*alt_site_homepage_image*

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika ieško vyriausiosios (-iojo) slaugos administratorės (-iaus)

decoration

Skelbiamas konkursas į viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiosios (-iojo) slaugos administratorės (-iaus) pareigybę 1,0 etato darbo krūviu pagal neterminuotą darbo sutartį.

Įdarbinimo data – 2023 m. sausio 2 d.

Darbo laikas – visa darbo diena.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie įstaigą: viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Vilniaus rajono savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (adresas: Laisvės pr. 79, Vilnius, įmonės kodas 124246958), www.vrcp.lt

Reikalavimai pretendentams:

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1.1. Vyriausiuoju slaugos administratoriumi priimamas asmuo, turintis:

1.1.1. aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį;

1.1.2. ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį slaugos administravimo, vadovavimo, koordinavimo srityje;

1.1.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka išduotą ir galiojančią slaugos praktikos licenciją.

  1. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

2.1. Vyriausiuoju slaugos administratoriumi priimamas asmuo privalo:

2.1.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, vykdymą ir kontrolę,

2.1.2. išmanyti sveikatos priežiūros, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias praktikoje;

2.1.3. išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;

2.1.4. gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą slaugos darbą;

2.1.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis bei rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

2.1.6.gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus;

2.1.7. žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, vertinti slaugos kokybę įstaigoje, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;

2.1.8. išmanyti profesinės etikos reikalavimus;

2.1.9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;

2.1.10. turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų).

Papildoma kompetencija laikoma:

3.1. slaugos, visuomenės sveikatos, psichologijos, vadybos ir administravimo, teisės, ekonomikos mokslo laipsnis;

3.2. užsienio kalbų mokėjimas, pateikiant tai įrodantį pažymėjimą;

3.3. papildomų profesinės kvalifikacijos kursų ir mokymų išklausymas sveikatos politikos, vadybos ir administravimo srityse, pateikiant tai įrodantį pažymėjimą;

Papildoma kompetencija vertinama jeigu asmenys konkurso metu surinko vienodą didžiausią balų skaičių.

  1. Darbo pobūdis (trumpas aprašymas):

4.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti slaugos procesą įstaigoje pagal reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

4.2. nustatyti, analizuoti ir vertinti slaugos specialistų ir pagalbinio personalo veiklos rodiklius, teikti siūlymus dėl slaugos paslaugų kokybės gerinimo;

4.3. diegti ir tobulinti slaugos dokumentaciją, kontroliuoti jos pildymo kokybę;

4.4. analizuoti slaugos specialistų ir pagalbinio personalo poreikį bei efektyvų žmogiškųjų resursų panaudojimą, dalyvauti slaugos specialistų atrankos ir priėmimo į darbą procese;

4.5. organizuoti slaugos ir jai prilyginamų mokymo programų studentų ir mokinių praktikas įstaigoje;

4.6. organizuoti pavaldaus personalo susirinkimus;

4.7. supažindinti pavaldžius darbuotojus su aktualiais teisės aktais;

4.8. dalyvauti rengiant (rengti) specialiuosius reikalavimus slaugos priemonių viešiesiems pirkimams ir vertinant (vertinti) pasiūlymus;

4.9. koordinuoti įstaigos resursų naudojimą pacientų kokybiškai slaugai užtikrinti;

4.10. analizuoti nepageidaujamų įvykių, susijusių su slaugos paslaugų teikimu pacientams įstaigoje, atsiradimo priežastis, pasekmes bei teikti siūlymus dėl korekcinių / prevencinių veiksmų;

4.11. rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie slaugos proceso aktualijas bei apibendrintą informaciją teikti įstaigos administracijai;

4.12. rengti dokumentus įstaigos veiklos licencijavimui;

4.13. vadovauti įstaigos padalinių vyresniųjų slaugytojų bei joms prilygintų darbuotojų darbui bei jį kontroliuoti;

4.14. su teisė ir personalo skyriaus vedėju-juristu ruošti slaugos personalo pareiginių nuostatų aprašymus;

4.15.instruktuoti ir kontroliuoti kaip pavaldūs  darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos, elektrosaugos reikalavimų;

4.16. pildyti administracijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus  ir laiku juos pateikti tvirtinimui;

4.17. kontroliuoti sterilizacijos standartų vykdymą;

4.18. nustatyta tvarka teikti statistines ir kitas privalomas atskaitomybės formas pagal teisės aktų reikalavimus;

4.19. bendradarbiauti dalyvaujant įvairiose sveikatos gerinimo ir stiprinimo programose;

4.20. nustatyta tvarka organizuoti Slaugos tarybos posėdžius.

Darbo užmokestis: nuo 3500  Eur

Pretendentai pateikia:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
  4. Pretendento anketą;
  5. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, pareiginiuose nuostatuose nustatytiems specialiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Dokumentai priimami:

  1. 10 darbo dienų po Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose (www.vtd.lt, www.vrcp.lt, www.vrsa.lt);
  2. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktinė informacija apie konkursą teikiama:

Kontaktinis asmuo: Teisės ir personalo skyriaus vedėja-juristė Inga Pempytė, el. paštas: inga.pempyte@gmail.com, kontaktinis telefonas: (8-5) 247-16-61, 8-662-31161.

 

Asociatyvi nuotrauka freepik.com


Įvertinkite naujieną