*alt_site_homepage_image*

Kviečiame dalyvauti projekto „Integralios pagalbos plėtra 2022-2029 metais Vilniaus rajone“ partnerių atrankos konkurse

decoration

Projekto „Integralios pagalbos plėtra 2022-2029 metais Vilniaus rajone“ partnerių atranka organizuojama, siekiant įgyvendinti Integralios pagalbos plėtros 2022-2029 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl integralios pagalbos plėtros 2022-2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

Projekto partnerių atrankos tikslas – atrinkti projekto partnerius, kurie galėtų tinkamai teikti ir plėtoti integralią pagalbą Vilniaus rajono savivaldybėje.

Galimi projekto partneriai – viešieji, privatieji juridiniai asmenys Vilniaus rajono savivaldybėje teikiantys integralią pagalbą bei atrankos konkursui laiku pateikę paraišką ir reikalingus dokumentus.

Projekto veiklos, kurioms vykdyti atrenkami partneriai:

  1. integralios pagalbos teikimas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims jų namuose;
  2. integralios pagalbos teikimas valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.);
  3. vaikus su negalia, suaugusius asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrinčių asmenų parengimas juos prižiūrėti (pagalba prižiūrint patiems) (iki 5 val. konsultacijų projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam iš prižiūrinčių asmenų);
  4. psichologinės pagalbos teikimas integralios pagalbos gavėjams, juos prižiūrintiems asmenims, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams (iki 5 val. konsultacijų projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam asmeniui ar šeimai;
  5. integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų narių kompetencijų, profesinės kvalifikacijos tobulinimas;
  6. integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais (darbo priemonėmis, reikalingomis integraliai pagalbai teikti) ir transporto priemonėmis (transporto priemonės nuoma, transporto išlaidų kompensavimas);
  7. neformalios pagalbos skatinimo renginių (darbuotojams, teikiantiems integralią pagalbą, šeimos ir bendruomenės nariams) organizavimas;
  8. metodinės pagalbos teikimas integralios pagalbos teikėjui, jam įgyjant licencijas, higienos pasus bendruomeninei ir (ar) bendrosios praktikos slaugai teikti (jei integralią pagalbą teikiančioje įstaigoje jų nėra).

Tinkama paslaugų gavėjų tikslinė grupė – vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti specialieji poreikiai.

Atrankos dalyvis gali pateikti atrankai tik vieną paraišką.

Atrankos dalyviai viename užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorius. Ant voko turi būti užrašyta: „Projekto „Integralios pagalbos plėtra 2022-2029 metais Vilniaus rajone“ partnerių atrankos konkursui“. Dokumentai turi būti siunčiami registruotu paštu arba per pašto kurjerį, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, 221 kab. (Anai Suchodolskai, Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistei). Paraiškos gali būti teikiamos elektronine forma su pridedamais dokumentais per e. pristatymo informacinę sistemą. Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, būdu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Paraiškos priimamos iki 2022 m. spalio 31 d. 14:00 val. Paraiškos išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos gautos po nustatytos datos, nevertinamos.

Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val. (pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.15 val.) teikia Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Ana Suchodolska (el. paštas: Ana.Suchodolska@vrsa.lt; tel.: (8 5) 240 0785) ir Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė Ivona Stasilovič (el. paštas: Ivona.Stasilovic@vrsa.lt; tel.: (8 5) 240 1490).

Savivaldybė projekto partnerių atranką vykdo remdamasi Projekto „Integralios pagalbos plėtra 2022-2029 metais Vilniaus rajone“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. A27(1)-2991 „Dėl projekto „Integralios pagalbos plėtra 2022-2029 metais Vilniaus rajone“ partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo bei projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“.

 

Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną