*alt_site_homepage_image*

Moksleivių tėvelių dėmesiui – šių metų naujovės dėl socialinės paramos mokiniams

decoration

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai, nevertinat šeimos gaunamų pajamų, gali pasinaudoti teisę į nemokamus pietus. Prašymo teikti nereikia, mokyklos administracija tuo pasirūpins.

Norint gauti socialinę paramą mokiniams, jau nuo liepos 1 dienos pareiškėjas gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje faktiškai gyvena. Taip pat galima pateikti elektroninį prašymą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt. Raginame tėvelius nedelsti ir pasirūpinti prieš mokslų metų pradžią.

Mokiniams teikiama šių rūšių socialinė parama:

1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);

2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ar pagal suaugusiųjų ugdymo iki 21 metų mokiniams programas.

Socialinė parama neskiriama besimokantiems pagal suaugusiųjų ugdymo programas vyresniems kaip 21 metų mokiniams, o taip pat mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, išlaikomiems valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, kuriems nustatyta vaiko nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba), kurių tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Mokiniai turi teisę į pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

• 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (192 Eur) (1 VRP – 128 Eur);

• 2 VRP dydžiai (256 Eur) šiais atvejais: kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai; kai vienas iš tėvų yra miręs; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga.

(Pareiškėjui papildomai pateikus laisvos formos prašymą, kuriame nurodomi argumentai, pagrindžiantys paramos mokiniams skyrimo būtinumą ir pateikiami tai patvirtinantys dokumentai).

• 2,5 VRP dydžio (320 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusios seniūnijos komisijos rekomendacijai skirti visų rūšių paramą šiais atvejais: kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką; kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai; kai vienas iš tėvų yra miręs; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga.

Mokinio reikmenims įsigyti per kalendorinius metus vienam mokiniui skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio išmoka (80 Eur) (1 BSI – 40 Eur). Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali pateikti prašymą nuo 2021 metų liepos 1 dienos iki 2021 metų spalio 5 dienos.

Siekiantys gauti paramą pareiškėjai turi pateikti šiuos dokumentus:

• užpildytą prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti, būtinai nurodant kelintoje klasėje mokosi vaikas;

• šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio);

• kitas, priklausomai nuo aplinkybių, specialisto nurodytas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.

• Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna socialinę pašalpą, pareiškėjas pateikia trumpos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metu pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams iki brandos egzaminų sesijos pabaigos, pareiškėjui pateikus prašymą mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos.

Primename, kad socialinę paramą mokiniams nustato Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-01-25 sprendimu Nr. T3-7 patvirtinti Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašai bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-06-25 sprendimas Nr. T3-163 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ 1.1. punkto pakeitimo.

Dėl informacijos apie socialinę paramą mokiniams galite kreiptis į vietos seniūniją arba į Socialinės rūpybos skyrių tel.: 85 275 00 63, 85 240 10 08. 


Įvertinkite naujieną