*alt_site_homepage_image*

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

decoration
Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes

Kaip užregistruoti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę?

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes pateikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Tėvai (globėjai), neturintys galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje, teikia pasirašytą prašymą el. paštu, registruotu paštu arba pildo prašymą Savivaldybėje. Prašyme pateikiami reikalingi duomenys bei pridedami prioritetą (-us) įrodančio (-ių) dokumento (-ų) ir vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo kopijos.

Tėvai (globėjai), kurie norėtų vaikui, lankančiam švietimo įstaigą ar įstaigos skyrių, pakeisti ugdomąją kalbą, švietimo įstaigą ar įstaigos skyrių informacinėje sistemoje turėtų pasirinkus funkcionalumą „pakeisti švietimo įstaigą“ pateikti naują prašymą.


Kada sužinosime, ar vaikui skirta vieta ikimokyklinio ugdymo grupėje?

Vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ugdymo grupes prasideda einamųjų metų balandžio 1 d. Grupės formuojamos einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje pagrindinio vaikų priskyrimo į grupes metu pranešama telefonu ar elektroniniu paštu nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki birželio 15 d., papildomo vaikų priskyrimo į grupes metu – nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Į laisvas vietas jau sudarytose ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priskiriami nuolat.

Vaikai priskiriami į švietimo įstaigų grupes pradedant nuo vyriausio amžiaus vaikų grupių.


Gavome pranešimą apie vaikui skirtą vietą. Per kiek laiko turėtume kreiptis į švietimo įstaigą?

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą švietimo įstaigą per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą gavimo dienos, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo kopiją bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo).

Tėvai (globėjai), negalintys dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) pasirašyti mokymo sutarties per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą švietimo įstaigoje gavimo dienos privalo raštu (elektroniniu paštu ar registruotu laišku) pranešti švietimo įstaigos vadovui apie mokymo sutarties pasirašymo bei dokumentų pateikimo datą. Data negali būti vėlesnė nei pirmoji mokymosi švietimo įstaigoje diena.

Nepasirašius mokymo sutarties per 10 darbo dienų vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje ir informacinėje sistemoje prašymas panaikinamas.

Tėvai (globėjai) užtikrina privalomą profilaktinį vaikų sveikatos patikrinimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais.


Ką svarbu žinoti?

Įstaiga – prašyme nurodyta pageidaujama lankyti švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius (viena iš pasirinktų alternatyvų), vykdanti (-is) ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą. Vaikų priskyrimas ir priėmimas į švietimo įstaigą ir įstaigos skyrių (-ius) vykdomas atskirai. Pirmenybę suteikiančios sąlygos ir prašyme nurodyti prioritetai skaičiuojami kiekvienai iš prašyme nurodytų alternatyvų atskirai.

Vaikas ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.


Atkreipiame dėmesį

Informacinėje sistemoje pateikto prašymo koregavimas keičiant pasirinktą (-as) švietimo įstaigą (-as), papildant nauja (-omis) įstaiga (-omis) vertinamas kaip naujo prašymo, naikinančio ankstesnįjį, užregistravimas.

Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje švietimo įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu nurodytoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jei antru numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama trečiu numeriu nurodytoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jeigu visose prašyme nurodytose švietimo įstaigose nėra laisvų vietų, prašymas lieka laukiančiųjų eilėje.

Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tačiau pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos (-ų) įstaigos (-ų) eilėje, tėvai (globėjai) turi apie tai informuoti informacinės sistemos tvarkytoją el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt ir (ar) švietimo įstaigą, kurioje skirta vieta vaikui, per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje gavimo dienos. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos (-ų) švietimo įstaigos (-ų) eilės.

Ne Savivaldybėje deklaruotų vaikų tėvų (globėjų) pateikti prašymai gali būti tenkinami tuo atveju, kai patenkinti visi Savivaldybėje deklaruotų vaikų tėvų (globėjų) prašymai.


Pirmenybę suteikiančios sąlygos ir prioritetai

Pirmenybė skirti vaikui vietą į prašyme pasirinktą švietimo įstaigą taikoma vaikams, kurių vieno iš tėvų ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 2 metai iki vaiko priskyrimo į švietimo įstaigą dienos prašyme nurodytos švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje.

Formuojant eiles prioritetas skirti vaikui vietą į prašyme pasirinktą švietimo įstaigą teikiamas:

 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo mokosi švietimo įstaigoje;
 • pedagoginių darbuotojų ar švietimo įstaigų vadovų, dirbančių ne mažiau nei pusę metų švietimo įstaigoje, veikiančioje švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje, vaikai;
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);
 • vaikams, kurių vienam iš tėvų nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumas.


Kaip sudaromos vaikų eilės?

Visi vaikai į švietimo įstaigos grupes priskiriami pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo informacinėje sistemoje datą, laiką, priėmimo be eilės ir pirmenybę suteikiančias sąlygas, turimą (-us) prioritetą (-us), vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą. Pirmenybę suteikiančios sąlygos yra viršesnės už prioritetą (-us). Prašymai rikiuojami pagal eilių sudarymo tvarką.

Eilės sudaromos tokia tvarka:

 • įvaikinti ir globą turintys vaikai. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų (globėjų) prašymų informacinėje sistemoje pateikimo eiliškumą;
 • vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas ir prioritetą (-us).
 • vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų prašymų informacinėje sistemoje pateikimo eiliškumą;
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje ir turintys prioritetą (-us);
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų prašymų informacinėje sistemoje pateikimo eiliškumą;
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Savivaldybėje, ir turintys prioritetą (-us);
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Savivaldybėje. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų prašymų IS pateikimo eiliškumą.

Visi prioritetai lygiaverčiai ir yra sumuojami. Pirmumą turi daugiau prioritetų turintys vaikai. Patikrinus informacinėje sistemoje duomenis apie prioritetus skirti vaikui vietą švietimo įstaigoje ir nustačius vienodą prioritetų skaičių, vieta eilėje skiriama pagal tėvų (globėjų) prašymų pateikimo eiliškumą (prašymo registravimo informacinėje sistemoje datą ir laiką).


Ką daryti, jeigu pasikeitė pateiktame prašyme kontaktiniai ir (ar) asmens duomenys?

Pasikeitus elektroniniu būdu pateiktame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir (ar) asmens duomenims, tėvai (globėjai) neatnaujindami prašymo, o naudodami informacinėje sistemoje įdiegtus koregavimo funkcionalumus gali juos koreguoti.

Pasikeitus ne elektroniniu būdu pateiktame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir (ar) asmens duomenims, tėvai (globėjai) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų dėl duomenų atnaujinimo informacinėje sistemoje informuoja informacinės sistemos tvarkytoją el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt

Tėvai, kurių vaiko ir vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji vieta 2 metų laikotarpiu iki priskyrimo į švietimo įstaigą dienos keitėsi įstaigos aptarnavimo teritorijos ribose, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. informacinės sistemos tvarkytojui el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt pateikia pažymą apie visas vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotas gyvenamąsias vietas už 2 metų laikotarpį. Į pažymas, pateiktas po einamųjų metų kovo 31 d., atsižvelgiama, jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų ar dar nebaigtas pagrindinis ir papildomas priskyrimas į grupes pageidaujamoje švietimo įstaigoje.


Noriu pakeisti pasirinktų švietimo įstaigų eiliškumą, panaikinti įstaigą (-as), koreguoti pageidaujamos lankyti įstaigos datą

Tėvai (globėjai), norintys pakeisti elektroniniu būdu pateiktame prašyme pasirinktų švietimo įstaigų eiliškumą, panaikinti vieną iš pasirinktų įstaigų, pakoreguoti pageidaujamos lankyti įstaigos datą, neatnaujindami prašymo, o naudodami informacinėje sistemoje įdiegtus koregavimo funkcionalumus, gali juos koreguoti.

Tėvai (globėjai), norintys pakeisti ne elektroniniu būdu pateiktame prašyme pasirinktų švietimo įstaigų eiliškumą, panaikinti vieną iš pasirinktų įstaigų, pakoreguoti pageidaujamos lankyti įstaigos datą, informacinės sistemos tvarkytojui el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d. raštu pateikia prašymą.

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu.

Informacija teikiama telefonu (8 5) 240 1243 ir el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt

Registracijos nuoroda: https://www.registruok.lt/go.php/VILNIAUS-RAJONO-SAVIVALDYBE19015221898

Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes

Kaip užregistruoti vaiką į priešmokyklinę grupę?

Prašymai priimti vaikus ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams turi būti pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d. informacinėje sistemoje www.registruok.lt >Vilniaus rajono savivaldybė.

Jeigu švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, gali tęsti priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje švietimo įstaigoje ar įstaigos skyriuje, tėvai pateikia prašymą ateinantiems mokslo metams švietimo įstaigos vadovui iki einamųjų metų vasario 15 d. (prašymo informacinėje sistemoje teikti nereikia).

Jeigu švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų, tėvai (globėjai) informacinėje sistemoje pasirinkę funkcionalumą „pakeisti švietimo įstaigą“ teikia naują prašymą į pageidaujamą švietimo įstaigą ar jos skyrių.


Kada tėvai sužinos apie vaikui skirtą vietą įstaigoje?

Vaikų priskyrimas į priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams prasideda einamųjų metų balandžio 1 d.

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje pagrindinio vaikų priskyrimo į grupes metu pranešama telefonu ar elektroniniu paštu nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki birželio 15 d., papildomo vaikų priskyrimo į grupes metu – nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.


Gavome pranešimą apie vaikui skirtą vietą. Per kiek laiko turėtume kreiptis į švietimo įstaigą?

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą švietimo įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą švietimo įstaigą per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą gavimo dienos, pateikti vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo kopiją bei pasirašyti dvišalę sutartį (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo).

Tėvai (globėjai), negalintys dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) pasirašyti mokymo sutarties per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą vietą švietimo įstaigoje gavimo dienos privalo raštu (elektroniniu paštu ar registruotu laišku) pranešti švietimo įstaigos vadovui apie mokymo sutarties pasirašymo bei dokumentų pateikimo datą. Data negali būti vėlesnė nei pirmoji mokymosi švietimo įstaigoje diena.

Nepasirašius mokymo sutarties per 10 darbo dienų vaikas netenka vietos švietimo įstaigoje ir informacinėje sistemoje prašymas panaikinamas.

Tėvai (globėjai) užtikrina privalomą profilaktinį vaikų sveikatos patikrinimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir terminais.


Ką svarbu žinoti?

Įstaiga – prašyme nurodyta pageidaujama lankyti švietimo įstaiga ar įstaigos skyrius (viena iš pasirinktų alternatyvų), vykdanti (-is) ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą. Vaikų priskyrimas ir priėmimas į švietimo įstaigą ir įstaigos skyrių (-ius) vykdomas atskirai. Pirmenybę suteikiančios sąlygos ir prašyme nurodyti prioritetai skaičiuojami kiekvienai iš prašyme nurodytų alternatyvų atskirai.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.


Atkreipiame dėmesį

Informacinėje sistemoje pateikto prašymo koregavimas keičiant pasirinktą (-as) švietimo įstaigą (-as), papildant nauja (-omis) įstaiga (-omis) vertinamas kaip naujo prašymo, naikinančio ankstesnįjį, užregistravimas.

Jei prašyme pirmu numeriu nurodytoje švietimo įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama antru numeriu nurodytoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų. Jei antru numeriu nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, vieta skiriama trečiu numeriu nurodytoje įstaigoje, jei joje yra laisvų vietų.

Jeigu prašyme nurodytoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) nėra laisvų vietų – tėvams (globėjams), kurių vaikų gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, siūloma koreguoti ankstesnįjį prašymą įtraukiant artimiausią (-ias) švietimo įstaigą (-as), vykdančią (-ias) priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje (-ose) yra laisvų vietų.

Į priešmokyklines ar jungtines grupes ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą pagal eilių sudarymo tvarką pirmiausia priskiriami Savivaldybėje deklaruoti vaikai, kuriems Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka einamaisiais metais turi būti pradėtas teikti priešmokyklinis ugdymas bei prašymai ateinantiems mokslo metams informacinėje sistemoje pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d.

Vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje, tėvų (globėjų) prašymai priimti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą pateikti ateinantiems mokslo metams po einamųjų metų balandžio 1 d. į pageidaujamą lankyti švietimo įstaigą tenkinami tuo atveju, jeigu dar vykdomas vaikų priskyrimas į grupes ir švietimo įstaigos priešmokyklinėje ar jungtinėje grupėje liko laisvų vietų.

Ne Savivaldybėje deklaruotų vaikų tėvų (globėjų) pateikti prašymai gali būti tenkinami tuo atveju, kai patenkinti visi Savivaldybėje deklaruotų vaikų tėvų (globėjų) prašymai.


Pirmenybę suteikiančios sąlygos ir prioritetai

Pirmenybė skirti vaikui vietą į prašyme pasirinktą švietimo įstaigą taikoma vaikams, kurių vieno iš tėvų ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 2 metai iki vaiko priskyrimo į švietimo įstaigą dienos prašyme nurodytos švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje.

Formuojant eiles prioritetas skirti vaikui vietą į prašyme pasirinktą švietimo įstaigą teikiamas:

 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo mokosi švietimo įstaigoje;
 • pedagoginių darbuotojų ar švietimo įstaigų vadovų, dirbančių ne mažiau nei pusę metų švietimo įstaigoje, veikiančioje švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje, vaikai;
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);
 • vaikams, kurių vienam iš tėvų nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumas.


Kaip sudaromos vaikų eilės?

Visi vaikai į švietimo įstaigos grupes priskiriami pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo informacinėje sistemoje datą, laiką, priėmimo be eilės ir pirmenybę suteikiančias sąlygas, turimą (-us) prioritetą (-us), vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą. Pirmenybę suteikiančios sąlygos yra viršesnės už prioritetą (-us). Prašymai rikiuojami pagal eilių sudarymo tvarką.

Eilės sudaromos tokia tvarka:

 • įvaikinti ir globą turintys vaikai. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų (globėjų) prašymų informacinėje sistemoje pateikimo eiliškumą;
 • vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas ir prioritetą (-us).
 • vaikai, turintys pirmenybę suteikiančias sąlygas. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų prašymų informacinėje sistemoje pateikimo eiliškumą;
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus rajono savivaldybėje ir turintys prioritetą (-us);
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų prašymų informacinėje sistemoje pateikimo eiliškumą;
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Savivaldybėje, ir turintys prioritetą (-us);
 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Savivaldybėje. Vieta eilėje skiriama pagal tėvų prašymų IS pateikimo eiliškumą.

Visi prioritetai lygiaverčiai ir yra sumuojami. Pirmumą turi daugiau prioritetų turintys vaikai. Patikrinus informacinėje sistemoje duomenis apie prioritetus skirti vaikui vietą švietimo įstaigoje ir nustačius vienodą prioritetų skaičių, vieta eilėje skiriama pagal tėvų (globėjų) prašymų pateikimo eiliškumą (prašymo registravimo informacinėje sistemoje datą ir laiką).


Ką daryti, jeigu pasikeitė pateiktame prašyme kontaktiniai ir (ar) asmens duomenys?

Pasikeitus elektroniniu būdu pateiktame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir (ar) asmens duomenims, tėvai (globėjai) neatnaujindami prašymo, o naudodami informacinėje sistemoje įdiegtus koregavimo funkcionalumus gali juos koreguoti.

Pasikeitus ne elektroniniu būdu pateiktame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir (ar) asmens duomenims, tėvai (globėjai) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų dėl duomenų atnaujinimo informacinėje sistemoje informuoja informacinės sistemos tvarkytoją el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt

Tėvai, kurių vaiko ir vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji vieta 2 metų laikotarpiu iki priskyrimo į švietimo įstaigą dienos keitėsi įstaigos aptarnavimo teritorijos ribose, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. informacinės sistemos tvarkytojui el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt pateikia pažymą apie visas vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotas gyvenamąsias vietas už 2 metų laikotarpį. Į pažymas, pateiktas po einamųjų metų kovo 31 d., atsižvelgiama, jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų ar dar nebaigtas pagrindinis ir papildomas priskyrimas į grupes pageidaujamoje įstaigoje.


Noriu pakeisti pasirinktų švietimo įstaigų eiliškumą, panaikinti įstaigą (-as), koreguoti pageidaujamos lankyti įstaigos datą

Tėvai (globėjai), norintys pakeisti elektroniniu būdu pateiktame prašyme pasirinktų švietimo įstaigų eiliškumą, panaikinti vieną iš pasirinktų įstaigų, pakoreguoti pageidaujamos lankyti įstaigos datą, neatnaujindami prašymo, o naudodami informacinėje sistemoje įdiegtus koregavimo funkcionalumus, gali juos koreguoti.

Tėvai (globėjai), norintys pakeisti ne elektroniniu būdu pateiktame prašyme pasirinktų švietimo įstaigų eiliškumą, panaikinti vieną iš pasirinktų įstaigų, pakoreguoti pageidaujamos lankyti įstaigos datą, informacinės sistemos tvarkytojui el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d. raštu pateikia prašymą.

Vaikų priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu.

Informacija teikiama telefonu (8 5) 240 1243 ir el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt

Registracijos nuoroda: https://www.registruok.lt/go.php/VILNIAUS-RAJONO-SAVIVALDYBE19015221898

Dokumentai

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2023-2024 m. m. (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. T3-156)


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 9 d. sprendimas Nr. T3-156 „Dėl 2023-2024 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“


Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T3-326)

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, aptarnavimo teritorijų paskirstymas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T3-326)

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę


Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A27(1)-1642)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A27(1)-1642 priedas


Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T3-355)


Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279 patvirtinto mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmenų tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo“ (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T3-395)


Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T3-420)


Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T3-105) 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T3-3 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-105 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T3-64 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-105 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 


Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2022-2023 m. m.  (Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T3-150)

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-150 „Dėl 2022-2023 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. T3-238 „Dėl 2022-2023 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo pakeitimo“

Kontaktinis asmuo:
Alicija Balcevič
+370 (5) 240 0734