*alt_site_homepage_image*

Patvirtinti pakeitimai Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatose – nuo šiol mažiau piktnaudžiavimo teikiama parama

decoration

Š. m. spalio 29 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo (toliau – Fondas) nuostatų pakeitimai, nustatantys tam tikras sąlygas asmenims, siekiantiems gauti paramą iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo.

Siekiant racionaliai skirstyti Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšas bei pasiekti Fondo keliamus tikslus – steigti naujas darbo vietas, skatinti Vilniaus rajono gyventojų įdarbinimą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba Fondo nuostatų pakeitimuose patvirtino priemones, kurios padės išvengti ūkio subjektų piktnaudžiavimo teikiama Savivaldybės parama.

Tarybos posėdyje patvirtinta, kad nuo šiol Fondo parama nebus teikiama ūkio subjektams (fiziniams asmenims), deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus rajone mažiau kaip 1 metus. Taip pat parama nebus teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (juridiniams asmenims), jeigu pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenis įmonėje nėra apdraustųjų asmenų.

Naujose Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimuose taip pat papildytas ir netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas. Nuo šiol Fondo lėšos nebus skiriamos medžiagų, priemonių, žaliavų (atsargų) produkcijai gaminti, darbams atlikti, smulkiems buities reikmenims, biuro įrangai, baldų ir jų dalių, namų apyvokos prekių įsigijimui.


Kviečiame pasinaudoti galimybe gauti smulkiojo ir vidutinio verslo finansinę paramą

Verslumo skatinimas ir nedarbo lygio mažinimas yra vienos iš prioritetinių Vilniaus rajono veiklos krypčių, todėl smulkiajam ir vidutiniam verslui Vilniaus rajone paremti veikia Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas.

Smulkaus ir vidutinio verslo fondas prisideda kuriant Vilniaus rajone verslo rėmimo institucinę sistemą bei didinant verslo kūrimo potencialą, skatina rajono gyventojų verslumą, naujų prekių ir paslaugų kūrimą bei pažangių technologijų diegimą, didina rajone veikiančių įmonių konkurencingumą, sudaro palankią aplinką kurti naujas bei išsaugoti senas darbo vietas.

Šiemet Fondo teikiama parama spėjo pasinaudoti 20 ūkio subjektų, suteiktos paramos suma – 27 577 Eur.

Dėl finansinės paramos gavimo gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 ir 4 straipsnio nuostatas, įregistruoti, vykdantis ekonominę veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir daugiau nei 1 metus deklaravę gyvenamąją vietą (taikoma fiziniams asmenims) Vilniaus rajone.

Fondo teikiamos finansinės paramos formos ir dydžiai:

- dalinis palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms) – dengiama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur;

- verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidoms kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų;

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto kvalifikacijos kėlimo išlaidų dengimas – kai Savivaldybė dengia iki 100 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur per kalendorinius metus;

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto dalyvavimo Lietuvoje ir (ar) užsienyje vykstančiose parodose, kuriose pristatoma Pareiškėjo gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos – kompensuojama iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 Eur per kalendorinius metus;

- internetinės svetainės, elektroninės parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidoms padengti – iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 800 Eur per metus;

- įrangos įsigijimo išlaidų, patirtų steigiant arba plečiant veiklą, kompensavimas iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1 500 Eur per kalendorinius metus;

- gamybos, paslaugų teikimo veiklai naudojamų nekilnojamojo turto arba negyvenamųjų patalpų (išskyrus valstybės ir savivaldybės turtą) nuomos išlaidoms padengti iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per kalendorinius metus;

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, pasirašiusiems sutartį su Užimtumo tarnyba pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų programas ir įgyvendinantiems jas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje – 300 Eur vienai darbo vietai (išskyrus vadovo pareigas), bet ne daugiau kaip 1 200 Eur per metus.

Sprendimus dėl finansinės paramos skyrimo pareiškėjams priima Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo komisija. Komisija, skirdama finansavimą, prioritetą teikia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, sukūrusiems, kuriantiems naujas darbo vietas, įdarbinusiems Vilniaus rajono gyventojus. Atsižvelgiama į darbo vietų (apdraustųjų asmenų) skaičių, nurodytą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje.


Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo teikiamą paramą  čia.

Kilus papildomų klausimų galite kreiptis į Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Ingą Kucevič, tel.: (8 5) 275 5064, el. p. inga.kucevic@vrsa.lt.

Paraiškos skirti paramą iš Vilniaus rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo formą rasite čia.


Įvertinkite naujieną