*alt_site_homepage_image*

Konsultavimas, prašymai ir skundai

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: (8 5) 275 1990, (8 5) 275 1961, (8 5) 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Konsultavimas, prašymai ir skundai

Prašymų (skundų) ir kitų dokumentų priėmimas bei registravimas

Paslaugos aprašymas: Fizinių/juridinių asmenų raštiškų prašymų ar skundų, adresuotų Savivaldybei, Savivaldybės merui, jo pavaduotojams, Administracijos direktoriui, jo pavaduotojams priėmimas

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Bendrasis skyrius

Paslaugos vadovas: Renata Zelenkevič tel. (8 5) 275 1529

Paslaugos vykdytojas: Irena Rozvodovskaja tel. (8 5) 240 0617

Informacija: Prašymai (skundai) gali būti siunčiami:
● paštu, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius;
● el. paštu, adresu vrsa@vrsa.lt;
● per „e-pristatymas“ sistemą;
● pateikiami tiesiogiai į dokumentų priėmimo langelį.

Prašymus (skundus) priima:
Bendrojo skyriaus vyresnioji raštvedybos inspektorė Irena Rozvodovskaja 2-ame langelyje, tel. (8 5) 240 0617.
Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Galina Kislovska 1-ame langelyje, tel. (8 5) 275 6925.
Bendrojo skyriaus vyresnioji raštvedybos inspektorė Danguolė Vilčinskaja, 201 kab., tel. (8 5) 273 0564.

Pirmadieniais, trečiadieniais 7.30 - 16.30 val.,
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30 - 17.30 val.,
penktadieniais 7.30 - 15.15 val.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Pirminė teisinė pagalba

5-05-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nauja redakcija, pagal kurią savivaldybės organizuoja ir (ar) teikia vietos gyventojams pirminę teisinę pagalbą. Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą.

Vilniaus rajono savivaldybėje pirminę teisinę pagalbą teikia Teisės skyriaus vyr. specialistas Slavomir Moroz - adresu: Rinktinės g.50, Vilnius, kabinetas Nr. 313, darbo telefonas 275 50 67, el. paštas slavomir.moroz@vrsa.lt.

Pirminė teisinė pagalba teikiama:
pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8.30 iki 17.30 val.,
penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15.

Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, neprivalo deklaruoti savo pajamų ir turto. Pirminė teisinė pagalba suteikiama pareiškėjams, deklaravusiems savo gyvenamąją vieta Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje arba asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ir gyvenantiems Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgiau kaip 1 val. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Kai pareiškėjas kreipiasi dėl tos savivaldybės, kurios tarnautojas teikia pirminę teisinę pagalbą, įstaigos veiksmų ar neveikimo, tas savivaldybės tarnautojas informuoja jį apie galimą interesų konfliktą. Jei pareiškėjas sutinka, toks savivaldybės tarnautojas teikia pirminę teisinę pagalbą. Jei pareiškėjas nesutinka, kad pirminę teisinę pagalbą teiktų toks savivaldybės tarnautojas, šis jam pasiūlo kreiptis į advokatą (advokatų profesinę bendriją) ar į viešąją įstaigą, su kuriais savivaldybė yra sudariusi sutartį, arba į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Kai pareiškėjas šiuo atveju kreipiasi į tarnybą, ši organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą. Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu: 1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti; 2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisinė pagalba; 3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

 

 

Konsultavimas smulkaus ir vidutinio verslo klausimais

Paslaugos aprašymas:

