*alt_site_homepage_image*

Civilinė metrikacija

decoration

Civilinės metrikacijos skyriaus informacija

Teikiant civilinės metrikacijos paslaugas, įskaitant santuokos registravimą, Civilinės metrikacijos skyriaus  patalpose rekomenduojamos šios apsaugos priemonės:

  • 2 metrų atstumas tarp darbuotojų ir paslaugų gavėjų / lankytojų;
  • 2 metrų atstumas tarp paslaugų gavėjų / lankytojų (išskyrus šeimos narius);
  • uždarose erdvėse darbuotojams, aptarnaujantiems lankytojus, ir paslaugų gavėjams/ lankytojams rekomenduojamas medicininių kaukių ar respiratorių dėvėjimas.

Primename, kad asmuo į Civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis tiesiogiai, atvykęs į Vilniaus rajono savivaldybę Rinktinės g. 50, Vilniuje arba elektroninio ryšio priemonėmis per MGVDIS (Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos)  išorinį portalą. 

Puslapis pasiekiamas adresu: https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt (Registrų centro klientų savitarna el. paslaugų užsakymas).

Interesantai priimami pirmame aukšte, 102; 107 ir 109 kabinetuose.


Dėl mirties, santuokos nutraukimo (kai santuoka nutraukta Lietuvoje), bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą asmenims kreiptis į Civilinės metrikacijos skyrių nereikia – šie veiksmai atliekami civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, gavus šiuos civilinės būklės aktus patvirtinančius dokumentus iš atitinkamų įstaigų.

Informacija ir konsultacijos gyventojams teikiamos paskambinus telefonais: 

(8 5) 275 0502; (8 5) 275 8939 bei el. paštu: edvarda.casiene@vrsa.ltliucija.zacharko@vrsa.lt. 

Civilinės metrikacijos skyriaus darbo laikas: 

Pirmadieniais – 7.30–16.30 

Antradieniais – 7.30–16.30 

Trečiadieniais – 7.30–16.30 

Ketvirtadieniais – 7.30–16.30 

Penktadieniais  – 7.30–15.15 

Šeštadieniais registruojamos santuokos (pagal iš anksto sudarytą grafiką) .

Civilinės metrikacijos skyriaus prašymų pateikimo tvarka

2020 m. spalio 30 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymui  Nr. 1R-357 „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1r-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ atsirado kai kurios naujovės civilinės metrikacijos veikloje.

Nustatyta, kad asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą  dėl įvairių paslaugų gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVD informacinę sistemą. Puslapis pasiekiamas adresu:  https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

Jei asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, jis prašyme turi nurodyti informaciją apie valstybės rinkliavos sumokėjimą arba pridėti tai patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, išskyrus atvejus, kai valstybės rinkliava nėra nustatyta.

Nustatyta galimybė, pareiškėjų prašymu, išrašus ir pažymas dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo,] siųsti registruotu paštu arba per kurjerį pareiškėjo nurodytu adresu, jeigu pareiškėjas užsako registruoto pašto ar kurjerio paslaugas ir už jas sumoka.

Taisyklėse nustatyta, kad atsiimti civilinės būklės aktų įrašų liudijančius išrašus ir pažymas dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo gali ne tik turintis teisę tą dokumentą gauti asmuo ar jo atstovas, bet ir kitas, pareiškėjo prašyme nurodytas, asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju nereikalaujama papildomai sudaryti įgaliojimą ir jį pateikti civilinės metrikacijos įstaigai. 

Norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai gali pateikti teisingumo ministro nustatytos formos prašymą tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį, taip pat gali kreiptis elektroniniu paštu. Elektroninio ryšio priemonėmis pateikiamas prašymas įregistruoti santuoką turi būti pasirašytas abiejų norinčių susituokti asmenų ir suskaitmenintas, kartu su juo turi būti pateikti suskaitmeninti tų asmenų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Iki santuokos registravimo civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai turi būti pateikti prašymo įregistruoti santuoką ir prie šio prašymo pridėtų dokumentų originalai arba jų patvirtintos kopijos. Šių dokumentų nepateikus, santuoka neregistruojama.

 

Prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą 

Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą

Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą

Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Prašymas įregistruoti santuoką

Prašymas įregistruoti vaiko gimimą

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą mirtį

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką

Prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą

Prašymas pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Prašymas pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę

Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę

Santuokos registravimo norinčiųjų susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašas
Asmenų, susituoksiančių Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, sąrašas

Vadovaujantis Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių, patvirtintų 2016 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ 73 p., apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos ir būsimos santuokos registravimo data ir valanda.


Asmenų, susituoksiančių Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, sąrašas:

Jie tuoksis 2022-09-15 dieną

11.00 val. MINDAUGAS MALINAUSKAS 1992-07-19 ir ILONA GIRUT 1995-04-11

 

Jie tuoksis 2022-09-16 dieną

14.30 val. LAURYNAS ZAMAUSKAS 1994-07-13 ir JUSTINA JANUŠKEVIČIŪTĖ 1990-05-20

 

Jie tuoksis 2022-09-17 dieną

12.30 val. PIOTR MACIEJ POZLEWICZ 1992-03-16 ir ELENA GALIN 1998-01-29

 

Jie tuoksis 2022-09-22 dieną

12.30 val. DANIEL KREMNIOV 1996-06-11 ir INESA ZAICEVA 1996-07-26

 

