*alt_site_homepage_image*

Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes 2022–2023 mokslo metams

decoration

Informuojame, kad vaikų priskyrimas į priešmokyklinio ugdymo grupes 2022–2023 mokslo metams prasidės 2022 m. balandžio 1 d.

Kada sužinosime apie vaikui skirtą vietą įstaigoje?

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje bus pranešama elektroniniu laišku (prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu) nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Tėvai (globėjai), kurie pateikė prašymus ne elektroniniu būdu ir nenurodė elektroninio pašto adreso, apie skirtą vietą įstaigoje gaus SMS žinutę telefonu arba registruotą laišką.

Tėvai (globėjai), pasikeitus pateiktame popieriniame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti prašymą el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt dėl kontaktinių duomenų atnaujinimo Informacinėje sistemoje.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, turi kreiptis į nurodytą įstaigą per 10 darbo dienų, raštu patvirtinti vaiko atvykimą, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir Įstaigos vadovo).

Per 10 darbo dienų nepatvirtinus vaiko atvykimo ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Tėvai (globėjai) iki pirmos ugdymosi dienos Įstaigoje privalo pasirūpinti profilaktiniu vaiko sveikatos patikrinimu.


Kaip užregistruoti vaiką į priešmokyklinę grupę?

Primename, kad prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes 2022-2023 mokslo metams informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė turi būti pateikti iki š. m. balandžio 1 d.

Prašymai į pageidaujamos(-ų) įstaigos(-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikti po šių metų balandžio 1 d. 2022-2023 mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu įstaigoje yra laisvų vietų. Jeigu prašyme pageidaujamoje(-ose) įstaigoje(-ose) nėra laisvų vietų – siūloma artimiausia įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje yra laisvų vietų.


Ką svarbu žinoti?

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Vaikų priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu.

Į priešmokyklines ugdymo grupes pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje bei prašymai 2022–2023 mokslo metams Informacinėje sistemoje pateikti iki šių metų balandžio 1 d.

Priėmus visus švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius pageidaujančius ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje.

Priėmus visus vaikus, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje, ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai.

Prašymai į pageidaujamos (-ų) švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d. ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.

Atkreipiame dėmesį, jeigu švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, gali tęsti priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje švietimo įstaigoje ar įstaigos skyriuje, naujo prašymo informacinėje sistemoje teikti nereikia. Jeigu švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų, tėvai (globėjai) informacinėje sistemoje teikia naują prašymą į pageidaujamą švietimo įstaigą ar jos skyrių.

Informacija teikiama: telefonu (8 5) 240 1243 ir el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt

Registracijos nuoroda:

https://www.registruok.lt/go.php/VILNIAUS-RAJONO-SAVIVALDYBE19015221898


Įvertinkite naujieną