PATVIRTINTA

                                                                                    Vilniaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. rugpjūčio 27 d.

įsakymu Nr. A27(1) - 2023

28 priedas

 

 

 

 

3.1. Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimas

 

 

Paslaugos grupė

Aplinkos apsauga

Paslaugos aprašymas

Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Vilniaus rajone

Aprašymas interesantui

Asmuo, norintis gauti leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje „1 langeliui“ pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. žemės sklypo nuosavybės dokumentus (kopija);
 3. žemės sklypo planą (kopija);
 4. patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį planą;
 5. įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
 6. jeigu žemės sklypas nepadalintas ir yra bendrasavininkai, jų raštišką sutikimą.

Paslaugos patvirtinimo, atnaujinimo data

 

Paslaugos suteikimo trukmė

30 d.

Paslaugos gavėjas

Fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys

Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas

Liucijana Binkevič. Tel. Nr. 8 (5) 272 5299

Paslaugos administratorius

Liucijana Binkevič. Tel. Nr. 8 (5) 272 5299

Reglamentuojantis teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151);
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611;
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ ( Žin., 2008, Nr. 74-2907)

Priedų sąrašas

 1. Prašymo forma;
 2. Rekvizitai atkuriamajai vertei sumokėti;
 3. Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklės.

 

 

 

(Prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

(adresas)

________________________________________________________________________________________________

(telefono numeris)

_________________________________savivaldybei

(Savivaldybės pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

________________________

(data)

                                                     ________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

            Prašau leisti kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, žemės sklype______________________________________________________

                                                            (adresas)

_______________________________________________________________________________________________

                                                (numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys bei kiekis)

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

                                                (želdinių kirtimo, genėjimo ar pertvarkymo priežastis ir vieta)

________________________________________________________________________________________________

            Įsipareigoju atlyginti numatomų kirsti želdinių vertę arba vietoj numatomų kirsti želdinių pasodinti nurodytoje vietoje nurodytą kiekį, nustatytų rūšių, matmenų želdinius ir juos prižiūrėti trejus metus (reikalinga pabraukti)

            Darbus numatoma pradėti_____________________________________________

            Pateikiu šiuos dokumentus:

1.      Žemės sklypo___________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., data, žemės sklypo planas)

________________________________________________________________________

2.      Patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį bei specialųjį planus (reikalinga pabraukti)_______________________________

_______________________________________________________________________

(projekto pavadinimas, patvirtinimo (suderinimo) data)

 

______________________________      _______________________________________

                        (parašas)                                                                         (vardas, pavardė)

                                                                                               PATVIRTINTA:

                                                                                            Vilniaus rajono     savivaldybės tarybos

                                                                                               2008 – 04 - 25 sprendimu Nr.T3-139

                                                                                                                                       

VILNIAUS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO IR

PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja ne miško žemėje augančių saugotinų želdinių ir želdynų apsaugos ir tvarkymo reikalavimus, taikomus fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Asmenys) jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose ir bendrojo naudojimo teritorijose bei asmenims, kurie pagal atitinkamas sutartis pastarąsias teritorijas tvarko ir prižiūri arba vykdo statybos ir remonto darbus.

            2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 “Dėl kriterijų,  pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems”, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 “Dėl saugotinų medžių  ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1 – 62 „Dėl atskirtųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“.

       3. Asmenys saugo, tvarko ir prižiūri želdinius jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose patys arba sudaro sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo.

