*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia darbdavių, pageidaujančių dalyvauti Užimtumo didinimo programoje 2022 m., atranką

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Vilniaus rajono savivaldybės 2022 m. Užimtumo didinimo programą, patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T3-9 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2022 m. Užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, vykdo darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti šią programą, atranką.

Siekiant didinti gyventojų užimtumą bei mažinti patiriamą socialinę atskirtį visuomenėje, Užimtumo didinimo programoje gali dalyvauti įstaigos, galinčios prisidėti prie kompleksinių priemonių kūrimo: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, Savivaldybės įmonės, uždaros akcinės bendrovės kurias kontroliuoja Savivaldybė ir kiti socialiniai partneriai.

Atsižvelgiant į užimtumo didinimo poreikį ir turimas lėšas, atrenkant bedarbius pirmenybė bus teikiama:

 • piniginės socialinės paramos gavėjams;

 • nėščioms moterims, vaiko motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), vaiko globėjui, rūpintojui ir asmenims, faktiškai auginantiems vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenims, prižiūrintiems sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

 • rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

 • grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipėsi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

 • priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusiems psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipėsi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo asmenims bei kitiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką;

 • grįžusiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams (sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų), jeigu jie kreipėsi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;

 • turintiems pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga asmenims;

 • vyresniems nei 40 metų amžiaus asmenims.

Programoje numatyti šie nenuolatinio pobūdžio darbai:

 • teritorijos tvarkymo darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra, miško pakraščių tvarkymas, viešų prekybos vietų priežiūra);

 • socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto darbai;

 • pagalbiniai patalpų, aplinkos tvarkymo bei kiti darbai socialinės ir visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose;

 • istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;

 • upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių priežiūros darbai;

 • pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems ar neįgaliems asmenims;

 •  sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;

 • vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai;

 • stichinių meteorologinių reiškinių padarinių likvidavimo darbai.

Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programos atrankoje, iki 2022 m. vasario 11 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriui turi pateikti  Užimtumo didinimo programos darbų organizavimo paraišką ir sąmatą. Dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu ir pasirašyti arba kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Dokumentai Atrankai siunčiami el. paštu: ets@vrsa.lt.

Informaciją pareiškėjams su Užimtumo didinimo programos susijusiais klausimais teikia Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Krystyna Siniavskaja, el. paštu: krystyna.siniavskaja@vrsa.lt, tel. (8 5 240 0399), mob. +370 616 23 906.

 

 


Įvertinkite naujieną