*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto gairės

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto gairės

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis procentais, tenkanti savivaldybių biudžetams. 2023 metams savivaldybių biudžetams bus skiriama 50,88 proc. (2022 metais buvo 48,12 proc.) šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus.  Prognozuojama, kad į Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą įplauks 96 609 tūkst. Eur iš GPM (iš jų 96 469,0 tūkst. Eur GPM ir 140,0 tūkst. Eur Gyventojų pajamų mokestis iš veiklos, kurią verčiamasi turint verslo liudijimą), tai yra  15 856,0 tūkst. Eur arba 19,6 proc. daugiau nei prognozuota 2022 metams; pajamos ir mokesčiai iš turto sudarys 4 225,0 tūkst. Eur, tai 210,0 tūkst. Eur daugiau nei 2022 m. Iš viso prognozuojamų pajamų suma savivaldybei 2023 m. sudaro 101 219,0 tūkst. Eur, palyginti su 2022 m., padidėja 18,9 proc. (16 076 tūkst. Eur). Numatoma, kad 2023 m. į savivaldybės biudžetą bus surinkta savivaldybės vidaus pajamų 7 662,0 tūkst. Eur, iš jų: 2 900,0 tūkst. Eur vietinių rinkliavų, 233,0 tūkst. Eur materialiojo turto realizavimo pajamų, 1 659,0 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų, 266,0 tūkst. Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų, 2 604 tūkst. Eur infrastruktūros plėtros įmokų. Visos savivaldybės planuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudarys 108 881,0 tūkst. Eur, palyginti su 2022 m., didėja 18 399 tūkst. Eur. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirta 7 934 tūkst. Eur arba 436,3 tūkst. Eur daugiau nei 2022 m. Ugdymo reikmėms finansuoti skiriama 39 136,1 tūkst. Eur, 14,75 proc. daugiau nei 2022 m. Iš viso 2023 metais planuojama gauti 157 948,8 tūkst. Eur pajamų (2022 m. – 134 743,4 tūkst. Eur). 1 lentelėje ir 1 pav. pateikiama 2023 m. biudžeto pajamų struktūra ir pajamų palyginimas su 2022 metais. Palyginus 2023 metų Vilniaus rajono savivaldybės pajamas su 2022 metais matyti, kad jos didėja 23 205,4 tūkst. Eur arba 17,22 %.

 

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 m. pajamų planų palyginimas su 2022 m., tūkst. Eur

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas Pajamų pavadinimas 2022 m. planas 2023 m. planas 2023 m pokytis lyginant su 2022 m, proc.
1.  PAJAMOS
1.1. Mokesčiai 84673,0 100799,0 19,05
1.1.1. Pajamų ir pelno mokesčiai 80753,0 96609,0 19,64
1.1.1.1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

80304,0 96469,0 20,13
1.1.1.1.1.2.

Gyventojų pajamų mokestis iš veiklos, kurią verčiamasi turint verslo liudijimą

449,0 140,0 -68,82
1.1.3. Turto mokesčiai 3850,0

4060,0

5,45
1.1.3.1.1. Žemės mokestis

2000,0

2000,0

0,00

1.1.3.2.1.1.

Paveldimo turto mokestis

50,0

60,0

20,00

1.1.3.3.1.

Nekilnojamojo turto mokestis

1800,0

2000,0

11,11

1.1.4.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

70,0

130,0

85,71

1.1.4.7.1.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

70,0

130,0

85,71

1.3.

Dotacijos

44261,4

49118,8

10,97

1.3.4.1.1.1.

Speciali tikslinė dotacija, iš jų:

41659,0

47137,4

71,8

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

7497,70

7934,00

5,82

 

Lėšos ugdymo reikmėms

34106,4

39136,1

14,75

 

Ūkio lėšos mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

23,7

35,0

47,68

 

Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti

31,2

32,3

3,53

1.3.4.2.1.5.

Kitos dotacijos

2602,4

1981,4

-23,86

1.4

Kitos pajamos

5599,0

7849,0

40,19

1.4.1.