            4.  Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija – teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir valdoma nuosavybės  arba valdymo teise;

4.2.  želdiniai – visi rajono teritorijoje esantys medžiai, krūmai, pievos, vejos ir gėlynai, nesvarbu kieno teritorijoje ir žinioje jie yra;

4.3. želdynas – specialioje teritorijoje žmogaus sukurti ar pritaikyti želdinių (medžių, krūmų, vejų, gėlynų) ir įrengimų (takų, aikštelių ir kt.) teritoriniai kompleksai, skirti želdiniams auginti ir naudoti rekreaciniams, kultūriniams, sanitariniams- higieniniams ir kitiems tikslams;

4.4.  želdyno kūrimas – želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas;

4.5. želdyno pertvarkymas – tai vienų želdinių pakeitimas kitais, kai pertvarkomi želdiniai, dėl savo amžiaus, pakenkimų ir kitų priežasčių praradę savo vertę ir nebeatitinkantys jiems keliamų reikalavimų, vietoj jų sodinant naujus želdinius;

4.6. želdyno tvarkymas -  želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir inžinierinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvarkymo projektu;

4.7. želdyno apsauga – veiksmų ir priemonių visuma, užtikrinanti želdynų kompozicijos, medžių ir krūmų įvairovės ir sveikumo išsaugojimą ir palaikymą;

4.8. žalieji plotai – bendrojo naudojimo teritorijos, kuriose savaime auga arba yra pasodinti želdiniai;

4.9. krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo, šaknimis įsitvirtinęs žemėje, beveik nuo žemės besišakojančiais stiebais;

4.10. puskrūmis – augalas, kurio tik apatinė ūglių dalis yra daugiametė ir sumedėjusi, o viršutinė dalis yra žolinė;

4.11. krūmokšnis – mažas (ne daugiau kaip 0,5 m aukščio) krūmas, su keliais daugiamečiais silpnai sumedėjusiais, beveik nuo požemio besišakojančiais stiebais;

4.12. medis – daugiametis sumedėjęs augalas, turintis šaknis, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir šakų vainiku;

4.13. pomedis – medžio plotas po medžio laja;

4.14. parkas – ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ir (ar) inžinerinių statinių, skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms ir aplinkos kokybei gerinti;

4.15. valstybinės reikšmės parkas – parkas, turintis ypatingą istorinę, architektūrinę, kultūrinę, mokslinę, estetinę, ekologinę ir dendrologinę vertę;

4.16. veja – lygaus (horizontalaus ar nuolaidaus) paviršiaus viena žole ar kelių žolių mišiniu apsėtas prižiūrimas žolynas;

4.17. namų valda – žemės  plotas, kurį užima gyvenamasis pastatas (namas) ir jo priklausiniai (ūkiniai, buitiniai, verslo pastatai ir įrenginiai), sodas bei kiti želdiniai, kiemas ir daržui bei kitoms reikmėms naudojamas žemės sklypas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

4.18. privati žemės valda – privačios nuosavybės teise valdomas žemės sklypas;

4.19. nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos – šių vertybių užimami bei su jomis funkciškai, kompoziciškai ar istoriškai susiję žemės sklypai;

4.20. medžių ir krūmų naikinimas – neteisėtas medžių ar krūmų pjovimas, kirtimas, rovimas, laužymas, deginimas, nuodijimas cheminėmis medžiagomis ar kitais būdais, žemės paviršiaus ir (ar) jo lygio aplink medį ar krūmą keitimas (žeminimas, užpylimas ar sandarinimas), darantys poveikį medžių ar krūmų būklei;

4.21. genėjimas – tai dalinis medžių ir krūmų šakų šalinimas arba viršūnių nupjovimas, reguliuojant medžių ir krūmų augimą, formuojant lają;

4.22. karpymas -  medžių ir krūmų smulkių šoninių šakelių, ūglių bei viršūnių šalinimas ar trumpinimas, suteikiant medžiams ir krūmams norimą formą;

4.23. naikinimas – medžių ir krūmų nupjovimas, nukirpimas ar kitoks sunaikinimas išraunant, paveikiant cheminėmis medžiagomis ar kitomis priemonėmis;

4.24. žalojimas – kirtimas, šakų laužymas ar kapojimas, žievės lupimas nuo kamieno, kamieno tašymas ar kapojimas, žemės nukasimas nuo šaknų, medelių išrovimas, dalies šaknų nukirtimas ar kitoks pašalinimas, cheminių medžiagų naudojimas;

4.25. kraštovaizdžio formavimo kirtimas - medžių ir krūmų kirtimas ar tvarkymas formuojant kraštovaizdį, sudarant sąlygas optimaliai apžvelgti estetiniu, gamtiniu, istoriniu ar kultūriniu požiūriu vertingą panoramą (vaizdą);

4.26. sanitarinis kirtimas – medžių ir krūmų kirtimas vykdant želdynų ir želdinių sanitarinę apsaugą.

