*alt_site_homepage_image*

Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius

decoration

Skyrius, vykdydamas jam priskirtus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • analizuoja Vilniaus rajono šeimų kuriuose auga nepilnamečiai vaikai socialinius poreikius, teikia ar organizuoja jiems reikalingas socialines paslaugas;
 • rengia ir teikia informaciją apie socialines garantijas, lengvatas, konsultuoja šeimas dėl socialinės paramos, socialinių paslaugų gavimo;
 • analizuoja vaikų ir šeimų, patyrusių socialinę riziką, socialines problemas, poreikius, rengia ir įgyvendina šios grupės asmenims socialines programas, organizuoja jiems socialines paslaugas;
 • renka ir sistemina informaciją apie socialinių paslaugų šeimoms poreikį, planuoja socialinių paslaugų rūšis ir mastus, planuoja lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti;
 • bendradarbiauja su Socialinės rūpybos skyriumi išmokų skyrimo, plano rengimo ir socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja projektų įgyvendinimą smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims, kompleksinių paslaugų teikimą šeimoms, neįgaliųjų vaikų integracijos ir kt.;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais prašymus;
 • esant poreikiui inicijuoja vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) atvejo vadybą;
 • vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, apskaičiuoja mokėjimo už paslaugas dydį;
 • rengia sprendimus dėl socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo;
 • rengia administracijos direktoriaus įsakymo projektus ir teikimus dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, dėl asmenų atleidimo nuo mokėjimo už socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas;
 • rengia socialinės priežiūros, socialinės globos sutarčių projektus, derina juos su šias paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • organizuoja likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimą socialinės globos įstaigose, kitose socialinių paslaugų įstaigose;
 • kontroliuoja socialinių paslaugų teikėjų veiklą, teikiamų paslaugų kokybę ir finansavimą;
 • koordinuoja ir prižiūri Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų atsakingu už socialinių paslaugų teikimą vaikams ir šeimoms darbą ir organizacinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl įstaigų darbo organizavimo;
 • nagrinėja gyventojų prašymus, skundus, priima interesantus, teikia jiems konsultacijas socialinių paslaugų šeimoms ir vaikams organizavimo klausimais;
 • organizuoja skyriaus viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka, rengia sutarčių projektus, metinius viešųjų pirkimų planus, ataskaitas, kitus dokumentus;
 • dalyvauja skyriaus bei savivaldybės komisijų darbe;
 • konsultuoja socialinius darbuotojus, atvejo vadybininkus, Globos centrų darbuotojus, socialinių paslaugų centro darbuotojus, darbo klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą, organizuoja mokymus;
 • bendradarbiauja su kitomis savivaldybėmis, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis bei fiziniais ir juridiniais asmenimis.