Teikiamos finansinės paramos formos ir dydžiai:
- dalinis palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms). Dengiama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur. Palūkanos kompensuojamos pagal pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas ir taikytą palūkanų normą. Ši paramos forma gali būti taikoma tik vieną kartą per trejus metus;
- verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidoms kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų. Finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų: verslo plano arba investicinio projekto rengimo, paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškos parengimo ir kitų privalomųjų dokumentų rengimo, išlaidoms kompensuoti. Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas pateikus pažymą/sutartį projektui finansuoti;
- smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto kvalifikacijos kėlimo išlaidų dengimas – kai Savivaldybė Paramos gavėjui dengia iki 100 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur per kalendorinius metus. Finansavimas skiriamas darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesinius gebėjimus, žinias ir įgūdžius. Parama neskiriama darbo saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymo išlaidoms kompensuoti;
- smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto dalyvavimo Lietuvoje ir (ar) užsienyje vykstančiose parodose, kuriose pristatoma Pareiškėjo gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos, patirtų išlaidų dengimas. Kompensuojama iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų per kalendorinius metus. Kompensuojamos išlaidos, susijusios su dalyvavimu parodoje – registracijos mokestis, mokėjimai už parodos ploto nuomą ir/ar stendo su įranga nuomą;
- informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidų kompensavimas iki 100 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 700 Eur per kalendorinius metus;
- smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto internetinės svetainės, elektroninės parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidoms padengti iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 800 Eur per metus;
- įrangos įsigijimo išlaidų, patirtų steigiant arba plečiant veiklą, kompensavimas iki 100 procentų, bet ne daugiau kaip 1500 Eur vienam Paramos gavėjui per kalendorinius metus. Įranga turi būti susijusi su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir/ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją;
- gamybos, paslaugų teikimo veiklai naudojamų nekilnojamojo turto arba negyvenamųjų patalpų (išskyrus valstybės ir savivaldybės turtą) nuomos išlaidoms padengti iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur per kalendorinius metus. Sutartis negali būti pasirašyta su susijusiais su SVV subjektu asmenimis. Nuomos sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre;
- SVV subjektams, pasirašiusiems sutartį su Užimtumo tarnyba pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programas ir įgyvendinantiems jas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje – 300 Eur vienai darbo vietai (išskyrus vadovo pareigas), bet ne daugiau kaip 1200 Eur per metus. Parama suteikiama pateikus sutartį.

Vienu metu galima taikyti ne daugiau kaip dvi iš minėtų finansinės paramos formų tam pačiam paramos gavėjui. Bendra suteikta parama vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per trejus (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus ) metus negali viršyti 4000 Eur.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Lucija Lipnicka tel. (8 5) 275 0916

Paslaugos vykdytojas: Inga Kucevič tel. (8 5) 275 5064

Informacija: Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Ingą Kucevič tel.: (8 5) 275 5064, el. p. inga.kucevic@vrsa.lt


Reglamentuojantys teisės aktai:

Žemės ūkio subjektų konsultavimas pasėlių deklaravimo klausimais

Paslaugos aprašymas: Paslauga teikiamam fiziniams arba juridiniams asmenims, norintiems pateikti paraišką Tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, laukų ribų įbraižymas.

Paslaugos suteikimo trukmė: 60 darbo dienų

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Ruslan Narunec tel. (8 5) 272 5299

Paslaugos vykdytojas: Česlava Apolevič tel. (8 5) 273 1290

Informacija: Gyventojai gali kreiptis rūpimų klausimų darbo dienomis raštų, telefonų.

Konsultavimas apie pastatų priežiūros organizavimo tvarką teikimas

Paslaugos aprašymas: Konsultacijų apie pastatų priežiūros organizavimo tvarką teikimas Aprašymas interesantui Paslauga taikoma: komercinių, viešojo naudojimo, ūkinių ir gamybinių statinių savininkams (bendraturčiams), gyvenamųjų namų savininkams, gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, įgaliotoms valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, įmonėms, įgaliotoms administruoti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrąją nuosavybę, įmonėms, vykdančioms daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūrą pagal sutartis su šių namų savininkais ar su daugiabučių namų savininkų bendrijomis. Statinių naudojimo priežiūra vykdoma nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos iki statinio griovimo, gavus statybos leidimą statinį nugriauti, darbų pradžios. Statinio techninės priežiūros dokumentai yra: statinio techninis pasas ir statinio techninės priežiūros žurnalas. Statinio techninis pasas ir techninės priežiūros žurnalas saugomas per visą statinio gyvavimo laikotarpį. Informaciją teikia Statybos skyriaus vyr. specialistas Tadeušas Bisikirskas (Rinktinės g. 50, Vilnius, 511 kab., priėmimo laikas: antradieniais 14.00 – 17.00, trečiadieniais 9.00 – 12.00).

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Statybos skyrius

Paslaugos vadovas: Michal Kunickis tel. (8 5) 273 3183

Paslaugos vykdytojas: Tadeušas Bisikirskas tel. (8 5) 240 1646

Teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas

Paslaugos aprašymas: Ši paslauga apima skundų, prašymų, kreipimųsi dėl teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros pažeidimų nagrinėjimą.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko tel. (8 5 ) 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Tomaš Daukševič tel. (8 5) 275 5663

Aprašymas interesantui: Skundus, prašymus, pranešimus dėl teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros pažeidimų galima siųsti seniūnijai, pagal galimo pažeidimo padarymo vietą, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai arba Viešosios tvarkos skyriui.

Kiti paslaugos vykdytojai: Ježi Tomaševski, tel. (8 5) 240 1308, el. p. jezi.tomasevski@vrsa.lt; Jurijus Koreivo, tel. (8 5) 240 1670, el. p. jurij.koreivo@vrsa.lt; Barbara Zacharevič, tel. (8 5) 240 1050, barbara.zacharevic@vrsa.lt.

 

Daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų ir bendrojo naudojimo objektų valdytojų konsultavimas bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais

Paslaugos aprašymas: Daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų ir bendrojo naudojimo objektų valdytojų konsultavimas bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais.

Paslaugos suteikimo trukmė: Paslauga suteikiama iš karto arba pagal susitarimą.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Vietinio ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Miroslav Romanovski tel. (8 5) 273 0402

Paslaugos vykdytojas: Irena Mackel tel. (8 5) 240 1564

Informacija: Norint inicijuoti paslaugos teikimą, kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Ireną Mackel, tel. (8 5) 240 1564), el. paštas irena.mackel@vrsa.lt .Susisiekus telefonu, tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją.


Reglamentuojantys teisės aktai:

 

Konsultavimas šilumos tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainodaros klausimais

Paslaugos aprašymas: Konsultavimas šilumos tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainodaros klausimais

Paslaugos suteikimo trukmė: Paslauga suteikiama iš karto arba pagal susitarimą

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Vietinio ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Miroslav Romanovski tel. (8 5) 273 0402

Paslaugos vykdytojas: Jolanta Stankevič , tel. 8(5) 210 9688;  mob. tel.: +370  645 51295

el.p. jolanta.stankevic@vrsa.lt

Informacija: Norint inicijuoti paslaugos teikimą, kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Jolantą Stankevič, tel. (8 5) 210 9688;, el. paštas jolanta.stankevic@vrsa.lt
Susisiekus telefonu, tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Konsultavimas šalto vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo organizavimo klausimais

Paslaugos aprašymas: Konsultavimas šalto vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo organizavimo klausimais

Paslaugos suteikimo trukmė: Paslauga suteikiama iš karto arba pagal susitarimą

Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir juridiniai asmenys

Atsakingas dalinys: Vietinio ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: 

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas
Miroslav Romanovski
el.p. miroslav.romanovski@vrsa.lt
tel. (8 5) 273 0402

Paslaugos vykdytojai:

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė
Eva Perepečkienė (UAB ,,Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujama teritorija)
tel. (8 5) 240 0062
el.p. eva.perepeckiene@vrsa.lt

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė
Oksana Volujevič (UAB ,,Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujama teritorija)
tel. (8 5) 240 0194
el.p. oksana.volujevic@vrsa.lt,

Informacija: Norint inicijuoti paslaugos teikimą, kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistes: Evą Perepečkienę, tel. (8 5) 240 0062, el. paštas eva.perepeckiene@vrsa.lt, Oksaną Volujevič, tel. (8 5) 240 0194, el. paštas oksana.volujevic@vrsa.lt .Susisiekus telefonu, tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją.