            5.  Vilniaus rajono savivaldybė organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos želdynų  įstatymais priskirtų bendrojo naudojimo teritorijose esančių želdinių tvarkymą ir priežiūrą.

 

II.  BENDRIEJI SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ TVARKYMO IR  PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

            6.   Medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotinais, jei

 jie atitinka nors vieną iš šių kriterijų:

            6.1. auga kurortų apsaugos zonoje, išskyrus privačias namų valdas, mėgėjiškų sodų teritorijų individualius sodo sklypus, deklaruotus laukus;

            6.2. auga kultūros paveldo objektų teritorijoje ir jos apsaugos zonoje, išskyrus natūraliai išaugusius medžius;

            6.3. auga geležinkelio želdinių apsaugos zonoje, išskyrus medžius ir krūmus, kurie kelia pavojų eismo saugai ir auga elektros tiekimo, ryšių ir signalizacijos įrenginių apsaugos zonoje ar yra aukštesni už nuotolį nuo medžių iki pirmojo bėgio;

            6.4. auga vietinės reikšmės kelių kelio juostos dalyje už kelio pylimo pado, iškasos ar kelio griovio išorinio krašto, taip pat kelio apsauginėje zonoje už kelio juostos ribos, išskyrus medžius ir krūmus, kurie kelia pavojų saugiam eismui ir kelio naudojimui ir (arba) auga deklaruotuose laukuose;

            6.5. auga gamybinių ir kitų objektų sanitarinėje apsaugos zonoje, išskyrus augančius deklaruotuose lakuose;

            6.6. auga miestų, miestelių bendro naudojimo teritorijose ir miestų kitose valstybinės žemės teritorijose;

            6.7. auga kaimų bendro naudojimo teritorijose, mėgėjiškų sodų teritorijų bendro naudojimo žemėje, išskyrus augančius paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose;

            6.8. auga privačiose žemės valdose miestuose ir miesteliuose, išskyrus augančius paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose sodo sklypuose;

            6.9. auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime, išskyrus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas: vietiniai medžiai – ąžuolai, uosiai, klevai, liepos, miškinės obelys, miškinės kriaušės, guobos, vinkšnos, baltieji ir trapieji gluosniai, išskyrus augančius privačiose namų valdose ir deklaruotuose laukuose;

            6.10.  auga valstybinėje ir privačioje žemėje kaime ir deklaruotuose laukuose: beržai, eglės ir pušys, didesnio kaip 20 cm skersmens (1,3 m aukštyje), išskyrus augančius privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose žemės sklypuose;

            6.11.  auga deklaruotuose laukuose: ąžuolai, uosiai, klevai ir liepos, didesnio kaip 20 cm skersmens;

            6.12.  auga paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose: ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai, didesnio kaip 8 cm skersmens, kiti medžiai, didesnio kaip 16 cm skersmens, išskyrus numatytus iškirsti pagal parengtus gamtotvarkos planus, pakrančių (šlaitų) tvarkymo projektus, taip pat medžius, augančius  deklaruotuose laukuose.                          

7.       Sudėtingiems želdinių apsaugos, priežiūros, kirtimo, genėjimo ir pertvarkymo

klausimams spręsti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma Želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros komisija.

            8. Saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, iškirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti galima tik turint specialų savivaldybės administracijos išduotą leidimą. Želdinių kirtimas ar kitoks pertvarkymas be leidimo laikomas savavališku.

