*alt_site_homepage_image*

Pradedamas rengti Vilniaus rajono savivaldybės 2024-2032 m. strateginis plėtros planas

decoration

Baigiantis Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti darnios Vilniaus rajono plėtros tęstinumą, Vilniaus rajono savivaldybės administracija pradeda rengti ilgalaikį rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2032 metų.

Rengiamo Vilniaus rajono savivaldybės 2024-2032 m. strateginio plėtros plano (toliau – Planas) tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai, didinti Vilniaus rajono ekonominį konkurencingumą bei skatinti investicijų pritraukimą, gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Plano rengimui pagal atskiras sritis bus suformuotos darbo grupės, kurias sudarys Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, rajono savivaldybei pavaldžių juridinių asmenų (biudžetinių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarų akcinių bendrovių, savivaldybės įmonių) atstovai, socialiniai-ekonominiai partneriai, NVO ir bendruomenių nariai, kiti interesų grupių atstovai, kurių dalyvavimas pagrįstas bendradarbiavimu ir partneryste.

Vilniaus rajono visuomenę bei bendruomenės atstovus bus siekiama įtraukti ir skatinti aktyviai dalyvauti visuose plėtros plano rengimo etapuose. Bus skelbiama informacija apie plano rengimo eigą, viešam svarstymui bus teikiami plėtros plano dalių projektai, sudaromos galimybės teikti siūlymus bei projektines iniciatyvas aktualiais rajono plėtros klausimais, dalyvauti diskusijose bei svarstymuose.

Aktuali Plano rengimo informacija bus skelbiama Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt, kituose informacinės sklaidos kanaluose.       

Plano rengimo procesas bus vykdomas keliais etapais. Pirmajame etape bus atliekama Vilniaus rajono socialinės ir ekonominės būklės statistinė analizė, esamų problemų nustatymas, turimų išteklių bei plėtros potencialo įvertinimas. Bus parengta rajono stiprybių ir silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė pagal plėtros problemas bei strateginius tikslus.

Siekiant objektyviau įvertinti esamą situaciją, nustatyti Vilniaus rajono gyventojų poreikius bei lūkesčius bus atliekamas gyventojų nuomonės apie rajono problemas ir perspektyvas tyrimas, organizuojami susitikimai su bendruomenės atstovais seniūnijose bei viešos diskusijos. Numatytos rajono raidos tendencijos bei suformuota rajono plėtros vizija bus pateikta visuomenės svarstymui. 

Antrajame Plano rengimo etape pagal patvirtintą viziją bei prioritetus bus parengtas veiksmų planas: suformuoti konkretūs atskirų sričių tikslai, uždaviniai, jų gyvendinimo priemonės.

Rengiant Planą, bus nustatyti tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kriterijai, konkrečios siektinų rezultatų reikšmės, numatyti jų pasiekimui reikalingi finansiniai ištekliai bei jų šaltiniai.

Parengtas ir darbo grupėse patvirtintas Plano projektas bus pateiktas viešam visuomenės svarstymui. Pagal gautas pastabas patikslintas ir pakoreguotas Plano projektas bus pateiktas Vilniaus rajono savivaldybės tarybai tvirtinti. 

Planą planuojama parengti iki šių metų pabaigos.

Tikimės, kad parengtas svarbus Vilniaus rajono savivaldybės ilgalaikės strateginės plėtros dokumentas padės pasiekti proveržį pažangios ekonomikos, kūrybiškos ir aktyvios bendruomenės telkimo, socialiai atsakingos valdysenos, darnaus aplinkos ir infrastruktūros vystymo, gyvenimo kokybės užtikrinimo srityse. 

Vilniaus rajono savivaldybės 2024-2032 m. strateginio plėtros planą rengia VšĮ „Vilniaus verslo konsultacinis centras“.


Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną