*alt_site_homepage_image*

Už ukrainiečių apgyvendinimą gyventojai ir verslas galės gauti kompensacijas (papildyta)

decoration

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2022 m. balandžio 5 d. patvirtinus Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą, Vilniaus rajono gyventojai ir verslas, apgyvendinę karo pabėgėlius iš Ukrainos, gali teikti prašymus dėl kompensacijų.

Kompensacijomis gali pasinaudoti šalies gyventojai ir verslas, kurie leido arba leis karo pabėgėliams laikinai neatlygintinai apsigyventi būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo arba sodų paskirties patalpose.

Kompensacijos dydis už būsto suteikimą panaudos pagrindais ukrainiečiams priklauso nuo to, kiek patalpose apsigyveno asmenų. Už vieną apgyvendintą asmenį iš Ukrainos bus mokama 150 eurų, už kiekvieną paskesnį, apgyvendintą tame pačiame būste – po 50 eurų per mėnesį.

Pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius gyventojai ir verslas turėtų priimti neatlygintinai, o kompensacija būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkams mokama nuo antro mėnesio, bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius ir neviršijant būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti kompensaciją?

Siekdamas gauti kompensaciją, panaudos davėjas turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal būsto registracijos vietos adresą, pateikdamas:

 • prašymą (parsisiųsti);
 • panaudos sutartį  (parsisiųsti) (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi.

Kai į savivaldybės administraciją kreipiasi fizinis asmuo, prašyme nurodomi šie asmens duomenys:

 • vardas ir pavardė;
 • asmens kodas (jeigu jo neturi, nurodoma gimimo data);
 • deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba faktinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje adresas;
 • kiti kontaktiniai duomenys: telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
 • mokėjimo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje numeris. 

Kai į savivaldybės administraciją kreipiasi juridinis asmuo, prašyme nurodomi šie juridinio asmens duomenys:

 • pavadinimas;
 • juridinio asmens kodas;
 • buveinės adresas;
 • juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gimimo data;
 • kiti kontaktiniai duomenys: telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
 • mokėjimo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje numeris.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsieniečių skaičių už antrąjį ar paskesnius būsto panaudos pagrindais perdavimo naudotis mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos (jei užsieniečių registravimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Migracijos departamentas) data yra vėlesnė nei būsto panaudos pagrindais perdavimo data – nuo  užsieniečių registravimo Migracijos departamente dienos), todėl tam, kad būtų galima tinkamai skirti kompensacijos mokėjimą, prašome papildomai prie prašymo pridėti užsieniečiams Migracijos departamento išduotas registravimo korteles.

Prašymai gali būti teikiami asmeniškai raštu atvykus į Savivaldybės administraciją (Rinktinės g. 50, Vilnius), atsiųsti pašto siunta arba elektroniniu paštu vrsa@vrsa.lt, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami asmeniškai atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, padaromos ir patvirtinamos pateiktų dokumentų, išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos, ir dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Kartu su prašymu Savivaldybės administracijai pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje). Savivaldybės administracija, įsitikinusi tiesiogiai savivaldybės administracijai prašymą teikiančio asmens tapatybe, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą grąžina jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma.

Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išskyrus šiame Aprašo punkte nustatytus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Kai į savivaldybės administraciją kreipiasi juridinis asmuo, prašymo pateikimui taikomos visos išvardytos nuostatos dėl prašymo pateikimo, o prašymas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, nurodant jo pareigas, vardą, pavardę ir datą. Jeigu prašymą pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas Civilinio kodekso reikalavimus atitinkantis įgaliojimas (įgaliojimas pateikiamas ir tuo atveju, jei būsto panaudos sutarties kopija patvirtinta įgalioto asmens).

SVARBU: Būstų ir kitų patalpų savininkai su apgyvendintais Ukrainos karo pabėgėliais turi sudaryti būsto panaudos sutartį, kurioje turėtų būti įrašyta sąlyga, kad nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu su būsto išlaikymu susijusius mokesčius apmoka panaudos davėjas, o jeigu užsiregistravę užsieniečiai apgyvendinti patalpose (viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties), kuriose minėti mokesčiai atskirai nėra mokami, – suteikia neatlygintinas apgyvendinimo paslaugas.

Kilus papildomų klausimų, kviečiame klausimus siųsti naudojantis „Parašykite mums“ rubrika, pasirenkant klausimų temą „Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams“.

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com


Įvertinkite naujieną