9.      Asmenims pateikus argumentuotą nustatytos formos  prašymą dėl saugotinų medžių ir

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pertvarkymo, leidimą išduoda savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius.

            10. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius gavęs prašymą, paruošia leidimą (esant neaiškiai argumentacijai gali būti prašoma papildomos informacijos iš želdinių savininko  (valdytojo) ar sukviečiama prie savivaldybės sudaryta Želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros komisija).

            11.  Prieš išduodant leidimą, numatyti kirsti saugotini medžiai pažymimi žymekliu arba dažais.

            12.  Leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas  per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško  šių taisyklių 1 punkte nurodytų asmenų prašymo padavimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

           13.  Asmenys už leistus iškirsti saugotinus medžius ir krūmus moka mokestį (medžio atkuriamąją vertę) į Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą, išskyrus taisyklių 27 punkte numatytus atvejus, kai leidimai išduodami neatlyginamai.

            14. Leidimus kirsti  ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius gaunantys asmenys teisės aktuose nustatyta tvarka gali būti įpareigoti pasodinti naujus želdinius, kurių kiekis ir rūšinė sudėtis nurodoma leidime.

            15. Saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, prižiūri ir tvarko žemės ir želdinių valdytojai, savininkai ir naudotojai.

16. Saugotinus medžius ir krūmus, augančius nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonose, kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti galima tik suderinus su  Kultūros vertybių apsaugos departamentu.

17. Medžius ir krūmus, augančius miškų ūkio paskirties žemėje, iškirsti ar kitaip pertvarkyti galima tik gavus Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros leidimą.

18.   Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia, kai jie auga:

18.1. pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos zonose;

18.2. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių;

18.3. galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai jie kelia pavojų žmonėms, pastatams ar eismui.

19.  Šių taisyklių 1 punkte nurodyti asmenys jiems priskirtose teritorijose privalo:

             prižiūrėti medžius, krūmus, žaliąsias vejas, jei vasarą sausa – juos laistyti;

             purenti apie medžius ir krūmus žemę, saugoti želdinius nuo kenkėjų, ligų, naikinti piktžoles, genėti sausas bei nulūžusias medžių šakas, šalinti medžių atžalas, gydyti medžių žaizdas;

             šienauti žolę bei  ravėti piktžoles ne rečiau, kaip kartą per mėnesį;

             iškirsti sausus medžius, krūmus, pašalinti vėjavartas bei snieglaužas;

             skveruose kasmet iki balandžio 15 d. nuvalyti nuo žaliųjų plotų žiemą patekusį smėlį, žvyrą, šiukšles ir juos išvežti.

 

 

             

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

            20. Asmenys, vykdantys statybos ir remonto darbus apželdintose teritorijose, privalo:

20.1. aptverti pavienius medžius, esančius statybos teritorijoje, iki pradedant statybos darbus ne žemesniais kaip 2 metrų skydais arba lentomis, medžių grupes ir krūmus – ištisiniu aptvaru ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamienų, išpurenti po jais žemę, taip pat aptverti medžius ir krūmus, esančius prie kelių arčiau kaip 5 m atstumu nuo važiuojamosios gatvės dalies krašto;

20.2. nuimti nuo užstatomo sklypo dalies augalinės žemės sluoksnį (20–30 cm storio), saugoti gruntą tam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudoti jį sklypo sutvarkymo bei želdinimo darbams;

20.3. saugoti vejas, gėlynus ir medžius bei krūmus, jeigu projekte nenumatyta juos kitaip pertvarkyti;

20.4. neplūkti ir neardyti augalinio žemės paviršiaus po medžiais ir krūmais arčiau kaip 3 m nuo medžių lajų projekcijų krašto ir 2 m nuo krūmų (nesandėliuoti statybinių medžiagų, įrenginių bei grunto, nevažinėti transporto priemonėmis ir nestatyti mašinų, mechanizmų, taip pat įvairios paskirties laikinų statinių ir t.t.);

