*alt_site_homepage_image*

Pranešimas apie UAB „Homanit Lietuva“ planuojamos medžio plaušo plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

decoration

Informuojame apie UAB „Homanit Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – medžio plaušo plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos Vilniaus r. savivaldybėje, Pagirių sen., Pagiriuose, Šiltnamių g. 29 poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius

UAB Homanit Lietuva

Adresas

Šiltnamių g. 29, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r.

Telefonas, el. paštas

+370 686 11484, a.ostrauskas@homanit.org

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

UAB „Pajūrio planai“

Adresas

Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda

Telefonas, el. paštas

+370 698 08831,pajurio.planai@hotmail.com

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Planuojama ūkinė veikla – medžio plaušo plokščių gamyba.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.

Veiklos rūšis: Planuojama ūkinė veikla pagal 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskiriama ekonominei ūkinei veiklai:

Sekcija

Skyrius

Grupė

Klasė

Pavadinimas

C

     

Apdirbamoji gamyba

 

16

   

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių,

išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir

pynimo medžiagų gamyba

   

16.2

 

Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

     

16.21

Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba


Mastas. 
Planuojama, kad per metus bus pagaminama iki 26 5000 m3 medžio plaušo plokščių.

Planuojamos naudoti technologijos. Didelio tankio plokštės (HDF) gaminamos iš medienos pjuvenų, naudojant klijuojamąją medžiagą – formaldehido dervą bei sutankinant spaudimo būdu. Žaliava t. y. mediena yra nužievinama, smulkinama ir apdorojama (kaitinama, suspaudžiama, verdama, klijuojama, formuojama). Pagamintos medienos plokštės bus šlifuojamos, pjaustomos, dažomos, laminuojamos ir sulankstomos. Esant poreikiui, visų tipų plokštės (neapdorotos, šlifuotos, laminuotos ir t. t.) gali būti toliau apdorojamos, pavyzdžiui, gręžiamos, frezuojamos, perforuojamos ir kt.
5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodyti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą ir (arba) nurodant Agentūros priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto Nr.).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas – LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 7.2 punktas – medienos masės iš rąstų ar panašios plaušinės žaliavos gamyba.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių).

Numatoma nagrinėti poveikį aplinkai mažinančių priemonių ir „nulinę“ alternatyvas.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus apskrityje, Vilniaus r. savivaldybėje, Pagirių sen., Pagiriuose, Šiltnamių g. 29. Alternatyvių vietų nagrinėti nenumatoma.

Iš visų pusių planuojamos ūkinės veiklos vietą supa Pagirių k. teritorijos. Artimiausi gyvenamieji namai nuo tvarkomos teritorijos dalies nutolę apie 150–350 m. Artimiausios kultūros paveldo vertybės nuo teritorijos nutolusios 300–540 m. Planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse saugomų teritorijų nėra. Artimiausia saugoma teritorija yra Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis draustinis, nutolęs už 1,6 km į šiaurės rytus nuo planuojamos teritorijos. Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse taip pat nėra. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos nuo planuojamos teritorijos nutolusios daugiau kaip 6 km. Planuojama ūkinės veiklos vieta nuo sienos su Baltarusija nutolusi apie 32 km.

8. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas, ir Agentūra, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
• Vilniaus rajono savivaldybės administracija
• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius

Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas – Aplinkos apsaugos agentūra.
9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:
9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.
10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma pasiūlymų teikimo tvarka ir terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo).

Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.


Įvertinkite naujieną