*alt_site_homepage_image*

Gyvenamosios vietos deklaravimas ir kitos seniūnijų teikiamos paslaugos

decoration

decoration Gyvenamosios vietos deklaravimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas/ deklaravimo duomenų ištaisymas, pakeitimas, panaikinimas

Paslaugos aprašymas:

Deklaruojama gyvenamoji vieta, priimamas sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tikslinimo, keitimo ar naikinimo arba pateikiamas motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo deklaruoti gyvenamąją vietą, tikslinti, keisti ar naikinti duomenis. Paslauga teikiama asmeniui tiesiogiai atvykus į deklaravimo įstaigą (seniūniją), kurios teritorijoje deklaruojama gyvenamoji vieta.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje. Asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, nustatytos formos deklaraciją ir reikiamus dokumentus pateikia tiesiogiai atvykęs deklaravimo įstaigą arba elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais, taip pat „Registro centro“ savitarnos portale.

Jei teikiant deklaraciją reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas, jis (jie) taip pat turi turėti galimybę elektroniniu būdu patvirtinti savo tapatybę ir sutikimą. Jeigu asmuo dėl objektyvių priežasčių (pvz.: dėl neįgalumo, ligos, buvimo gydymo ar socialinės globos įstaigoje) negali pats atvykti į deklaravimo įstaigą, klausimą dėl tokio asmens deklaracijos priėmimo, deklaravimo įstaigos darbuotojui nuvykstant į šio asmens gyvenamąją vietą, sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas arba jo pareigas vykdantis deklaravimo įstaigos darbuotojas. Asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą nuo deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.  

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
2. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai (toliau – užsieniečiai), atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
3. Užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau – užsieniečiai), kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
4. Asmenys, kurie įstatymo nustatytais atvejais buvo deklaravę gyvenamąją vietą nustatytam laikotarpiui ar buvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą nustatytam laikotarpiui, šiam terminui pasibaigus. Asmenys gyvenamąją vietą turi deklaruoti per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos piliečiai deklaraciją pateikia deklaravimo įstaigai (seniūnijai) tiesiogiai. Atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką užsieniečiai, nurodyti 2 punkte, deklaraciją pateikia deklaravimo įstaigai (seniūnijai) tiesiogiai, jeigu turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą arba per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotą instituciją, atsiimdami teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą. Atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką užsieniečiai, nurodyti 3 punkte, deklaraciją pateikia per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotą instituciją, atsiimdami teisę gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį dokumentą. Priimtos deklaracijos perduodamos deklaravimo įstaigai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pagal deklaruoto adreso priklausomybę. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, deklaraciją pateikia deklaravimo įstaigai (seniūnijai) tiesiogiai. Nepilnamečių gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai (įtėviai), globėjai (rūpintojai) arba kiti teisėti atstovai. Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, gyvenamąją vietą deklaruoja patys. Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, gyvenamąją vietą deklaruoja patys, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais) arba kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo. Asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), deklaraciją deklaravimo įstaigai (seniūnijai) pateikia tiesiogiai globėjas (rūpintojas), socialinės paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovas. Asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, užpildytą gyvenamosios vietos deklaraciją savo gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai (seniūnijai) išsiunčia paštu.

Deklaravimo duomenys tikslinami ar keičiami, jeigu:

1. Gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis.
2. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis.
3. Pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui.
4. Yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo.
5. Gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.

Deklaravimo duomenys naikinami:

1. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis. Patalpos, iš kurios prašoma panaikinti deklaravimo duomenis, adresas turi būti tikslus – su namo, korpuso, buto numeriu (numeriais);
2. Panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. Pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;
5. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo.
6. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje.
7. Yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo.

Nuo deklaravimo įstaigos sprendimo panaikinti deklaravimo duomenis priėmimo dienos arba nuo deklaravimo duomenų panaikinimo pagal teismo sprendimą dienos asmuo laikomas nedeklaravusiu gyvenamosios vietos.

Paslaugos kategorija: 29. Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: Tą pačią dieną, o esant techniniams sutrikimams – per 3 darbo dienas.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Paskirtas darbuotojas

Informacija:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

1. Kai gyvenamąją vietą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę.

1.2. Kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi ar įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (ar įgijo teisę nuolat gyventi) Lietuvos Respublikoje.
1.3. Kai gyvenamąją vietą deklaruoja užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios
prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę.
1.4. Kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta – vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nurodytus 2.1–2.3 punktuose. Jeigu piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė vaikui iki 16 metų nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas ar gimimo akto įrašo išrašą liudijantis išrašas. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją.

2. Kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas – globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintą sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje.

4. Vietoje 5 punkte nurodyto sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Paslaugos aprašymas: Asmuo deklaruodamas savo gyvenamąją vietą ir deklaracijoje pažymėjęs atitinkamą lauką apie pažymos gavimą, gauna pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Anksčiau savo gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo pažymą gauna deklaravimo įstaigai, pateikęs prašymą. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, deklaravę gyvenamąją vietą tuo pačiu adresu. Jei vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) pageidauja, pažyma gali būti išduodama ir nepilnamečiam vaikui.

Paslaugos suteikimo trukmė: Tą pačią dieną, o esant techniniams sutrikimams – per 3 darbo dienas

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Paskirtas darbuotojas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.


Reglamentuojantys teisės aktai:

decoration Kitos seniūnijų teikiamos paslaugos

Leidimų laidoti išdavimas

Paslaugos aprašymas: Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių atitinkamų seniūnijų kapinėse laidojami ir jiems skiriamos kapavietės vienam kapui arba šeimai (šeimos kapai) arba laidojant kape pakartotinai ne anksčiau kaip pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui (25 metai):

- šių seniūnijų gyventojai, kurie savo gyvenamąją vietą deklaravo seniūnijų teritorijoje, ir jų šeimos nariai – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), vaikaičiai ir jų sutuoktiniai;

- parapijų gyventojai, kurie savo gyvenamąją vietą deklaravo tos seniūnijos (ar kitos seniūnijos) teritorijoje, kuri įeina į parapijos teritoriją;

Kitur gyvenusių mirusių asmenų, kurie yra kilę iš Vilniaus rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos teritorijos, laidojimas, gavus palaidotųjų ir mirusiųjų artimųjų giminaičių raštišką pritarimą, leidžiamas tik į esamas šeimos kapavietes arba esamoje kapavietėje šalia palaidotų artimųjų, jeigu kapavietė turi aiškias (pažymėtas) ribas ir kapavietėje užteks vietos naujam kapui.

Paslaugos kategorija: 29. Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Vyriausioji raštvedė

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: 

  • Prašymas;
  • Laidojimą organizuojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Mirties liudijimo kopija.

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo pateikia prašymą atvykęs į atitinkamą seniūniją arba atsiunčia prašymą seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją), prideda kitų dokumentų skaitmenines kopijas, – skenuotas, fotografuotas ir pan.

Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.Paslaugos gavėjui atsakymas į pateiktą prašymą pateikiamas  prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją ar el. paštu.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Pažymų apie mirusiojo palaidojimo vietą išdavimas

Paslaugos aprašymas: Asmenys turi teisę gauti pažymą apie tai, kad mirusysis yra palaidotas seniūnijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į pagal gyvenamosios vietos seniūniją ar elektroniniu paštu.

Paslaugos kategorija: 29. Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Vyriausioji raštvedė

Informacija:

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją).
3. Mirties liudijimo kopija.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslaugos aprašymas: Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą. Charakteristiką išduoda seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą, arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiųsti paštu, elektroniniu paštu oficialiu seniūnijos elektroninio pašto adresu.

Paslaugos kategorija: 29. Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos

Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo, atitinkamos seniūnijos gyventojas

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Paskirtas darbuotojas

Aprašymas interesantui:

1.Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į seniūniją, išsiunčia jį paštu arba elektroniniu paštu (elektroniniu paštu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjui charakteristika (arba pranešimas apie atsisakymą ją išduoti) pateikiama prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją, paštu ar el. paštu.

Informacija:

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas išduoti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Notarinių paslaugų atlikimas

Paslaugos aprašymas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, seniūnai atlieka tik jiems priskirtus notarinius veiksmus. Seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
2. Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
3. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.
4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.

Seniūnijos gyventojams notarinių veiksmų atlikimo paslaugos suteikiamos nemokamai. Išduotus įgaliojimus bei parašo, dokumento nuorašų, išrašų tikrumą tvirtina seniūnas. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą.

