*alt_site_homepage_image*

Atnaujinti kūdrų įrengimo, pašalinimo ir priežiūros reikalavimai

decoration

Aplinkos ministerija kartu su Žemės ūkio ministerija atnaujino dirbtinių vandens telkinių tvarkymo, pakeitimo, likvidavimo reikalavimus ir planuojamos veiklos derinimo  tvarką. Nauji reikalavimai įsigalios 2023 m. vasario 1 d.

Įrengiant, naudojant, tvarkant arba likviduojant nepratekamą dirbtinį vandens telkinį privaloma užtikrinti, kad nebus:

  • iškirsti saugotini medžiai ir krūmai, išskyrus atvejus, kai LR želdynų įstatymo nustatyta tvarka gautas leidimas ar priimtas sprendimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius;
  • sunaikintos ar keičiamos saugomos reljefo formos, sunaikintos ar paveiktos saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietės ar augavietės, Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės;
  • pažeistos valstybei priklausančios ar darančios poveikį trečiųjų asmenų žemių sausinimui melioracijos sistemos ir statiniai, statiniais ir įrenginiais sukurtas hidrogeodinaminis režimas;
  • užlietos gretimai esančių žemės sklypų teritorijos.

Planuojant įrengti bet kokio dydžio nepratekamą dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, parengiamas nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo ir melioracijos statinių pertvarkymo projektas, kuri rengia teisės akte nurodyti asmenys.

Projektą būtina suderinti su savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įrengti nepratekamą dirbtinį vandens telkinį. Savivaldybės administracijai reikia pateikti:

  • Prašymą, kuri rasite čia;
  • nuosavybės teise valdomo žemės sklypo įrodymo dokumentus;
  • sklypo topografiniame ir inžinerinių tinklų plane masteliu 1:500 pažymėtą nepratekamo dirbtinio vandens telkinio vietą su koordinatėmis Lietuvos koordinačių sistemoje.

Planuojant atlikti nepratekamo dirbtinio vandens telkinio tvarkymo darbus melioruotoje žemėje, kai nekeičiamas nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plotas ar gylis, privaloma informuoti savivaldybę, kurios teritorijoje planuojama tvarkyti nepratekamą dirbtinį vandens telkinį.

Savivaldybės administracijai reikia pateikti informaciją apie tikslią telkinio vietą su x ir y koordinatėmis, jo plotą, planuojamų tvarkymo darbų pradžios datą ir darbų trukmę ir tvarkančių juridinių asmenų kontaktinius duomenis.

Planuojant tvarkyti, keisti nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plotą, gylį arba jį likviduoti melioruotoje žemėje, būtina veiklą suderinti su savivaldybės administracija pateikiant prašymą, nuosavybės teise valdomo žemės sklypo įrodymo dokumentus ir žemės sklypo topografiniame ir inžinerinių tinklų plane masteliu 1:500 pažymėtą planuojamo tvarkyti arba likviduoti nepratekamo dirbtinio vandens telkinio vietą su koordinatėmis Lietuvos koordinačių sistemoje. Taip pat būtina nurodyti esminę informaciją apie vandens telkinio parametrus ir įrengimo vietą (gylį, plotą, profilį, iškasto grunto ir (arba) derlingojo dirvožemio sluoksnio paskleidimo vietą).

 

Kur kreiptis Vilniaus rajono gyventojams?

Dokumentus Vilniaus rajono savivaldybei galima pateikti tiesiogiai atvykus į Vilniaus rajono savivaldybę (Rinktinės g. 50, Vilnius) arba elektroniniu būdu. Verta pažymėti, kad prašymas atsiųstas Savivaldybei elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti vientisumą ir nepakeičiamumą. Asmenys, teikiantys Savivaldybei prašymus elektroniniu paštu, turi juos išsiųsti oficialiu Savivaldybės elektroniniu pašto adresu: vrsa@vrsa.lt.

Dėl vandens telkinio įrengimo konsultuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Ruslan Narunec ir vyr. specialistas Mantas Čibiras. Kontaktus rasite čia.

 

Svarbu žinoti

Keičiamo nepratekamo dirbtinio vandens telkinio forma (įrengiant arba tvarkant), kranto linija turi būti ne arčiau kaip 3 m iki saugotinų medžių ir krūmų kamienų.

Nuo tvartų, mėšlidžių, srutų kauptuvų ir mechanizacijos dirbtuvių iki nepratekamo dirbtinio vandens telkinio kranto linijos turi būti ne mažesnis kaip 10 metrų atstumas. Nuo visų kitų pastatų ar statybos zonos iki telkinio kranto linijos – ne mažesnis kaip 5 m atstumas.

Kūdros kranto linija turi būti ne arčiau kaip 5 m nuo žemės sklypo ribos. Atstumas nuo žemės sklypo ribos gali būti mažinamas gavus gretimo sklypo savininko rašytinį sutikimą.

Įrengiant telkinį turi būti išsaugomas aplink vandens telkinį esantis derlingasis dirvožemio sluoksnis, o nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plote iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemis panaudojamas pažeistoms teritorijoms rekultivuoti ir (ar) gerinti.

Įrengiant ir (ar) tvarkant kūdrą, kai keičiamas šio vandens telkinio gylis ar tūris, iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti parduodamas arba kitaip perleidžiamas kitiems asmenims. Toks gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti panaudoti įrengiant nepratekamą dirbtinį vandens telkinį juosiantį pylimą, formuojant reljefą sklype nepažeidžiant hidrogeodinaminio režimo ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti sklype, kuriame įrengiamas nepratekamas dirbtinis vandens telkinys. Jei nėra galimybės to padaryti, nepratekamo dirbtinio vandens telkinio savininkas gali panaudoti šį gruntą ir (arba) derlingąjį dirvožemio sluoksnį kitame jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype nepažeisdamas to sklypo hidrogeodinaminio režimo.

Iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti sandėliuojamas ir paskleidžiamas pelkių ir šaltinynų teritorijose, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, natūraliose pievose, saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietėse ar augavietėse, Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse.

Turi būti užtikrinta, kad nepratekamas dirbtinis vandens telkinys būtų įrengtas ir jo pakrantės apsaugos juosta būtų nustatyta savininkui priklausančio žemės sklypo ribose. Jeigu šios sąlygos įgyvendinti neįmanoma, prieš įrengiant nepratekamą dirbtinį vandens telkinį būtina gauti žemės sklypo, į kurio ribas patenka šis telkinys ir (ar) jo pakrantės apsaugos juosta, savininko rašytinį sutikimą.

Planuojant įrengti didesnį kaip 0,1 ha ploto arba bet kokio dydžio nepratekamą dirbtinį vandens telkinį Šiaurės Lietuvos karstiniame regione (teritorijas rasite čia) privaloma pateikti Apraše 14 punkte nurodytus dokumentus: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c56916724bf611edba0ded10be2fa21c?jfwid=-9086hesm3

Planuojant įrengti bet kokio dydžio nepratekamą dirbtinį vandens telkinį valstybiniame parke, biosferos rezervate, valstybinio parko ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, įskaitant šiose teritorijose esančias tinklo „Natura 2000“ teritorijas, nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimas turi būti suderintas su saugomų teritorijų direkcija.

Kai tokį telkinį planuojama įrengti valstybiniame draustinyje, biosferos poligone, atkuriamajame sklype ar tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nėra saugomų teritorijų direkcijos, tokio telkinio įrengimas turi būti suderintas su saugomų teritorijų direkcija, kuriai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-9 „Dėl valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms“ priskirta saugoma teritorija.


Įvertinkite naujieną