Reglamentuojantys teisės aktai:

 

Konsultavimas šilumos tiekimo, šilumos ūkio atnaujinimo, butų ir kitų patalpų atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos klausimais

Paslaugos aprašymas: Konsultavimas šilumos tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainodaros klausimais

Paslaugos suteikimo trukmė: Paslauga suteikiama iš karto arba pagal susitarimą

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Vietinio ūkio skyrius

Paslaugos vadovas:

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski,
el.p. miroslav.romanovski@vrsa.lt , tel. (8 5) 273 0402

Paslaugos vykdytojas:

Vyresnysis specialistas Kšyštof Švaikovski,
el.p.ksystof.svaikovski@vrsa.lt ,  tel. (8 5) 273 0285, mob.tel.: +37068381392

Informacija: Norint inicijuoti paslaugos teikimą, kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistą Kšyštofą Švaikovskį,  tel. (8 5) 273 0285, el. paštas ksystof.svaikovski@vrsa.lt . Susisiekus telefonu, tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Konsultavimas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo klausimais

Paslaugos aprašymas: Fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo klausimais

Paslaugos suteikimo trukmė: Paslauga suteikiama iš karto arba pagal susitarimą

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Vietinio ūkio skyrius

Paslaugos vadovas:

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski
el.p. miroslav.romanovski@vrsa.lt , tel. (8 5) 273 0402

Paslaugos vykdytojai:

Atliekų tvarkymo sistemos organizavimo klausimais:

Elina Šavlis
Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė
el.p. elina.savlis@vrsa.lt
tel. (8 5) 277 9205

Tatjana Ringelevičienė
Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė
tatjana.ringelevičienė@vrsa.lt
tel. (8 5) 240 1377

Papildomai:
Olia Lukaševič
Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja
olia.lukasevic@vrsa.lt
tel. (8 5) 240 0258

Rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą administravimo klausimais:

Beata Bogdiun
Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė
beata.bogdiun@vrsa.lt
tel. (8 5) 240 1412
(Bezdonių sen., Buivydžių sen., Dūkštų sen., Nemenčinės m., Nemenčinės sen., Sudervės sen., Zujūnų sen.)

Gražina Šilobrit
Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė
grazina.silobrit@vrsa.lt
 tel. (8 5) 273 0585
(Verslo subjektai)

Ivona Savič
Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė
ivona.savic@vrsa.lt
 tel.(8 5) 275 5073
(Avižienių sen., Pagirių sen., Marijampolio sen., Nemėžio sen., Rukainių sen., Šatrininkų sen., Mickūnų sen., Kalvelių sen.)

Valentina Bukel
Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė
valentina.bukel@vrsa.lt
tel. (8 5) 240 0666
(Juodšilių sen., Lavoriškių sen., Medininkų sen., Rudaminos sen., Paberžės sen., Riešės sen., Sužionių sen., Maišiagalos sen.)

Informacija: Norint iniciuoti paslaugos teikimą, kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus  vyr. specialistus, aukščiau nurodytais kontaktais. Susisiekus telefonu, tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų priėmimas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų išvežimą ir tvarkymą lengvatai gauti

Paslaugos aprašymas: Fizinių ir juridinių asmenų prašymų priėmimas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų išvežimą ir tvarkymą lengvatai gauti.

Paslaugos suteikimo trukmė: Paslauga suteikiama per 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Vietinio ūkio skyrius

Paslaugos vadovas:

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski
el.paštas miroslav.romanovski@vrsa.lt , tel. (8 5) 273 0402

Paslaugos vykdytojai:

Beata Bogdiun
Vietinio ūkio vyr. specialistė
el.paštas beata.bogdiun@vrsa.lt
 tel. (8 5) 240 1412, 307 kab.
(Bezdonių sen., Buivydžių sen., Dūkštų sen., Nemenčinės m., Nemenčinės sen., Sudervės sen., Zujūnų sen.)

Gražina Šilobrit
Vietinio ūkio vyr. specialistė
el.paštas grazina.silobrit@vrsa.lt,
tel. (8 5) 273 0585, 307 kab.

(Verslo subjektai)

Ivona Savič
Vietinio ūkio vyr. specialistė
el.paštas ivona.savic@vrsa.lt
 tel. (8 5) 275 5073, 105 kab.
(Avižienių sen., Pagirių sen., Marijampolio sen., Nemėžio sen., Rukainių sen., Šatrininkų sen., Mickūnų sen., Kalvelių sen.)

Valentina Bukel
Vietinio ūkio vyr. specialistė
el.paštas valentina.bukel@vrsa.lt
tel. (8 5) 240 0666, 105 kab.
(Juodšilių sen., Lavoriškių sen., Medininkų sen., Rudaminos sen., Paberžės sen, Riešės sen., Sužionių sen., Maišiagalos sen.)

Informacija: Norint iniciuoti paslaugos teikimą, reikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijai adresu Rinktinės g. 50, Vilnius arba el. paštu rinkliava@vrsa.lt; vrsa@vrsa.lt, arba Savivaldybės 2-ame dokumentų priėmimo langelyje pateikti prašymą su dokumentais.

Pensinio amžiaus asmenys 50 proc. lengvatai gauti turi pateikti: prašymą ir pensininkų pažymėjimų kopijas.

Netekusieji 60-100 proc. darbingumo asmenys 50 proc. lengvatai gauti turi pateikti: prašymą ir dokumento (-ų), įrodančio (-ių)  60-100 proc. darbingumo netekimą, kopiją (-as).

Fiziniai asmenys, prie kurių namų neužtikrintas privažiavimas ir komunalinių atliekų surinkimo konteineriai pastatyti 1 km ir didesniu atstumu, 70 proc. lengvatai gauti turi pateikti prašymą.

Nedirbantis senatvės pensinio amžiaus asmuo arba  nedirbantis, netekęs 60-100 proc. darbingumo asmuo, 70 proc. lengvatai gauti turi pateikti prašymą ir pensininko pažymėjimo arba dokumento, įrodančio 60-100 proc. darbingumo netekimą, kopiją.

Švietimo biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurios nevykdo ugdomosios veiklos liepos ir rugpjūčio mėnesiais, 50 proc. lengvatai gauti turi pateikti prašymą.

Nenaudojamo gyvenamosios paskirties NT objektų savininkai 100 proc. pastoviosios dalies lengvatai gauti turi pateikti: prašymą, sąžiningumo deklaraciją (1 priedas), elektros energijos tiekėjo pažymą, atitinkančią reikalavimus, nustatytus Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose.

Fiziniai  ir juridiniai asmenys, norintys būti atleisti  nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies, turi pateikti prašymą (3 priedas).

Vietinės rinkliavos mokėtojai, norintys gauti 100 proc. lengvatą Žemės ūkio, gamybos ir pramonės paskirties NT plotų dalims, kuriose vykdant ūkinę veiklą nesusidaro mišrios komunalinės atliekos, turi pateikti prašymą – sąžiningumo deklaraciją, parengtą pagal šio tvarkos aprašo 2 priede nustatytą formą.

 Nenaudojamo negyvenamosios paskirties NT objektų savininkai ar įgalioti asmenys 50 proc. pastoviosios dalies lengvatai gauti turi pateikti: prašymą, sąžiningumo deklaraciją (1 priedas), elektros energijos tiekėjo pažymą, atitinkančią reikalavimus, nustatytus Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose.


Reglamentuojantys teisės aktai: