo kompensacija, jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, o nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus nuo šių aplinkybių atsiradimo.
Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (toliau – prašymas-paraiška) pateikiama raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiama paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Jolanta Abramčik tel. (8 5) 253 2313
Prašymo forma (-os)  Prašymo – paraiškos gauti piniginę socialinę paramą (kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjo 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą) SP-4 forma
 1 priedas
 2 priedas
 3 priedas
 4 priedas
 5 priedas
 Pažymos apie darbo užmokestį forma
 Prašymo – paraiškos gauti piniginę socialinę paramą (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4(A) forma
 6 priedas
Aprašymas interesantui

Paslaugos vykdytojai:
Deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos seniūnija.
1. vyresn. specialistė Teresa Percevič, tel. (8 5) 275 6768, el.p. teresa.percevic@vrsa.lt ;
2. vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Rima Zablockaja, tel. (8 5) 275 0033, el.p. rima.zablockaja@vrsa.lt ;
3. vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Danutė Plaščinskienė, tel. (8 5) 275 0033, el.p. danute.plascinskiene@vrsa.lt 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt ) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.mna.lt ) - apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro  – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. VĮ „Regitra“ (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt ) - apie asmens disponuojamas transporto priemones;
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt ) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens nedarbingumo lygį;
8. Žemės ūkio technikos registro ) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
9. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą;
10. kita.

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į seniūniją pagal deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Priimant asmens paraišką-prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį.
Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.
Apskaičiuotų kompensacijų sumos už centralizuotai teikiamą šilumą ir geriamąjį vandenį pervedamos į šias paslaugas teikiančių juridinių asmenų sąskaitas už kiekvieną praėjusį mėnesį. Apskaičiuotų kompensacijų sumos, kai būstui šildyti paruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras, kompensacijų gavėjams (išskyrus socialinę riziką patyrusius asmenis) išmokamos pinigais.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas-paraiška (atsižvelgiant į aplinkybes):
1.1. prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (SP-4);
1.2. prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys, SP-4(A)).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (-ai), kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
5. Pareiškėjas, atsižvelgiant į jo ar bendrai gyvenančių asmenų situaciją, turi pateikti*:
5.1. santuokos, ištuokos, mirties liudijimą arba kompetentingos institucijos dokumentą, patvirtinantį santuokos, ištuokos, mirties faktą, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
5.2. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
5.3. įmonės, įstaigos organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.4. pažymą, kad asmuo studijuoja aukštojoje mokykloje pagal formaliojo švietimo studijų (įskaitant akademines atostogas dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ar mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir apie tai, ar gauna (negauna) stipendijas;
5.5. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
5.6. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
5.7. . ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos ir (ar) tėvystės nustatymo ir (ar) vaiko išlaikymo priteisimo arba dokumentą (su teismo rezoliucija dėl bylos nagrinėjimo teisme) ar teismo šaukimą, patvirtinantį aplinkybę, kad teisme yra nagrinėjama byla dėl tėvystės nustatymo ir vaiko išlaikymo priteisimo;
5.8. dokumentą, patvirtinantį turto įsigijimą ar perleidimą;
5.9. sudarytą sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl įsiskolinimo padengimo arba teismo sprendimą dėl įsiskolinimo padengimo;
5.10. dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją.
6. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, įregistruota viešajame registre.
7. Asmeninės sąskaitos numeris (kai kreipiamasi dėl kietojo ir kitokio kuro).
8. Atsiskaitymo už paslaugas knygelė arba dokumentas, patvirtinantis atsiskaitymą už paslaugas.
9. Kiti dokumentai.
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Prašymo-paraiškos formos įkeltos į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainę http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai.html

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (304 Eur).
Pašalpa mokama mirus:
1. Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančiam asmeniui;
2. Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kaip ši sąvoka apibrėžta tai reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
3. Lietuvos Respublikoje gyvenančiam asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
4. asmeniui, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas;
5. Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris dirba Lietuvos Respublikoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis.
Pašalpa taip pat mokama, kai anksčiau minėtų asmenų vaikas gimsta negyvas arba gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių ir jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.
Laidojantis asmuo prašymą gali pateikti seniūnijoje pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos raštu asmeniškai.
Laidojantis asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas žodžiu iš karto jam pateikus prašymą seniūnijoje.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Rima Zablockaja tel. (8 5) 240 0295
Prašymo forma (-os)  Prašymo laidojimo pašalpai gauti SP-5 forma
Aprašymas interesantui

Kiti paslaugos vykdytojai:
Mirusiojo arba laidojančio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnija.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, http://www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūniją įgaliotas darbuotojas įsitikina laidojančio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiam asmeniui ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo dienos.
Dėl pašalpos galima kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į pašalpą atsiradimo dienos.

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas gauti laidojimo pašalpą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre, turi būti pateiktas medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – medicininis perinatalinės mirties liudijimas),
4. Kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti, pateikiami dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai apie vieno gyvenančio asmens gautas vidutines pajamas arba vienam asmeniui tenkančias vidutines pajamas (kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų).
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
5. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas
Paslaugos aprašymas Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus), jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) (153 Eur) dydžio.
Atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus), jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur).
Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), skiriamas nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai) vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas, mokiniams gali būti skiriamas nemokamas maitinimas išimties atvejais. Tam tikslui galima panaudoti iki 4 procentų socialinei paramai mokiniams skirtų valstybės biudžeto lėšų.
Išimties atvejus ir mokinių nemokamo maitinimo rūšis tvirtina Vilniaus rajono savivaldybės taryba.
Prašymas-paraiška pateikiamas asmeniškai arba elektroniniu būdu. Prašymą-paraišką gali pateikti vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, el. paštu ar telefonu.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Jolianta Lokutijevska tel. (8 5) 275 0063
Prašymo forma (-os)  Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
 Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti
Aprašymas interesantui

Kitas paslaugos vykdytojas:
Deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūnija.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojai:
1. Vyresn. specialistė Violeta Andrijevska, tel. (8 5) 275 0063, el. p. violeta.andrijevska@vrsa.lt.

Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pateikiamas laisvos formos prašymas socialinei paramai mokiniams gauti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, http://www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, http://www.sodra.lt  ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt  ) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, https://www.nma.lt ) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro ( www.itc.smm.lt  ) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūniją arba į mokyklą, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo liepos 1 dienos.
Jeigu mokiniui nebuvo skiriamas nemokamas maitinimas paskutinį mokslo metų mėnesį, dėl nemokamo maitinimo mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje galima kreiptis nuo gegužės 1 d.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai informuoja savivaldybės administraciją.

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas-paraiška gauti socialinę paramą mokiniams.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (ų) kopija.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis.
5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:
5.1. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;
5.2. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.3. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją.
6. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes).
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla savivaldybės administracijai pateikia tik turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.
Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (57,00 Eur) vienam mokiniui per kalendorinius metus.
Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (153 Eur) dydžio.
Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai arba elektroniniu būdu. Prašymą gali pateikti vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, el. paštu ar telefonu.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Jolianta Lokutijevska tel. (8 5) 275 0063
Prašymo forma (-os)  Prašymo–paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP -11 forma
Aprašymas interesantui

Kiti paslaugos vykdytojai:
Deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūnija.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojai:
1. Vyresn. specialistė Violeta Andrijevska, tel. (8 5) 275 0063, el. p. violeta.andrijevska@vrsa.lt .

Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pateikiamas laisvos formos prašymas socialinei paramai mokiniams gauti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt  ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt  ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, http://www.ldb.lt  ) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt  ) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro ( www.itc.smm.lt  ) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt  ) ir jos teritorinių skyrių– apie asmens nedarbingumo lygį.

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Kad mokinys gautų paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų, kai prasideda nauji mokslo metai, liepos 1 d. iki spalio 5 dienos.

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas-paraiška gauti socialinę paramą mokiniams.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (ų) kopija.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis.
5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:
5.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.
5.2. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;
5.3. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.4. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją.
6. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla savivaldybės administracijai pateikia tik turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.
Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo.
2. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP) (102 Eur).
3. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka kitas Įstatyme nustatytas sąlygas.
Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:
-pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui - 100 procentų skirtumo tarp VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
-antram bendrai gyvenančiam asmeniui - 80 procentų skirtumo taip VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
-trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo taip VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.
Įsidarbinus ilgalaikiam bedarbiui už kiekvieną jo su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, papildomai mokama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėnesių iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio. Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus tūri būti pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo.
Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus darbingas, bet nedirbantis asmuo (išskyrus atvejus, kai nedirbama dėl Įstatyme nustatytų objektyvių priežasčių), socialinės pašalpos dydis, išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, yra mažinamas:
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 12 iki 24 mėnesių - 20 procentų;
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 24 iki 36 mėnesių - 30 procentų;
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 36 iki 48 mėnesių - 40 procentų;
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 48 iki 60 mėnesių - 50 procentų.
Gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių socialinė pašalpa skiriama nepinigine forma, kol anksčiau nurodyti asmenys nedirbs (taip pat savarankiškai nedirbs) arba nedalyvaus savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.
Savivaldybės administracija turi teisę nemažinti socialinės pašalpos dydžio, jeigu Lietuvos teritorinė darbo birža ar kitos valstybės valstybinė įdarbinimo tarnyba socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu nepasiūlė darbo arba nepasiūlė dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Socialinė pašalpa taip pat nemažinama, jeigu darbingo amžiaus darbingi, bet nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje.

Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (toliau - prašymas-paraiška) pateikiama raštu asmeniškai, elektroniniu būdu (per www.spis.lt) , paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiama paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Jolanta Abramčik tel. (8 5) 253 2313
Prašymo forma (-os)  Prašymo – paraiškos gauti piniginę socialinę paramą (kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjo 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą) SP-4 forma
 1 priedas
 2 priedas
 3 priedas
 4 priedas
 5 priedas
 Pažymos apie darbo užmokestį forma
 Prašymo – paraiškos gauti piniginę socialinę paramą (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4(A) forma
 Prašymo – paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4(B) forma
Aprašymas interesantui

Kiti paslaugos vykdytojai:
1. Vyresn. specialistė Teresa Percevič, tel. (8 5) 275 6768, el.p. teresa.percevic@vrsa.lt
2. Vyresn. specialistė Gražina Zadranovič, tel. (8 5) 275 6768, el.p. grazina.zadranovic@vrsa.lt
3. Vyresn. specialistė Jolianta Lokutijevska, tel. (8 5) 275 0063, el. p. jolianta.lokutijevska@vrsa.lt
4. Vyresn. specialistė Violeta Andrijevska, tel. (8 5) 275 0063, el. p. violeta.andrijevska@vrsa.lt
5. vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Rima Zablockaja, tel. (8 5) 275 0033, el.p. rima.zablockaja@vrsa.lt
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.mna.lt ) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. VĮ „Regitra“ (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt ) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;
8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
9. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.
10. Kiti dokumentai.

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių arba gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Priimant asmens paraišką-prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.
Socialinė pašalpa gali būti teikiama:

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas-paraiška (atsižvelgiant į aplinkybes):
1.1. prašymas-paraiška gauti piniginę socialinę paramą SP-4 forma;
1.2. prašymas-paraiška gauti piniginę socialinę paramą (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4(A) forma;
1.3. prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4(B) forma.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (-ai), kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
5. Pareiškėjas, atsižvelgiant į jo ar bendrai gyvenančių asmenų situaciją, turi pateikti*:
5.1. atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
5.2. santuokos, ištuokos, mirties liudijimą arba kompetentingos institucijos dokumentą, patvirtinantį santuokos, ištuokos, mirties faktą, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
5.3. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
5.4. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.5. pažymą, kad asmuo studijuoja aukštojoje mokykloje pagal formaliojo švietimo studijų (įskaitant akademines atostogas dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ar mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir apie tai, ar gauna (negauna) stipendijas;
5.6. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
5.7. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
5.8. ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos ir (ar) tėvystės nustatymo ir (ar) vaiko išlaikymo priteisimo arba dokumentą (su teismo rezoliucija dėl bylos nagrinėjimo teisme) ar teismo šaukimą, patvirtinantį aplinkybę, kad teisme yra nagrinėjama byla dėl tėvystės nustatymo ir vaiko išlaikymo priteisimo;
5.9. dokumentą, patvirtinantį turto įsigijimą ar perleidimą;
5.10. dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją;
6. Kiti dokumentai.
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 75 bazinių socialinių išmokų (2850 Eur) dydžio išmoka įsikurti.
Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:
1. Būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti.
2. Sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti.
3. Būsto nuomai.
4. Mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas.
5. Būstui remontuoti arba rekonstruoti.
6. Baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti.
7. Studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti.
8. Žemės sklypui įsigyti.
9. Mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.
Vienkartinė išmoka Įsikurti skiriama, jeigu prašymą asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai. Išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo įsakymo skirti išmoką priėmimo dienos.
Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos (38 Eur) dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais.
BSI- bazinė socialinė išmoka (38 Eur)
VRP- valstybės remiamos pajamos (102 Eur)
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Prašymas pildomas Vilniaus rajono Socialinės rūpybos skyriuje.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Eva Guobienė tel. (8 5)  253 2313
Prašymo forma (-os)  Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) forma
Aprašymas interesantui

Kiti vykdytojai:
Viktorija Jurevič tel. (8 5) 272 3327, viktorija.jurevic@vrsa.lt
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą;
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Nėščiai moteriai, kuri pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (76 Eur) dydžio vienkartinė išmoka.
Išmoka skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, nuo kurios moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
BSI- bazinė socialinė išmoka (38 Eur)
VRP- valstybės remiamos pajamos (102 Eur)

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai seniūnijoje pagal deklaruotą gyv. vietą, Vilniaus rajono Socialinės rūpybos skyriuje, elektroniniu būdu www.spis.lt, paštu, per įgaliotą asmenį.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Eva Guobienė tel. (8 5)  253 2313
Prašymo forma (-os) Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma
Aprašymas interesantui

Kiti vykdytojai:
Viktorija Jurevič tel. (8-5) 272 3327, viktorija.jurevic@vrsa.lt
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių;

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma arba vaikui gimus, vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
5. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Kiekvienam gimusiam/įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų (418 Eur) dydžio vienkartinė išmoka.
Vienkartinė išmoka vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jeigu jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai seniūnijoje pagal deklaruotą gyv. vietą, Vilniaus rajono Socialinės rūpybos skyriuje, elektroniniu būdu www.spis.lt, paštu, per įgaliotą asmenį.
BSI- bazinė socialinė išmoka (38 Eur)
VRP- valstybės remiamos pajamos (102 Eur)
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Eva Guobienė tel. (8 5) 253 2313
Prašymo forma (-os)  Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma
Aprašymas interesantui

Kiti vykdytojai:
Viktorija Jurevič tel. (8 5) 272 3327, viktorija.jurevic@vrsa.lt
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo - įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
5. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
6. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
7. banko sąskaitos rekvizitai.
Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui.
Išmokos dydis – 1,5 bazinės socialinės išmokos (57 Eur) dydžio per mėnesį.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai seniūnijoje pagal deklaruotą gyv. vietą, Vilniaus rajono Socialinės rūpybos skyriuje, paštu, per įgaliotą asmenį.
BSI- bazinė socialinė išmoka (38 Eur)
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Eva Guobienė tel.(8 5) 253 2313
Prašymo forma (-os)  Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma
Aprašymas interesantui

Kiti vykdytojai:
Viktorija Jurevič tel. (8 5) 272 3327, viktorija.jurevic@vrsa.lt 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma SP-3(A));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduota pažyma apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą;
5. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą) skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai jeigu jis pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos ir:

mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai;

studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį).
BSI- bazinė socialinė išmoka (38 Eur)
VRP- valstybės remiamos pajamos (102 Eur)

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai seniūnijoje pagal deklaruotą gyv. vietą, Vilniaus rajono Socialinės rūpybos skyriuje, elektroniniu būdu www.spis.lt, paštu, per įgaliotą asmenį.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Eva Guobienė tel. (8 5) 253 2313
Prašymo forma (-os) Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma
Aprašymas interesantui

Kiti vykdytojai:
Viktorija Jurevič tel. (8 5) 272 3327, viktorija.jurevic@vrsa.lt
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį; 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Mokinių registro, Studentų registro – apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
5. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
6. mokymo įstaigos pažyma, kad asmuo mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, arba, baigus mokslus ar studijas, mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą, jeigu duomenų apie mokymąsi nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
7. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
8. banko sąskaitos rekvizitai.
Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas.
Paslaugos aprašymas Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš vaikų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.
Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) išmoka per mėnesį.
Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 BSI (152 Eur) dydžiu.
Išmoka vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui mokama nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai.
BSI- bazinė socialinė išmoka (38 Eur)
VRP- valstybės remiamos pajamos (102 Eur)
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai seniūnijoje pagal deklaruotą gyv. vietą, Vilniaus rajono Socialinės rūpybos skyriuje, paštu, per įgaliotą asmenį.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Eva Guobienė tel. (8 5) 253 2313
Prašymo forma (-os)  Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma
Aprašymas interesantui

Kiti vykdytojai:
Viktorija Jurevič tel. (8 5) 272 3327, viktorija.jurevic@vrsa.lt
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
5. vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jeigu duomenų apie vaikų gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
6. banko sąskaitos rekvizitai.
Dėl pažymos kreditui ir palūkanoms apmokėti išdavimo
Paslaugos aprašymas Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi daugiabučio namo buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:
1) turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;
2) su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.
Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma tokiam laikotarpiui, kuriam nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.
Išduotą pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą daugiabučio namo savininkas pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui.
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Danutė Plaščinskienė tel. (8 5) 275 0033
Prašymo forma (-os)  Prašymas.
Aprašymas interesantui Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje nurodyti dokumentai (patvirtintos formos prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti, informacija apie būsto savininką ir su juo bendrai gyvenančius asmenis, pažymos apie jų pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius ir kiti dokumentai bei informacija, reikalingi piniginei socialinei paramai skirti), jei teisė į kompensacijas buto savininkui nenustatyta;
3. Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo buto savininkas įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, nurodomas kredito gavėjas, kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui, kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo teikimo dieną;
4. Kredito grąžinimo grafikas (kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius).
Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Kompensacija skiriama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, įvertinus turtą ir pajamas.
Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus pagal gyvenamąją vietą į seniūniją).
Tikslinės kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija skiriama ir mokama:
Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos dydis – 2,5 TKB (280 Eur).

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija skiriama ir mokama:
1. vaikams, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
2. asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacijos dydis:
1) asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis - 1 TKB ( 112 Eur);
2) asmenims, netekusiems 60-70 procentų darbingumo, vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ir asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių – 0,5 TKB (56 Eur).
Tikslinės kompensacijos bazės dydis (1 TKB) – 112 Eur.

Prašymas skirti atitinkamą šalpos išmoką pateikiamas asmeniškai, elektroniniu būdu arba siunčiamas paštu. Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi pats asmuo arba jo atstovas (vienas iš nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių), globėjas arba rūpintojas, įgaliotas asmuo, sutuoktinis, artimasis giminaitis). Jei prašymas siunčiamas paštu prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu, telefonu, per seniūniją (jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu – per elektroninių paslaugų sistemą).
Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Eleonora Simonovič tel. (8 5) 275 5062
Aprašymas interesantui

Kitas vykdytojas - vyresn. specialistė Zofija Muzolf, tel. (8 5) 275 5062, el.p. zofija.muzolf@vrsa.lt.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas (SP6(2) forma);
2. Pasas (asmens tapatybės kortelė) arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Pažyma apie asmens, kuriam prašoma skirti šalpos pensiją neįgaliajam, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (jei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų);
4. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, globėjas ar rūpintojas – įgaliojimas, globos ar rūpybos nustatymą patvirtinantis dokumentas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
5. Jeigu prašymą pateikia vienas iš tėvų( įtėvių) ar artimas giminaitis – dokumentai patvirtinantys tėvystės/giminystės ryšius bei asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota neįgalumo lygio pažyma arba specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005m. liepos 1d. – pensiją mokančiai įstaigai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos išduota vaiko invalidumo pažyma arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas);
7. Stacionarios socialinės globos, stacionarios auklėjimo įstaigos ar stacionarios slaugos įstaigos išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų apmokamos asmeniui, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, kokį valstybės ir (ar) savivaldybės išlaikymą (maistą, nakvynę, aprangą) asmuo, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, gauna stacionarioje auklėjimo įstaigoje arba iš kokių lėšų stacionarioje slaugos įstaigoje slaugomam asmeniui, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, teikiamos paslaugos, palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai.

Šalpos išmokų skyrimui ir mokėjimui reikalingą informaciją savivaldybių administracijos gauna pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar su įstaigomis arba iš valstybės registrų:
1. Gyventojų registro tarnyba (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – civilinės būklės aktų įrašai, deklaruota gyvenamoji vieta;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos per. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritoriniai skyriai – pensijų ir (ar) pensijų išmokų dydžiai, asmens draudimo laikotarpiai;
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai – informacija apie neįgalumo ir darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą;
4. Mokinių registras, www.itc.smm.lt) – informacija apie moksleivius ir studentus.

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Interesantai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje Rinktinės g. 50, 105 kab.
Priėmimo dienos :
Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
nuo 7.30 iki 11.30 val. ir nuo 12.15 iki 16.30 val.
Penktadienį interesantai nepriimami.

decoration Socialinės paslaugos

Socialinės paslaugos skyrimas

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinės paslaugos skirstomos į bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.
Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų paslaugų tikslas - ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriama:
1.1. informavimas;
1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. maitinimo organizavimas;
1.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
1.6. transporto organizavimas;
1.7. sociokultūrinės paslaugos;
1.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
1.9. atvirasis darbas su jaunimu;
1.10. mobilusis darbas su jaunimu;
1.11. darbas su jaunimu gatvėje;
1.12. kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas - grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.
Specialiosioms socialinėms paslaugoms priskiriama:
2.1. socialinė priežiūra:
2.1.1. pagalba į namus;
2.1.2. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
2.1.3. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
2.1.4. laikinas apnakvindinimas;
2.1.5. intensyvi krizių įveikimo pagalba;
2.1.6. psichosocialinė pagalba; 
2.1.7. apgyvendinimas nakvynės namuose;
2.1.8. laikinas atokvėpis;
2.1.9. pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynos dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
2.1.10. apgyvendinimas apsaugotame būste;
2.1.11. vaikų dienos socialinė priežiūra;
2.2. socialinė globa:
2.2.1. dienos socialinė globa;
2.2.2. trumpalaikė socialinė globa;
2.2.3. ilgalaikė socialinė globa;
2.2.4. laikinas atokvėpis.

Vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) mokami pagalbos pinigai. Pagalbos pinigai mokami ir tais atvejais, kai bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) veiksmingiau organizuoti pinigais (socialinės paslaugos gali būti keičiamos į pagalbos pinigus, kuriais asmuo (šeima) susimoka už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai).      

Pagalbos pinigų suma asmeniui (šeimai) negali būti didesnė už socialinių paslaugų, kurioms asmeniui (šeimai) nustatytas poreikis, kainą.