Jie tuoksis 2022-09-24 dieną

11.00 val. LEŠEK ČETYRKOVSKI 1992-11-23 ir DOROTA MARKEVIČ 2001-09-17

12.00 val. ARVYDAS STECKAS 1962-09-23 ir STANISLAVA JUŠKEVIČ 1953-12-18

14.30 val. MAKSIM KORENIUK 1979-07-01 ir MALGOŽATA MOZYRO 1982-09-08

 

Jie tuoksis 2022-09-26 dieną

11.00 val. JUOZAS VAUPŠAS 1989-09-26 ir DAINORA KĘSTUTYTĖ 1989-06-15

 

Jie tuoksis 2022-09-30 dieną

10.00 val. VASYL ZAKHARCHENKO 1969-10-01 ir IRINA RANCEVA 1971-12-14

13.00 val. KĘSTUTIS KORSAKAS 1981-04-20 ir SVITLANA BILETSKA 1973-11-13

14.00 val. GŽEGOŽ MEČKOVSKIJ 1985-02-06 ir MARTYNA MARČIULYNAITĖ 1988-06-12

Valstybės rinkliava už civilinės metrikacijos teikiamas paslaugas

Informacija iš 2022-07-01 įsigaliojusio nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, Teisės aktų registras, 2022-06-29, Nr. 678.

 

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Dydis

(eurais)

Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:

 

Santuokos įregistravimą

30

Santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose

70

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimo į apskaitą

10

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą 

6

Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą

10

Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą

10

Civilinės būklės aktų įrašų:

 

Atkūrimą

12

Papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva
(ex officio)

10

Vardo ir pavardės pakeitimą

12

Civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo ar išrašo iš civilinės būklės aktų įrašo, patvirtinančio gimimą, santuoką ar mirtį, daromo pagal prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ratifikavimo“ pridedamas A, B ir C formas, išdavimą

Pastaba. Valstybės rinkliava neimama pirmą kartą išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą šiais atvejais: kai gimimo įrašą liudijantį išrašą prašoma išduoti įregistravus gimimą arba nepilnamečio vaiko gimimo įrašą pakeitus ar papildžius pasikeitusiais tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, taip pat kai prašoma išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą dėl to, kad buvo ištaisytas su juo susijęs civilinės būklės akto įrašas.

4,3

Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą 

4,3

Naujoji asmenvardžių rašymo tvarka. Ką reikia žinoti?

Šių metų gegužės 1 d. įsigaliojo Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas, kuris nustato naujas asmens vardų ir pavardžių rašymo pagrindines taisykles Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, civilinės būklės aktų įrašuose ir kituose asmeniui išduodamuose oficialiuose dokumentuose.

Lietuvos Respublikos piliečio vardai ir pavardės rašomi lietuviškais rašmenimis, laikantis įstatymų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų bei kitų teisės aktų ar rekomendacijų dėl asmenvardžių rašymo. Šie reikalavimai netaikomi tik išimtiniais atvejais.

Nuo gegužės 1 d. asmens dokumentuose leidžia įrašyti tiek asmenvardžius su Q, W, X raidėmis, tiek derinius, nebūdingus lietuvių kalbai, pavyzdžiui, dvi „n“ raidės.

Įsigaliojus įstatymui, asmenvardžius lotyniškos abėcėlės rašmenimis be diakritinių ženklų asmens dokumentuose gali rašyti:

  • ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų vaikai. Asmens kita negu lietuvių tautybė, o kai rašomi vaiko asmenvardžiai – tėvų ar vieno iš jų tautybė, privalės būti nurodyta Gyventojų registre. Nelietuviškais rašmenimis galės būti rašomi tik tautinio vardyno asmenvardžiai pagal tautinės kalbos taisykles;
  • Lietuvos Respublikos pilietis, kurio tėvų ar vieno iš tėvų pavardė dokumento šaltinyje įrašyta ne lietuviškais rašmenimis;
  • Lietuvos Respublikos pilietis, kuris pasirenka sutuoktinio, kurio pavardė dokumento šaltinyje įrašyta ne lietuviškais rašmenimis, pavardę;
  • Lietuvos Respublikos pilietis, kuris vardą ar pavardę įgijo užsienio valstybėje, kurioje gyvena ar gyveno, ir jie šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje.

Nurašant ar perrašant asmenvardžius galės būti nurašomos tos raidės su diakritiniais ženklais, kurios yra lietuvių kalbos abėcėlėje, taip pat galės būti nurašomi papildomi ženklai – brūkšnelis, apostrofas, skliaustai, taškas.


Kur kreiptis, norint pakeisti vardą ar pavardę?

Dėl vardo ir (ar) pavardės keitimo pareiškėjas į Civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis tiesiogiai, atvykęs į Vilniaus rajono savivaldybę (Rinktinės g. 50, Vilnius) arba elektroninio ryšio priemonėmis per MGVDIS (Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos) išorinį portalą.

Puslapis pasiekiamas adresu: https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt

Interesantai priimami Savivaldybės pirmame aukšte: 107 kab. ir 109 kab.

Informacija taip pat teikiama tel. (8 5) 275 8939, (8 5) 275 0502.

2022 metų santuokų registracijos grafikas

decoration Gimimo įrašai už rugpjūčio mėn.

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Gimimo įrašai nuo 2022 m. pradžios

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Santuokos sudarymo įrašai už rugpjūčio mėn.

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Santuokos sudarymo įrašai nuo 2022 m. pradžios

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Santuokos nutraukimo įrašai už rugpjūčio mėn.

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Santuokos nutraukimo įrašai nuo 2022 m. pradžios

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Mirties įrašai už rugpjūčio mėn.

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

decoration Mirties įrašai nuo 2022 m. pradžios

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*
Kontaktinis asmuo:
Edvarda Časienė
+370(5)2750502