Paslaugos kategorija: 29. Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: Notarinių veiksmų paslauga suteikiama seniūnijos darbo laiku per 2 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos (kai veiksmai atliekami seniūnijos patalpose), o Notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas, kai pareiškėjas dėl  svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir jis iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą, kuri yra tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje nustatytu atveju − ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo, atitinkamos seniūnijos gyventojas

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Vyriausioji Raštvedė

Aprašymas interesantui: Pareiškėjas savo gyvenamosios vietos seniūnui tiesiogiai, elektroniniu paštu ar registruotu laišku turi pateikti:

1. atitinkamos formos prašymą, kuriame nurodoma: pareiškėjo (fizinio asmens) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu turima);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (dokumento tipas, numeris, išdavimo ir galiojimo datos);
3. pareiškėjo prašomas notarinis veiksmas (pvz.: patvirtinti įgaliojimą, liudyti dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumą, parašo tikrumą dokumente);
4. informacija, kad pareiškėjas yra supažindintas dėl asmens duomenų tvarkymo seniūnijoje, kaip tai numato Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A27(1)-2909 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“;
5. sutikimas, kad pareiškėjo duomenys būtų tikrinami Gyventojų registre ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre;
6. reikalingų dokumentų originalus ir (ar) kopijas.

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas: Asmuo, kreipdamasis dėl tam tikrų notarinių veiksmų atlikimo, pateikia asmens dokumentą seniūnijos vyr. specialistei, kuri patikrina dokumento galiojimo datą, nustato asmens tapatybę ir jo gyvenamąją vietą. Seniūnijos gyventojams notarinių veiksmų atlikimo paslaugos suteikiamos nemokamai. Taip pat nustatoma kokio pobūdžio notarinis veiksmas pageidaujama atlikti, nes vadovaujantis LR Notariato įstatymu, seniūnai atlieka tik jiems priskirtus notarinius veiksmus. Tik tada atliekamas pagal kompetenciją galimas notarinis veiksmas, kuris registruojamas notariniame registre, patvirtinant paslaugos gavėjo parašu. Išduotus įgaliojimus bei parašo, dokumento nuorašo, išrašo tikrumą tvirtina seniūnas.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Kelio ženklų įrengimas (savivaldybei priklausančiuose keliuose ir gatvėse)

Paslaugos aprašymas: Informacinių ir paslaugų kelio ženklų įrengimas fizinių ir juridinių asmenų lėšomis.

Paslaugos kategorija: 29. Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Seniūno pavaduotojas

Informacija:

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Pageidaujamų kelio ženklų išdėstymo schema ir planas, kuriame nurodomi pageidaujami kelio ženklai (suderinti su policija ir statybos skyriumi).

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietos išdavimas

Paslaugos aprašymas: Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose (toliau – Leidimas) – dokumentas, suteikiantis fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – Asmuo) teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Vilniaus rajono savivaldybės viešojoje vietoje.
Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) renginių ir švenčių metu išduodami renginio ir šventės trukmės laikui.

Paslaugos kategorija: 29. Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Vyriausioji Raštvedė

Prašymo formos:

                    

Aprašymas interesantui:Fizinis asmuo, pageidaujantis prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis – dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu;
transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopiją, prekiaujant iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos;
vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir (ar) jo kopiją. Jei pareiškėjui, pateikusiam prašymą išduoti leidimą, gali būti taikomos vietinės rinkliavos lengvatos, pateikiami tai įrodantys dokumentai (pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopija).
Asmuo, organizuojantis batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos, cirko vaidinimų, laipynių, vandens pramogų parko paslaugų ir kitą veiklą, kuriai netaikomos Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos (toliau – įrenginiai), papildomai pateikia:
įrenginių pavadinimus ir jų naudojimo instrukcijas;
įrenginių nuosavybės dokumentų arba sutarties su jų savininku nuorašus, patvirtintus įstatymo nustatyta tvarka;
įsigaliojusį veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, galiojantį ilgiau negu leidimas (draudimo polisas turi galioti visą įrenginių buvimo laiką);
Asmuo, organizuojantis laipynių, vandens pramogų parko paslaugų veiklą, pateikia įgaliotos įstaigos išvadą, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti.
Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą papildomai seniūnui pateikia renginio organizatoriaus sutikimą (jei kreipiasi ne renginio organizatorius). Renginio organizatoriaus sutikimo pateikti nereikia, jeigu organizatorius yra Savivaldybės administracija, jos padalinys ar Savivaldybės įstaiga.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188708224

Bankas: AB DNB bankas

Sąskaitos numeris: LT834010042400010330

Įmokos kodas: Seniūnijos pavadinimas

Paslaugos kaina: Rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą:
1. Prekyba maisto ir ne maisto produktais ar paslaugų teikimas kioskuose, paviljonuose – 23 € per mėnesį.
2. Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių:
2.1. vieta iki 2 m2 - 0,8 € per dieną, 2,9 € per mėnesį;
2.2. vieta iki 10 m2 - 4,3 € per dieną, 14 € per mėnesį;
2.3. vieta iki 20 m - 7,2 € per dieną, 23 € per mėnesį ;
2.4. vieta didesnė kaip 20 m2 - 7,2 € + 0,3 € už kiekvieną papildomą m2 per dieną, 23 € + 0,6 € už kiekvieną papildomą m2.
3. Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių Nemenčinės m.:
3.1. vieta iki 2 m2 - 1,1 € per dieną, 4,3 € per mėnesį;
3.2. vieta iki 10 m2 - 5,8 € per dieną, 16 € per mėnesį;
3.3. vieta iki 20 m - 8,6 € per dieną, 24 € per mėnesį;
3.4. vieta didesnė kaip 20 m2 - 8,6 € + 0,3 € už kiekvieną papildomą m2 per dieną, 24 € + 0,6 € už kiekvieną papildomą m2.
4. Prekyba nuo (iš) prekybai pritaikytų automobilių, autoparduotuvių - 4,3 € per dieną, 17 € per mėnesį.
5. Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) automobilių, automobilių priekabų, sunkvežimių ir kt. - 4,3 €) per dieną; 17 € per mėnesį.
6. Paslaugų teikimas (mobiliojo ir pripučiamo batuto, dviračių, riedlenčių, atrakcionų, karuselių ir pan.) vieta - 10 € per dieną; 34 € per mėnesį.
Rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas švenčių, renginių metu išdavimą:
1. Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių ir kt. – 0,8 € dienai už 1 m2;
2. Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt. - 5,8 € dienai už vietą;
3. Prekyba tautodailės dirbiniais, savo gamybos produktais ir kt. - 0,5 € dienai už 1 m2;
Paslaugų teikimas (mobiliojo ir pripučiamo batuto, dviračių, riedlenčių, atrakcionų, karuselių ir pan.) – 7,2 € dienai už vietą.
Įmokos kodas (paskirtis) – Seniūnijos, kuri išduoda leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose, pavadinimas
Rinkliavos gavėjas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188708224
Gavėjo bankas (-ai) ir biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:
AB DNB bankas – LT834010042400010330 

Informacija: Asmuo, norintis gauti Leidimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą seniūnui pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus.
1. Prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens - pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė; fizinio asmens - vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris; pageidaujama prekybos ar paslaugų teikimo vieta, įranga, transporto priemonės, kurioje įrengta automobilinė parduotuvė, registracijos valstybinis numeris (nurodoma tais atvejais, kai leidimas išduodamas Asmeniui, kuris prekiaus automobilinėje parduotuvėje), plotas (kv. m), prekių (paslaugų) asortimentas (rūšis), prekybos ar paslaugų teikimo laikotarpis (kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti, teikti paslaugas), renginio pavadinimas, jeigu Asmuo nori gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu;
2. asmens dokumento kopiją (dirbant su ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimu arba individualios veiklos vykdymo pažyma);
3. fizinis asmuo, pageidaujantis prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis – dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu;
4. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir (ar) jo kopiją. Jei pareiškėjui, pateikusiam prašymą išduoti leidimą, gali būti taikomos vietinės rinkliavos lengvatos, pateikiami tai įrodantys dokumentai (pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopija).

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1.Paraiškos ir papildomų dokumentų teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus
prašymą paštu ar elektroniniais ryšiais seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu avzieniuseniunija@vrsa.lt.
2. Dokumentų ir duomenų patikra.
3. Sprendimo išduoti leidimą priėmimas.
4. Prekybininkas, paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio vietinės rinkliavos mokestį.
5. Pateikiama vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija.
6. Išduodamas leidimas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Gatvių ir viešųjų vietų apšvietimo įrengimas ir priežiūra

Paslaugos aprašymas: Organizuoja ir kontroliuoja gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, įrengimą ir priežiūrą.

Paslaugos kategorija: 29. Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Vyriausioji Raštvedė

Informacija: Prašymą pateikti atvykus į seniūniją, seniūnijos darbo laiku, arba el. paštu.