Socialinės rūpybos skyrius priima sprendimus dėl šių socialinių paslaugų skyrimo suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims:
1.1. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
1.2. dienos socialinė globa;
1.3. laikinas atokvėpis, organizuojant dienos socialinę globą;
1.4. trumpalaikė socialinė globa;
1.5. laikinas atokvėpis, organizuojant trumpalaikę socialinę globą;
1.6. ilgalaikė socialinė globa;
1.7. pagalbos pinigai.

Gauti socialines paslaugas turi teisę:

  1. Lietuvos Respublikos piliečiai;
  2. užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  3. kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

 

Kreipimasis dėl socialinių paslaugų

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti gyvenamosios vietos seniūnijai, Socialinių paslaugų centrui raštu pateikia:
1.1. asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas;
1.2. gali pateikti kiti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats;
1.3. tuo atveju, jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, savivaldybę;

Asmens (vienos iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo ar socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančiai šeimai teikimo nėra būtinas.

Asmuo, rengiamas paleisti iš pataisos įstaigos ar išvykti iš socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – kitos įstaigos), norėdamas gauti savivaldybės administracijos finansuojamą socialinę priežiūrą ar socialinę globą, kreipiasi į šių įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens Prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš kitų įstaigų pateikia Socialinės rūpybos skyriui.

Mokėjimas už socialines paslaugas

Bendrosios socialinės paslaugos Vilniaus rajono gyventojams teikiamos nemokamai.
Mokėjimo už socialinę priežiūrą, dienos ir trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Asmens turtas vertinamas tik tais atvejais, kai asmens pajamų nepakanka susimokėti už ilgalaikę socialinę globą. Konkretų asmens (šeimos) mokėjimą už specialiąsias socialines paslaugas dydį nustato Socialinės rūpybos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Nepriklausomybės gynėjo ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas, pažymėjimų išdavimas.
Paslaugos aprašymas Nepriklausomybės gynėjo teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie:
1. žuvo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
2. buvo sužaloti dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.
Nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams:
1. žuvusiųjų vaikams (įvaikiams);
2. žuvusiųjų našliams (našlėms);
3. žuvusiųjų tėvams (įtėviams);
4. asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11- 13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, sutuoktiniams;
5. asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11- 13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, įvykių metu buvusiems nepilnamečiams vaikams (įvaikiams);
6. asmenų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11- 13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvams (įtėviams).
Nepriklausomybės gynėjai ir nukentėję asmenys, pretenduojantys į atitinkamą teisinį statusą, gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai tiesiogiai atvykę (ar paštu) turi pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.
Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, ei. paštu, telefonu).
Paslaugos kategorija 9. Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Paslaugos vykdytojas Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001
Aprašymas interesantui

Sprendimas dėl Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo ir pažymėjimų išdavimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
1. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (Rinktinės g. 5 A, LT-01515 Vilnius, www.prokuraturos.lt) – apie žuvimo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, faktą ir apie sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą;
2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos e. 10, 03223 Vilnius, www.dnt.lt ) ir jos teritoriniai skyriai – apie asmens darbingumo lygį ir jo priežastis.
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir .vertina pateiktus dokumentus.
Pažymėjimai yra griežtos apskaitos dokumentai ir registruojami specialiame registracijos žurnale.
Asmenys, kuriems išduodami pažymėjimai, pasirašo specialiame registracijos žurnale.

Reglamentuojantys teisės aktai
Informacija Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas;
2. Jeigu statusas pripažįstamas po mirties - žuvimo faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išduotos pažymos nuorašą;
3. Sužalotiems - sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros pažymos nuorašą;
4. Žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams žuvimo faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotos pažymos nuorašą ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodančių dokumentų nuorašus;
5. Nepriklausomybės gynėjų, tapusių invalidais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimų nariams – nepriklausomybės gynėjo invalidumą patvirtinančio pažymėjimo ir giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašus*;
6. Lietuvos Respublikos piliečio paso lapo, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, nuorašą;
7. Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nuorašą (pateikia ne Lietuvos Respublikos piliečiai);
8. Dvi fotonuotraukos (2x3 cm).

*Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aidų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Prašymo forma laisva. Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį