*alt_site_homepage_image*

Socialinis būstas, parama būsto įsigijimui

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: (8 5) 275 1990, (8 5) 275 1961, (8 5) 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Socialinis būstas

Asmenų ir šeimų įrašymas į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuoma, sąrašą

Paslaugos aprašymas: Teisę į socialinio būsto nuomą ar į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija Būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:
1) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 32 VRP* dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;
2) 2-jų ar 3-jų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 76 VRP dydžių ir turtas – 168 VRP dydžių;
3) 4-ių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 22 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP dydžių.
* VRP (valstybės remiamos pajamos) dydžiai skelbiami Socialines apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/socialine-statistika.html.
Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti ar į išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašas sudaromas pagal asmenų prašymų Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje registravimo datą ir laiką.
Sąraše asmenys ir šeimos skirstomi į grupes:
1) jaunų šeimų;
2) šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
3) likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų (įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos);
4) neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
5) bendrojį (įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytas grupes);
6) socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

 

Pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimas

Paslaugos aprašymas:Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus nurodytus reikalavimus: 1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą; 2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių; 3) įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų: a) neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma; b) turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti; c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams. Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių: 1) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 VRP* dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių; 2) 2-jų ar 3-jų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių; 3) keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių; 4) šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių. * VRP (valstybės remiamos pajamos) dydžiai skelbiami Socialines apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/socialine-statistika.html.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Lucija Lipnicka, tel. + 370 5 275 0916

Paslaugos vykdytojas: Ana Savič-Kondratovič, tel. + 370 5 240 0290

Prašymo formos:

Aprašymas interesantui: Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą.
Prašymą teikiant paštu kartu teikiama notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinanta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Asmenys, pateikdami prašymus ir papildomus dokumentus elektroniniu būdu, savo tapatybę patvirtina elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Prašymas su papildomais dokumentais registruojamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (Vilnius, Rinktinės g. 50) dokumentų priėmimo 2 langelyje. Pareiškėjo sutikimu papildomus dokumentus surenka Savivaldybės administracija (sutikimas pažymimas prašymo formos 5.2 p.).
Dokumentai priimami pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.30 val.,
kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį prašymai priimami iki 17.30 val.
penktadieniais - iki 15.15 val.
Informaciją apie priimtą sprendimą dėl įrašymo į sąrašą teikiama šiais būdais: telefonu, elektroniniu paštu arba raštu


Reglamentuojantys teisės aktai:

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas

Paslaugos aprašymas: Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija) turi asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašyti į sąrašą, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybėje, pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieneriems metams išsinuomoję iš fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus Savivaldybę) priklausantį tinkamą būstą, esantį Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, kurie gavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos rašytinį pasiūlymą pasinaudoti Kompensacija.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Lucija Lipnicka, tel. + 370 5 275 0916

Paslaugos vykdytojas: Božena Buiko, tel. + 370 5 273 0407

Aprašymas interesantui: Asmenys ir šeimos, norėdami pasinaudoti Kompensacija, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos turi pateikti Savivaldybės administracijai šiuos dokumentus:
- prašymą skirti Kompensaciją (prašyme privaloma nurodyti asmens sąskaitos numerį banke);
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- pažymą apie šeimos sudėtį iš Gyventojų registro, pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (arba neturimą) nekilnojamąjį turtą arba pareikšti raštišką sutikimą, kad Savivaldybės administracija įstatymo nustatyta tvarka tvarkytų ir pati gautų jo (ir šeimos narių) asmens duomenis ir nurodytą informaciją iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų;
- būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieneriems metams ir įregistruotą Nekilnojamojo turto registre;
• - prireikus, kitus dokumentus, būtinus teisei į Kompensaciją nustatyti (teismo sprendimus, santuokos, ištuokos, mirties liudijimų kopijas, dokumentus apie 18 metų sulaukusius vaikus, įvaikius, įrodančius, kad jie pagal Įstatymo 2 straipsnio 13 punktą yra įskaitomi į šeimos sudėtį ir kt.).

Informacija: Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą. Prašymą teikiant paštu kartu teikiama notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinanta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmenys, pateikdami prašymus ir papildomus dokumentus elektroniniu būdu, savo tapatybę patvirtina elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Prašymas su papildomais dokumentais registruojamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (Vilnius, Rinktinės g. 50) dokumentų priėmimo 2 langelyje. Pareiškėjo sutikimu papildomus dokumentus surenka Savivaldybės administracija (sutikimas pažymimas prašymo formos 5.2 p.). Dokumentai priimami pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.30 val., kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį prašymai priimami iki 17.30 val. penktadieniais - iki 15.15 val. Informaciją apie priimtą sprendimą dėl įrašymo į sąrašą teikiama šiais būdais: telefonu, elektroniniu paštu arba raštu.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Paslaugos aprašymas: Pretenduoti į finansinę paskatą gali jaunos šeimos, kuriose abu sutuoktiniai arba vienas vaiką (vaikus) auginantis tėvas ar mama nėra vyresni nei 35 metų. Jaunos šeimos nariai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą.
Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms pirmajam būstui pirkti ar statyti. Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų.

Jaunoms šeimoms teikiamų subsidijų dydžiai:
- neauginančioms vaikų – 15 % būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;
- auginančioms 1 vaiką - 20 %;
- auginančioms 2 vaikus - 25 %;
- auginančioms 3 ar daugiau vaikų - 30 %.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Lucija Lipnicka, tel. + 370 5 275 0916

Paslaugos vykdytojas: Božena Buiko, tel. + 370 5 273 0407

Aprašymas interesantui: Prieš pateikiant Prašymą dėl teisės į finansinę paskatą patvirtinimo jauna šeima:
- Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu nustatytoje Vilniaus rajono teritorijoje susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai;
- Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoja šeimos turtą.
Jauna šeima prašymą dėl teisės į finansinę paskatą patvirtinimo gali pateikti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt arba nustatytos formos Prašymą tiesiogiai pateikti arba užpildyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (Vilnius, Rinktinės g. 50) interesantų aptarnavimo 2-ame langelyje 1 aukšte:
pirmadieniais, trečiadieniais 7.30 - 16.30 val.,
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30 - 17.30 val.,
penktadieniais 7.30 - 15.15 val.

Informacija: Kitas paslaugos vykdytojas -Ekonomikos ir turto skyriaus specialistė Ana Savič-Kondratovič, tel. + 370 5 240 0290, el. p. ana.savic-kondratovic@vrsa.lt 


Reglamentuojantys teisės aktai: