*alt_site_homepage_image*

Posėdžiavo Vilniaus rajono savivaldybės taryba

decoration

Šiandien, birželio 30 d. Savivaldybės didžiojoje salėje vyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdžiavę tarybos nariai priėmė sprendimus biudžeto, švietimo, komunalinio ūkio ir kelių infrastruktūros srityse.

Tiesioginę transliaciją galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.

Padidintas Savivaldybės 2022 m. biudžetas ir perskirstyti asignavimai

Posėdžio pradžioje, kaip ir įprastai, pagal darbotvarkės klausimus buvo priimti sprendimai dėl biudžeto. Remiantis teisės aktais bei atsižvelgiant į gautą finansavimą, buvo pritarta padidinti biudžetą ir paskirstyti lėšas. Didžiausia prognozuojamų pajamų dalis buvo padidinta iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) – 2 mln. 90 tūkst. Eur, kuri buvo paskirstyta Vilniaus rajono savivaldybės asignavimų valdytojams būtiniausioms išlaidomos apmokėti švietimo įstaigų komunalinių paslaugų, transporto ir mokinių pavėžėjimo išlaidoms, seniūnijų išlaidoms, kelių transporto plėtrai, kontrolei ir priežiūrai bei socialinio būsto remontams.

Padidintas finansavimas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti, paslaugoms bei paramai mokiniams – 222,2 tūkst. Eur.

210 tūkst. Eur padidinami asignavimai, skirti kompensacijoms fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie perdavė savo būstą ar patalpas neatlygintinai naudotis karo pabėgėliams iš Ukrainos. Ukrainiečių vaikų ugdymui bei pavėžėjimui į mokyklą ir atgal skirta 49,2 tūkst. Šios lėšos bus paskirstytos Savivaldybės mokykloms, kuriuose ugdomi ukrainiečių vaikai.

Savivaldybės bendruomeninei veiklai stiprinti skirta 72,3 tūkst. Eur bei 2,0 tūkst. Eur Savivaldybės socialinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti ir 72,1 tūkst. Eur investiciniams projektams.

Kitu klausimu nutarta perskirstyti Vilniaus rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto asignavimus, skirtus savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, valstybinėms funkcijoms, Europos Sąjungos dotacijoms bei kitoms valstybės dotacijoms finansuoti.  Didžiausias dėmesys skiriamas švietimui. Lėšos bus skirtos išlaidoms bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimui ir atnaujinimui. Taip pat karo pabėgėlių iš Ukrainos lietuvių kalbai mokyti.

Švietimas

Posėdžiavę Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo kiekvienai Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigai. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.  švietimo įstaigų pareigybių skaičius sieks 3 061,99 (buvo 3 032,21).

Šis sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo krūvio sandaros pakeitimus nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose padidintas pareigybių skaičius, sudarytos sąlygos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams skirti daugiau laiko netiesioginiam darbui su mokiniais: pasirengti ugdymo veikloms, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt. (buvo skiriamos 3 valandos per savaitę, o bus skiriamos 4 valandos per savaitę iš 36 valandų).

Atsižvelgiant į numatomų klasių skaičių tikslinamas mokytojų pareigybių skaičius. Taip pat steigiamos švietimo pagalbos pareigybės darbui su mokiniais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių bei kitos pareigybės. Etatų pakeitimai susiję su šiuo metu vykdomu kai kurių Savivaldybės ugdymo įstaigų reorganizavimu.

Kokios švietimo įstaigos iki š. m. rugpjūčio 31 d. bus reorganizuotos rašėme čia: https://www.vrsa.lt/gyventojams/naujienos/40/balandzio-menesio-tarybos-posedzio-aktualijos:2755

Pakeistas Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašas

Posėdžiui įsibėgėjus Taryba pritarė pakeisti Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Pakeistame Apraše:

- detalizuota, kokiais kriterijais vadovausis Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus remontuoti, rekonstruoti ir atnaujinti (modernizuoti) finansavimo teikimo komisija (toliau – Komisija) priimant sprendimą dėl finansavimo skyrimo arba neskyrimo, kai pateikiamas didesnis skaičius paraiškų nei Savivaldybės tam skirtame fonde turima lėšų;

- patikslinti viešai skelbiamo Savivaldybės interneto svetainėje gautų paraiškų sąrašo duomenys;

- pakoreguota prašymo forma.

Primename, kad šiemet Vilniaus rajono savivaldybė padidino finansavimą atnaujinant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus. Sausio mėnesį posėdžiavusi Taryba patvirtino Aprašo pakeitimus, kuriame padidinta maksimali Savivaldybės finansavimo suma iki 40 tūkst. Eur. Maksimaliai leistina finansavimo suma visų atliktų remontų vienam daugiabučiam namui negali viršyti:

- daugiabučiams namams, kuriu naudingas plotas iki 1000 kv. m, 20000 Eur vienam namui;

- daugiabučiams namams, kuriu naudingas plotas nuo 1000 iki 2000 kv. m, 30000 Eur vienam namui;

- daugiabučiams namams, kuriu naudingas plotas virš 2000 kv. m, 40000 Eur vienam namui.                 

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms: remontuojant ir šiltinant stogus, sienos, cokolius, keičiant langus, modernizuojant šildymo sistemas, skiriama 70 proc. remonto darbų kainos parama.

Šiandien pakeistame Apraše minėtos skiriamos sumos remontui nesikeis.

Daugiau apie Savivaldybės pagalbą remontuojant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus kviečiame skaityti čia: https://www.vrsa.lt/daugiabuciu-namu-valdymas/553

Suteikti pavadinimai gatvėms  

Tarybos posėdžio pabaigoje patvirtinti 3 sprendimo projektai dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Rukainių sen. Mykoliškių k. turės Slėnio g., Nemėžio sen. Didžiasalio kaime esanti gatvė bus pavadinta Melsvių gatve. Vyšnių g. ir Girios g. pavadinimai suteikti Avižienių sen. Lindiniškių k. ir Užudvarionių k.

Primename, kad daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas galite rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.


Įvertinkite naujieną