*alt_site_homepage_image*

Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų akreditavimo

decoration

Nuo š. m. liepos 1 d. Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo‘, įteisinta nauja socialinės priežiūros paslauga – socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-451 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-447 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, akredituota socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje savivaldybėse pradedama teikti nuo 2023 m. sausio 1 d.

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

 • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
 • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
 • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, pateikia nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Pareiškėjas kartu su prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją
 4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, būtinos patalpos:

4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (yra teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz.: patalpų planus; jei pageidaujama teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje (ji teikiama), gali būti pateikiamos nuotraukos, įrodančios, kad patekimas į įstaigos patalpas prieinamas pagal negalios pobūdį, ar tai patvirtinantis įstaigos vadovo raštas);

 1. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus);
 2. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį, nurodytą Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Įstaigų prašymai leisti teikti akredituotą paslaugą bei kiti dokumentai teikiami vienu elektroniniu laišku Savivaldybei elektroniniu paštu vrsa@vrsa.lt. Prašymai priimami iki 2022 m. lapkričio 15 d.

Daugiau informacijos apie prašymų teikimą suteiks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Ana Jarmolovič, tel. nr. (8 5) 240 0511, el. p. Ana.Jarmolovic@vrsa.lt.

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val. (pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.15 val.).


Dokumentai:

 1. Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą
 2. Deklaracija

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos akreditavimą:

 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“.
 3. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-19 įsakymas Nr. A27(1)-3040 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmenų, atsakingų už atitikties akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams vertinimo procedūros atlikimą, paskyrimo“.

 

Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną