*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras skelbia atranką vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigoms užimti

decoration

BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras siūlo darbą vyr. socialiniam darbuotojui darbui BVGN.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  • vyr. socialinis darbuotojas turi būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba turėti pažymėjimą iš aukštosios mokyklos rengiančios socialinius darbuotojus, kuriuo patvirtinama, kad asmuo yra išklausęs ir atsiskaitęs 40 ar 60 socialinio darbo kreditų (galioja, kai įgijo iki 2015 m. sausio 1 d.);
  • turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį;
  • mokėti dirbti kompiuteriu, išmanyti raštvedybos taisykles;
  • mokėti bent vieną užsienio kalbą ( rusų, lenkų C2 lygiu bendraujant žodžiu);
  • turi būti išklausęs Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK ir Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK;
  • turi turėti kvalifikacinę vyr. socialinio darbuotojo kategoriją;
  • transporto priemonių pažymėjimai: turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja, koordinuoja socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų darbą pagal pareigybių aprašymus;

2. sudaro BVGN metinį veiklos planą, rengia ataskaitas ir kitą privalomą dokumentaciją;

3. analizuoja metodinę medžiagą, padedančią efektyviau organizuoti socialinį darbą;

teikia metodinę paramą socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjoms gyventojų Individualių socialinės globos planų sudarymo ir įgyvendinimo klausimais;

4. užtikrina vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą ir apsaugą;

5. užtikrina vaikui sėkmingą adaptaciją, saugios, emociškai palankios ir šeimai artimos aplinkos sukūrimą;

6. užtikrina vaiko individualių poreikių, įskaitant specialiuosius vaiko su negalia ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko poreikių, nulemtų jo amžiaus, brandos, įgimtų ar įgytų savybių ar kitų ypatumų, įvertinimą, ir sudaryti tinkamas sąlygas šiuos poreikius visiškai patenkinti;

7. užtikrina vaiko emocinius poreikius ir formuoja saugų prieraišumą;

8. užtikrina vaikui reikiamos pagalbos ir paslaugų pagal individualius poreikius suteikimą;

9. užtikrina vaiko socializaciją ir resocializaciją;

10. užtikrina vaiko pasirengimą savarankiškai gyventi šeimoje ir visuomenėje;

11. užtikrina vaiko ryšių palaikymą su biologine jo šeima bei kitais fiziniais asmenimis, su kuriais vaiką sieja emociniai ryšiai (toliau – fiziniai asmenys), jei tai neprieštarauja geriausiems vaiko interesams;

12. gina vaiko teises ir teisėtus interesus, atstovauja vaiko interesams visose srityse;

13. organizuoja vaikui reikalingas paslaugas bendruomenėje, atsižvelgdami į individualius jo poreikius ir geriausius vaiko interesus, ir užtikrina vaiko dalyvavimą visų pakopų ugdymo sistemoje ir neformaliojo vaikų švietimo, saviugdos, kūrybinėje veikloje;

14. bendradarbiauja su vaiko biologine šeima bei fiziniais asmenimis, jei tai neprieštarauja geriausiems vaiko interesams, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į biologinę šeimą ar nustatyti globą (rūpybą) šeimoje, ar įvaikinti vaiką, jei tai atitinka geriausius vaiko interesus ir užtikrina vaiko saugumą;

15. bendradarbiauja su savivaldybės administracija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, atvejo vadybininkais, švietimo įstaigos darbuotojais / pedagogais, sveikatos priežiūros ar kitokią pagalbą vaikui teikiančiais specialistais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus (toliau – VVTAĮT) specialistais, globos centrais ir kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, švietimo, sveikatos, teisėsaugos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis šeimos ir (ar) vaiko gerovės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos srityje;

16. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, siekdami užtikrinti vaiko fizinę, emocinę ir socialinę gerovę, individualių jo poreikių tenkinimą ir visapusišką vaiko apsaugą;

17. sudaro sąlygas vaikui dalyvauti priimant sprendimus, tiesiogiai arba netiesiogiai turinčius poveikį jo gyvenimui, situacijai, ateičiai. Vaiko dalyvavimas turi būti užtikrinamas vaikui draugiškoje aplinkoje, suteikiant vaikui visą reikiamą informaciją sprendimui priimti vaikui suprantama kalba ir sudarant sąlygas vaikui išreikšti savo nuomonę jam priimtinais būdais. Į vaiko nuomonę turi būti atsižvelgiama priimant galutinį sprendimą, kuris turi atitikti geriausius vaiko interesus;

18. vykdo likusio be tėvų globos vaiko atstovo pagal įstatymą pareigas.

Darbo užmokestis: 1375,60 Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,6 iki 8,5. Darbo laikas – 40 val. per savaitę, pagal nustatytą darbo grafiką.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) el. paštu: info@svgc.lt

Su atrinktais kandidatais susisieksime.

Skelbimo publikavimo data: 2022-01-13.

Skelbimas galioja iki: 2022-01-31.


Įvertinkite naujieną