20.5. kasant gruntą, laikytis šių minimalių atstumų: 2 m – nuo medžio kamieno iki iškasos krašto, o nuo krūmų – 1 m; tranšėjų stačios sienutės ties medžiais ir krūmais biriame bei šlapiame grunte turi būti sutvirtintos statramsčiais (ištisiniais skydais);

20.6. per kuo trumpesnį laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį, užpilti iškasas prie medžių ir krūmų bei vejose ir baigus darbą atsodinti buvusius želdinius;

20.7. neapnuoginti medžių šaknų ir neužversti šaknų kaklelių kasant ar lyginant (planiruojant) žemę;

20.8. nekrauti statybinių medžiagų ir grunto, nestatyti mašinų bei mechanizmų arčiau kaip 2,5 m atstumu nuo medžių lajų krašto ir 2 m atstumu nuo krūmų;

20.9. nepakeisti daugiau kaip 5 cm natūralaus grunto lygio prie medžių kamienų ir po medžių lajomis;

20.10. asfaltuojant arba grindžiant šaligatvius, kiemus arba aikštes, apie medžius palikti ne mažesnį kaip 1 m laisvą žemės plotą. Dengiant šiuos plotus metalinėmis grotelėmis, tarp jų ir žemės paviršiaus palikti 5–7 cm tarpą;

20.11. baigus darbus miško parkuose, parkuose ir kituose miesto žaliuosiuose plotuose,  išvežti statybines atliekas, šiukšles, nereikalingą gruntą, sutvarkyti teritorijos paviršių, padengti jį ne plonesniu kaip 10 cm juodžemio sluoksniu ir įrengti naują veją.

21. Asmenys, valantys gatves, šaligatvius, aikštes ir skverus, privalo nepilti ir nelaikyti ant gatvių žaliųjų plotų, gėlynų, krūmų ir medžių sniego su žvyru ir druska, žvyro, įvairių chemikalų, taip pat nuo gatvių, skverų nuvalomų nešvarumų ir žemių.

22. Bendrojo naudojimo teritorijose esančių želdinių priežiūrą gali vykdyti teisės aktuose  nustatytą kvalifikaciją ir kitus reikalavimus atitinkantys asmenys.

23. Iškirtus medžius bendrojo naudojimo teritorijose, mediena yra realizuojama arba kitaip panaudojama visuomeninėms reikmėms, o gautos lėšos panaudojamos miesto želdiniams prižiūrėti ir atželdinti.

 

IV. DRAUDIMAI

 

            24. Bendrojo naudojimo teritorijose, kuriose  yra želdinių, draudžiama:

 

            24.1. vykdyti želdinių kirtimą, persodinimą ar kitokį pašalinimą augalų vegetacijos metu;

            24.2. fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip šalinti želdinius;

24.3.  kirsti ir laužyti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, leisti iš medžių sulą, pjaustinėti medžio žievę, pažeisti šaknis, trypti pomedį ir kitaip žaloti, mindžioti gėlynus, skinti bei rauti gėles, ardyti veją, ardyti dirvožemį;

24.4. kabinti ant medžių elektros kabelius (laidus);

24.5. kabinti ant medžių sūpuokles ir skelbimus, džiauti skalbinius, kalti vinimis prie medžių bet kokius įrenginius;

24.6. atskiruose želdynuose draudžiama vykdyti kirtimus poilsiavimo sezono metu, išskyrus stichinių arba biotinių veiksnių sudarkytus medynus, avarinius medžius;

24.7.   atlikti kitus veiksmus, kuriais žalojami medžiai, krūmai ir kiti želdiniai;

24.8.   teršti teritoriją buitinėmis, pramoninėmis ar kitokiomis atliekomis;

24.9. želdynų teritorijoje negalima krauti ir sandėliuoti statybines medžiagas, medieną, atliekas;

24.10.  kūrenti laužus ne tam pritaikytose vietose, deginti nukritusius lapus, šakas,  žolę ir

kitas atliekas;

