*alt_site_homepage_image*

SENIŪNAIČIAI 2023

decoration

Rinkimų schema

decoration Dažniausiai užduodami klausimai

Kokios yra Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaitijos?

Iš viso Vilniaus rajone pagal šiemet atnaujintą seniūnaičių ribų sąrašą 23-ose seniūnijose yra 158 seniūnaitijos.

Atnaujintas seniūnaičių sąrašas skelbiamas čia.

Kaip vyks balsavimas?

Seniūnaičių rinkimai vyks 2-ais būdais:

 • rinkti seniūnaitį bus galima elektroninių ryšių priemonėmis Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt nuo 2023 m. spalio 2 d. 8 val. iki spalio 6 d. 15 val.
 • seniūnijose pagal grafiką 2023 m. spalio 9-13 dienomis.

Vilniaus rajono savivaldybės gyventojas rinkdamas seniūnaitį gali pasinaudoti tik vienu iš nurodytų rinkimų būdų: arba balsavimu elektroninių ryšių priemonėmis, arba seniūnijoje pagal iš anksto patvirtintą grafiką.

Kas gali balsuoti?

Pastaruoju metu pasitaikant atvejams, kad prieš pat seniūnaičių rinkimus rinkėjai ir kandidatai į seniūnaičius keičia savo deklaruotą gyvenamą vietą iš vienos savivaldybės į kitą, atkreipiame dėmesį į tai, kad seniūnaičių rinkimų teise gali pasinaudoti ir realizuoti tie seniūnaitijų gyventojai, kurie turi teisę rinkti savivaldybės tarybą, jeigu jie ne vėliau kaip likus 60 dienų iki rinkimų dienos savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra deklaravę šios savivaldybės teritorijoje arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje (Rinkimų kodekso 8 ir 10 straipsniai).

Tvirtinant kandidatų sąrašus, seniūnijos rinkimų komisija turės įsitikinti ar kandidatas ir teikiantis jo kandidatūrą gyventojas tikrai yra nuolatiniai gyventojai ne trumpiau kaip 60 dienų iki rinkimų, t. y. gyvenamoji vieta Vilniaus rajone turi būti deklaruota iki š. m. rugpjūčio 3 dienos. Ta pati nuostata galioja ir rinkėjams. Jeigu pasitaikys atvejų, kad gyventojas pakeitė deklaruotą vietą iš vienos seniūnaitijos į kitą mūsų savivaldybėje, tokiam kandidatui nėra apribojimų būti renkamam, o rinkėjas galės balsuoti savo seniūnaitijoje.

Kaip balsuoti internetu?

Savivaldybės svetainėje www.vrsa.lt/balsavimas turite identifikuoti save per Elektroninius valdžios vartus.

Po prisijungimo matysite savo seniūnaitiją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, kurioje galite balsuoti.

Toliau matysite iškeltus kandidatus ar kandidatą. Savo balsą galite atiduoti tik už vieną asmenį ir tik vieną kartą.

Neturiu tikslaus adreso, ar galėsiu balsuoti?

Jeigu gyventojas neturi tikslaus adreso ir gyvenvietė padalijama į keletą seniūnaitijų, asmuo negalės balsuoti elektoriniu būdu, tačiau galės balsuoti savo seniūnijoje pagal paskelbtą grafiką. Tokiu būdu balsuoti galės ir asmenys, kurie įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą savivaldybėje.

Yra nemažai gyventojų, kurie neturi tikslių adresų, pvz. nurodytas tik kaimas ir seniūnijos pavadinimas be tikslaus adreso. Tokių gyventojų negalime priskirti prie elektroninio balsavimo, nes nežinome, kurioje seniūnaitijoje jis gyvena. Tačiau teisė balsuoti seniūnaičių rinkimuose bus užtikrinta visiems. Gyventojus, kurie neturi tikslaus adreso, kviečiame atvykti į seniūniją ir ten balsuoti. 

Kodėl prisijungus nematau jokios man priskirtos seniūnaitijos?

