*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono centrinė poliklinika siūlo darbą odontologijos skyriaus vedėjui

decoration

Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos odontologijos skyriaus vedėjo pareigoms 0,75 etato darbo krūviu užimti pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbo laikas – visa darbo diena.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie įstaigą: viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Vilniaus rajono savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (adresas: Laisvės pr. 79, Vilnius, įmonės kodas 124246958).

Darbo pobūdis (trumpas aprašymas)

Šias pareigas einantis darbuotojas:

 • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja odontologijos ir dantų protezavimo skyrių (toliau – Skyriai) gydymo ir ūkinę veiklą;
 • užtikrina nustatytų Skyrių uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
 • pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas Skyrių darbuotojams Skyrių veiklos klausimais;
 • konsultuoja Skyrių gydytojus pacientų diagnostikos, gydymo ir kitais klausimais;
 • dalyvauja kuriant ir diegiant kokybės vadybos sistemą Skyriuose ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
 • koordinuoja Skyrių darbuotojų kasmetinius sveikatos patikrinimus;
 • kontroliuoja, kad Skyrių gydytojai laiku atliktų kasmetinius savo sveikatos patikrinimus;
 • koordinuoja Skyrių gydytojų kvalifikacijos kėlimą, rengia bei teikia Poliklinikos administracijai pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • teikia informaciją bei analitinę medžiagą Skyrių veiklos klausimais Poliklinikos administracijai;
 • įstaigos vyriausiojo gydytojo ir / ar vyriausiojo gydytojo pavaduotojo pirminei asmens sveikatos priežiūrai pavedimu dalyvauja funkcinių grupių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
 • teikia pasiūlymus Poliklinikos administracijai dėl medicininės aparatūros ar inventoriaus įsigijimo, planuoja Skyrių darbo priemonių poreikį;
 • dalyvauja rengiant Skyrių gydytojų pareiginių nuostatų projektus, Skyrių darbo organizavimo bei paslaugų teikimo tvarkas, teikia siūlymus dėl Skyrių gydytojų ir (ar) naujų pareigybių poreikio;
 • sudaro Skyrių gydytojų kasmetinių atostogų grafikus;
 • kontroliuoja Skyrių gydytojų darbo drausmę, esant reikalui teikia siūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo;
 • kaupia ir sistemina norminę bei metodinę medžiagą, reikalingą Skyrių funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;
 • organizuoja ir vadovauja Skyrių gydytojų ir/ar darbuotojų susirinkimams;
 • analizuoja žodinius pacientų nusiskundimus, numato priemones trūkumams pašalinti, sprendžia iškilusius konfliktus;
 • kontroliuoja, kad Skyrių veikloje būtų naudojamos tik teisės aktais patvirtintos medicininių dokumentų formos;
 • kontroliuoja darbo ir vidaus tvarkos taisyklių, sanitarinio-higieninio režimo bei medicinos etikos ir deontologijos principų laikymąsi Skyriuose;
 • užtikrina Poliklinikos teisės aktų, susijusių su Skyrių veikla, tinkamą vykdymą bei tinkamą jų nuostatų įgyvendinimą;
 • užtikrina korupcijos prevencijos priemonių diegimą Skyriuose;
 • laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą.

Reikalavimai pretendentams

Darbuotojas, einantis Skyriaus vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, odontologijos krypties išsilavinimą;
 • turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią gydytojo odontologo licenciją;
 • turėti ne mažesnę nei vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį odontologijos srityje;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų/rusų/lenkų).
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 • gebėti nustatyti rizikingas Skyrių veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į Skyrių funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyrių darbuotojų darbą.

Darbo užmokestis: 3129 Eur

Pretendentai pateikia:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes, darbo pobūdį, darbo stažą pagal konkrečią pareigybę, administracinio darbo patirtis ir kt);
 4. Pretendento anketą;
 5. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, pareiginiuose nuostatuose nustatytiems specialiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Dokumentai priimami:

 1. 10 darbo dienų po Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose (www.vtd.lt, www.vrcp.lt, www.vrsa.lt);
 2. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.


Kontaktinė informacija apie konkursą teikiama:

Kontaktinis asmuo: Personalo skyriaus vedėja-juristė Inga Pempytė, el. paštas: inga.pempyte@vrcp.lt, kontaktinis telefonas: (8 5) 247-16-61, 8-662-31161


Įvertinkite naujieną