24.11. be leidimo statyti kioskus, reklaminius skydus ar kitokius laikinus statinius, palapines;

24.12. be leidimo žaisti grupinius sportinius žaidimus, rengti kultūrinius bei masinius renginius ne tam tikslui skirtose vietose;

24.13.  ganyti gyvulius,  be pavadėlio vedžioti šunis;

24.14.  laužyti ir gadinti parkų inventorių, įrenginius ir pastatus;

24.15. ardyti skruzdėlynus, gaudyti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, gadinti paukščių lizdus;

24.16.  plauti visų rūšių transporto priemones;

24.17.  važinėti sportinėmis ir bevariklio transporto priemonėmis, išskyrus takus;

24.18. be leidimo važinėti visų rūšių transporto priemonėmis žaliuosiuose plotuose, kuriuose neįrengta kieta danga;

24.19.  užvažiuoti statant automobilius ant neuždengtų specialiomis grotelėmis po medžių;

24.20. statyti motorines transporto priemones parkuose, skveruose, upių apsaugos juostose ir kituose žaliuosiuose plotuose galima tik tam tikslui įrengtose ir pažymėtose vietose.

25.    Kapinėse (individualiose kapavietėse) draudžiama sodinti:

25.1.  plačiomis lajomis, teršiančius žiedynais ar vaisiais aplinką medžius ir krūmus;

25.2.  augalus, plintančius šaknų atžalomis;

25.3. plačią paviršinę šaknų sistemą turinčių, neatsparių vėjovartai rūšių (eglių ir kt.) medžius, neskaitant žemaūgių formų;

25.4. greitai augančių, trumpaamžių, brandžiame amžiuje keliančių pavojų rūšių medžius.

 

V. ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS NUSTATYMAS

 

26.  Želdinių atkuriamąją vertę, prieš išduodant leidimą juos kirsti ar pertvarkyti, įvertina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinta Želdinių atkuriamosios vertės metodika.

27. Saugotini medžiai ir krūmai, turint leidimą, neatlyginamai gali būti kertami (šalinami) šiais atvejais, kai:

27.1. nudžiūvę, išskyrus uosinius (drevėtus);

27.2. vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužyti, apdegę gaisro metu;

27.3. išpuvę (išskyrus atvejus, kai nėra pavojingi žmonėms, pastatams, eismui);

27.4. pasvirę didesniu negu 45 laipsnių kampu ir pasvirimas kasmet didėja;

27.5. pažeisti stiebo ir šaknų puviniu;

27.6. apipulti vabzdžių kenkėjų ir grybinių ligų;

27.7. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos;

27.8. vykdomi kraštovaizdžio formavimo ar kiti želdynų ir želdinių kokybę gerinantys kirtimai;

27.9. auga kapinėse ir gadina paminklus, antkapius, kapinių tvorą;

27.10. auga ant piliakalnių, pilkapių;

27.11. auga parkuose, skveruose ir kitose urbanizuotose teritorijose, kaip nepageidaujamos rūšys;

27.12. auga arti pastatų ir tamsina langus , gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui;

27.13. auga apsaugos zonose, kuriose pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, neturi augti;

27.14. auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti,  rekonstruoti, svarbioms valstybinės reikšmės statyboms;

27.15.    numatyti kirsti, atlikus želdynų ir želdinių  inventorizavimą;

27.16.    yra nustatyta tvarka parengti saugomų teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nurodyti kertami ar kitaip pertvarkomi medžiai ir krūmai.

 

 

VI.              ATSAKOMYBĖ

 

             26. Už šių taisyklių nesilaikymą fiziniai ar juridiniai asmenys baudžiami Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

 

_________________________________

 

Rekvizitai atkuriamajai vertei sumokėti:

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija,

Įm. Kodas 188708224

Sąskaita LT97 4010 0424 0000 0311

AB DnB NORD bankas Vilniaus sk.