Turto pajamos

265,0

301,0

13,58

1.4.1.2.1.2

Dividendai

40,0

40,0

 

1.4.1.4.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

125,0

125,0

0,00

1.4.1.5.1.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

100,0

136,0

36,00

1.4.1.5.1.1.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

30,0

30,0

0,00

1.4.2.1.

Pajamos už prekes ir paslaugas

5104,0

7308,0

43,18

1.4.2.1.1.1.

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

350,0

330,0

-5,71

1.4.2.1.1.1.

Infrastruktūros plėtros įmokos

500,0

2800,0

460,00

1.4.2.1.2.1.

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

106,0

132,0

24,53

1.4.2.1.4.1.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

1203,0

1001,0

-16,79

1.4.2.1.6.1

Valstybės rinkliava

145,0

145,0

0,00

1.4.2.1.6.2

Vietinė rinkliava

2800,0

2900,0

3,57

1.4.3.1.1.

Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

70,0

70,0

0,00

1.4.4.1.1.2.

Kitos neišvardytos pajamos

160,0

170,0

6,25

4.1.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

210,0

233,0

10,95

4.1.1.1.1.1.

Žemės realizavimo pajamos

10,0

10,0

0,00

4.1.1.2.1.

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

200,0

223,0

11,50

 

IŠ VISO PAJAMŲ

134743,4

157999,8

17,26

1 lentelė. VRSA duomenys

 

Vilniaus rajono savivaldybės 2022-2023 m. pajamų planų palyginimas, tūkst. Eur

1 pav. VRSA duomenys

 

Analizuojant 2023 m. ir 2022 m. pajamas matyti, kad daugiausiai padidėjo kitos pajamos, apie 40,19 proc. arba 2 250,0 tūkst. Eur. Nagrinėjant detaliau matyti, kad daugiausiai iš jų padidėjo pajamos už prekes ir paslaugas, palyginus su 2022 metais šios pajamos išaugo net 43,18 proc. arba 2 204,0 tūkst. Eur. Turto pajamos padidėjo 13,58 proc. Pajamų ir pelno mokesčiai 2023 m. didesni 19,64 proc. negu buvo 2022 m. Prekių ir paslaugų mokesčiai padidėjo ženkliai, net 85,71 proc., nes padidėjo pajamos surenkamos iš mokesčių už aplinkos teršimą. Dotacijos, skirtos valstybinėms funkcijoms vykdyti padidėjo beveik 11,0 proc.. Lėšos skirtos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2023 metais buvo 436,3 tūkst. Eur arba 5,82 proc. didesnės negu 2022 metais. Ugdymo, ūkio ir jaunimo politikos lėšos yra beveik 15,0 proc. didesnės negu buvo 2022 metais.

Vilniaus rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų struktūra, proc.

2 pav. VRSA duomenys

 

Iš 2 pav. matyti, kad didžiausią pajamų dalį, net 61,1 proc. sudaro pajamų ir pelno mokesčiai. Nemažą dalį pajamų sudaro dotacijos skirtos ugdymui, ūkiui ir jaunimo politikai – 24,8 proc. Lėšos, skirtos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, sudaro 5,0 proc. visų pajamų. Panašiai, apie 5,1 proc. biudžeto pajamų surenkama iš kitų pajamų (turto pajamų, pajamų už prekes ir paslaugas ir kitų). Turto mokesčiai (žemės mokestis, nekilnojamo turto mokestis) sudaro 2,6 proc. Labai mažą dalį savivaldybės biudžeto pajamų sudaro kitos dotacijos, tik 1,3  proc., o prekių ir paslaugų mokesčiai vos 0,1 proc.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. auga minimali alga iki 840 Eur  (2022 m. – 730 Eur), bazinės algos dydis 186 Eur. Planuojant asignavimus padidintas finansavimas darbo užmokesčiui, atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus.

 

Biudžeto planavimo skyriaus informacija 
tel.
(8 5) 277 82 99

Pažymėti klaidą
Loading