*alt_site_homepage_image*

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

decoration
Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes

Informuojame, kad vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ugdymo grupes prasideda einamųjų metų balandžio 1 d. Grupės formuojamos einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Į laisvas vietas jau sudarytose ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priskiriami nuolat.


Kada tėvai sužinos apie vaikui skirtą vietą įstaigoje?

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje bus pranešama elektroniniu laišku (prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Tėvai (globėjai), kurie pateikė prašymus ne elektroniniu būdu ir nenurodė el. pašto adreso, informaciją apie skirtą vietą įstaigoje gaus SMS žinute telefonu arba registruotu laišku.

Tėvai (globėjai), pasikeitus pateiktame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, el. pašto adresas), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti prašymą el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt dėl kontaktinių duomenų atnaujinimo informacinėje sistemoje.

Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje švietimo įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jei antru numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama trečiu numeriu pažymėtoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jeigu visose prašyme pažymėtose įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą per 10 darbo dienų, raštu patvirtinti savo apsisprendimą dėl vaiko lankymo pasirinktoje švietimo įstaigoje, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir Įstaigos vadovo).

Per 10 darbo dienų nepatvirtinus savo apsisprendimo dėl vaiko lankymo pasirinktoje švietimo įstaigoje ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Tėvai (globėjai) iki pirmos ugdymosi dienos švietimo įstaigoje privalo pasirūpinti profilaktiniu vaiko sveikatos patikrinimu.


Kaip užregistruoti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę?

Primename, kad prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes pateikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Informacinėje sistemoje, registruojant vaiką į bendrojo ugdymo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupes, pasirenkama skiltis „Registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes“.

Jei prašymas ugdymo įstaigai buvo pateiktas iki 2020 m. rugsėjo 1 d. (popierinis variantas), informacinėje sistemoje prašymo iš naujo registruoti nereikia.

Tėvai (globėjai) norintys vaikui, lankančiam švietimo įstaigą, pakeisti ugdomąją kalbą, švietimo įstaigą, ar švietimo įstaigos skyrių turi informacinėje sistemoje pateikti naują prašymą. Kiekvienas naujas laukiančio vaiko tėvų (globėjų) prašymas ar esamo informacinėje sistemoje prašymo koregavimas panaikina ankstesnįjį prašymą.

Gyventojai, neturintys galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje (negalintys prisijungti prie informacinės sistemos), gali pateikti prašymą el. paštu, registruotu paštu, pildant prašymo formą savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedami prioritetą(-us) įrodantis(-ys) dokumentas(-ai) ir vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas.


Ką svarbu žinoti?

Vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu.


Pirmenybę suteikiančios sąlygos ir prioritetai

Pirmenybė skirti vaikui vietą įstaigoje taikoma vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 2 metai įstaigos aptarnavimo teritorijoje vaiko priėmimo į įstaigą dienai.

Formuojant eiles prioritetas teikiamas:

 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko/mokosi toje pačioje įstaigoje;
 • pedagoginių darbuotojų / švietimo įstaigų vadovų, deklaruotų Vilniaus rajono savivaldybėje, dirbančių ne mažiau nei pusę metų ir turinčių nenutrauktą darbo sutartį švietimo įstaigoje, veikiančioje švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje, vaikai;
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);
 • vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumas.


Kaip sudaromos vaikų eilės?

Vaikų eilės einamiesiems metams sudaromos atsižvelgiant į pirmenybę suteikiančias sąlygas, turimą(-us) prioritetą(-us) bei prašymo pateikimo datą.

Vaikai konkrečios įstaigos eilėje rikiuojami šia tvarka:

 • Vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas bei prioritetą(-us). Prioritetai yra taikomi tik tada, kai prie prašymo buvo pateikti įrodantys dokumentai. Daugiau prioritetų turintys vaikai eilėje yra aukščiau už mažiau turinčius;
 • Vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas;
 • Vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje bei turintys prioritetą(-us). Prioritetai yra taikomi tik tada, kai prie prašymo buvo pateikti įrodantys dokumentai. Daugiau prioritetų turintys vaikai eilėje yra aukščiau už mažiau turinčius;
 • Vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje.

Kitų savivaldybių tėvų (globėjų) prašymai tenkinami tuo atveju, kai patenkinti visi Vilniaus rajono gyventojų prašymai ir švietimo įstaigoje yra laisvų vietų.

Visi prioritetai lygiaverčiai ir yra sumuojami. Pirmumą turi daugiau prioritetų turintys vaikai. Patikrinus informacinėje sistemoje duomenis apie prioritetus ir nustačius vienodą prioritetų skaičių, vieta eilėje skiriama pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo informacinės sistemos duomenų bazėje datą.

Į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes be eilės priimami:

 • vaikai, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas (Vaiko gerovės komisijos siūlymu) privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu), pateikus informacinėje sistemoje įrodančius dokumentus. Į jau sukomplektuotas grupes per mokslo metus įvaikinti ir globą turintys vaikai priimami esant švietimo įstaigoje laisvų vietų.


Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas

Vilniaus rajono savivaldybė siekia plėtoti rajone visiems prieinamą ir efektyviai veikiančią modernią švietimo sistemą. Kiekvienais metais į Vilniaus rajono savivaldybę atsikrausto gyventi vis daugiau jaunų šeimų su mažais vaikais. Savivaldybė, suprasdama ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikų ugdymo aktualumą, norėdama patenkinti vis augantį poreikį ir atsižvelgdama į rajono gyventojų interesus, strateginius planus ir nustatytą eiliškumą, kasmet skiria finansavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoms statyti, renovuoti, plėsti.

2021 m. rugsėjo 1 d. duris atvėrė naujas Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio priestatas, kuriame veiklą vykdo dar 6 ikimokyklinio ugdymo grupės. Taip pat vyksta naujo vaikų lopšelio-darželio Didžiojoje Riešėje statybos, kuriame veiks 8 ikimokyklinio ugdymo grupės. Atsižvelgdami į vietos bendruomenės poreikius, beveik kiekvienoje Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloje teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Pagal Savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, šiuo metu vykdoma Vilniaus r. Vaidotų mokyklos-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ renovacija ir modernizavimas, o greitu metu bus pradėtas Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio pastato ir ugdymo aplinkos modernizavimas.

Informacija teikiama: telefonu (8 5) 240 1243 ir el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt

Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes 2022–2023 mokslo metams

Informuojame, kad vaikų priskyrimas į priešmokyklinio ugdymo grupes 2022–2023 mokslo metams prasidės 2022 m. balandžio 1 d.

Kada sužinosime apie vaikui skirtą vietą įstaigoje?

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje bus pranešama elektroniniu laišku (prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu) nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Tėvai (globėjai), kurie pateikė prašymus ne elektroniniu būdu ir nenurodė elektroninio pašto adreso, apie skirtą vietą įstaigoje gaus SMS žinutę telefonu arba registruotą laišką.

Tėvai (globėjai), pasikeitus pateiktame popieriniame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti prašymą el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt dėl kontaktinių duomenų atnaujinimo Informacinėje sistemoje.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, turi kreiptis į nurodytą įstaigą per 10 darbo dienų, raštu patvirtinti vaiko atvykimą, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir Įstaigos vadovo).

Per 10 darbo dienų nepatvirtinus vaiko atvykimo ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Tėvai (globėjai) iki pirmos ugdymosi dienos Įstaigoje privalo pasirūpinti profilaktiniu vaiko sveikatos patikrinimu.


Kaip užregistruoti vaiką į priešmokyklinę grupę?

Primename, kad prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes 2022-2023 mokslo metams informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė turi būti pateikti iki š. m. balandžio 1 d.

Prašymai į pageidaujamos(-ų) įstaigos(-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikti po šių metų balandžio 1 d. 2022-2023 mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu įstaigoje yra laisvų vietų. Jeigu prašyme pageidaujamoje(-ose) įstaigoje(-ose) nėra laisvų vietų – siūloma artimiausia įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje yra laisvų vietų.


Ką svarbu žinoti?

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Vaikų priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu.

Į priešmokyklines ugdymo grupes pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje bei prašymai 2022–2023 mokslo metams Informacinėje sistemoje pateikti iki šių metų balandžio 1 d.

Priėmus visus švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius pageidaujančius ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje.

Priėmus visus vaikus, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje, ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai.

Prašymai į pageidaujamos (-ų) švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d. ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.

Atkreipiame dėmesį, jeigu švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, gali tęsti priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje švietimo įstaigoje ar įstaigos skyriuje, naujo prašymo informacinėje sistemoje teikti nereikia. Jeigu švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų, tėvai (globėjai) informacinėje sistemoje teikia naują prašymą į pageidaujamą švietimo įstaigą ar jos skyrių.

Informacija teikiama: telefonu (8 5) 240 1243 ir el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt

Registracijos nuoroda: https://www.registruok.lt/go.php/VILNIAUS-RAJONO-SAVIVALDYBE19015221898

Dokumentai

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T3-326)

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, aptarnavimo teritorijų paskirstymas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T3-326)

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę


Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A27(1)-1642)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A27(1)-1642 priedas


Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T3-355)


Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279 patvirtinto mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmenų tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo“ (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T3-395)


Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T3-420)


Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T3-105) 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T3-3 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-105 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T3-64 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-105 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 


Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2022-2023 m. m.  (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T3-150)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-150 „Dėl 2022-2023 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. T3-238 „Dėl 2022-2023 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo pakeitimo“

Kontaktinis asmuo:
Alicija Balcevič
+370(5)2400734