Jeigu prisijungus nematote jokios Jums priskirtos seniūnaitijos, gali būti, kad:

 • Jūsų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Balsuoti negalite;
 • gyvenamąją vietą iš kitos savivaldybės į Vilniaus rajono savivaldybės teritoriją deklaravote po 2023 m. rugpjūčio 3 d. Balsuoti negalite*;
 • esate įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Vilniaus rajono savivaldybėje. Tokiu atveju galite balsuoti tik fiziškai paskirtą dieną pagal grafiką – savo vietos seniūnijoje, kurios teritorijoje faktiškai gyvenate. Prašome kreiptis į seniūniją;
 • neturite tikslaus adreso ir gyvenvietė padalijama į keletą seniūnaitijų. Tokiu atveju galite balsuoti tik fiziškai – savo vietos seniūnijoje paskirtą dieną pagal grafiką.
 • Jeigu matote kitą seniūnaitiją, negu gyvenate dabar faktiškai, gali būti, kad po 2023 m. rugpjūčio 3 d. keitėte gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Tokiu atveju galite balsuoti tik fiziškai – savo seniūnijoje, kurios teritorijoje dabar gyvenate. Kreipkitės į seniūniją.
Kas yra seniūnaitis?

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas apibrėžia, kad seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis šio įstatymo nustatytas teises ir pareigas.

Kokios seniūnaičio teisės ir pareigos?

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato, kad seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

 • turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;
 • dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, meru, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;
 • dalyvauja seniūnaičių sueigoje;
 • kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

Seniūnaitis skatina gyventojus:

 • prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
 • rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kitais);
 • organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
 • organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;
 • puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.
Kas gali tapti seniūnaičiu?

Kandidatu į seniūnaičius gali būti siūlomas pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti pilnamečiai gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą seniūnaitijos teritorijoje, ir seniūnaitijoje veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos.

Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

 • įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
 • yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
 • yra savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 • teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Pastaruoju metu pasitaikant atvejams, kad prieš pat seniūnaičių rinkimus rinkėjai ir kandidatai į seniūnaičius keičia savo deklaruotą gyvenamą vietą iš vienos savivaldybės į kitą, atkreipiame dėmesį į tai, kad seniūnaičių rinkimų teise gali pasinaudoti ir realizuoti tie seniūnaitijų gyventojai, kurie turi teisę rinkti savivaldybės tarybą, jeigu jie ne vėliau kaip likus 60 dienų iki rinkimų dienos savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra deklaravę šios savivaldybės teritorijoje arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje (Rinkimų kodekso 8 ir 10 straipsniai).

Tvirtinant kandidatų sąrašus, seniūnijos rinkimų komisija turės įsitikinti ar kandidatas ir teikiantis jo kandidatūrą gyventojas tikrai yra nuolatiniai gyventojai ne trumpiau kaip 60 dienų iki rinkimų, t. y. gyvenamoji vieta Vilniaus rajone turi būti deklaruota iki š. m. rugpjūčio 3 dienos. Ta pati nuostata galioja ir rinkėjams. Jeigu pasitaikys atvejų, kad gyventojas pakeitė deklaruotą vietą iš vienos seniūnaitijos į kitą mūsų savivaldybėje, tokiam kandidatui nėra apribojimų būti renkamam, o rinkėjas galės balsuoti savo seniūnaitijoje.


Kandidatai registruojami 10 dienų nuo rinkimų paskelbimo datos, prieš tai patikrinus jų deklaruotą gyvenamąją vietą.

Kandidatų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos ir seniūnaitijos skelbimų lentoje likus ne mažiau 5 dienoms iki rinkimų.

Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą iki rinkimų, pateikęs Komisijai rašytinį atsisakymą kandidatuoti.

Seniūnaičių rinkimai galimi, jei įregistruojamas bent vienas kandidatas.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai į seniūnaičius

Siūlant kandidatus į seniūnaičius, kartu su siūlymu reikia pateikti:

 • Rašytinis kandidato sutikimas. Parsisiųsti sutikimą
 • Kandidato gyvenimo aprašymas (laisvos formos)
 • Patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija

Pasiūlymus galima teikti atvykus į vietos seniūniją arba siųsti atitinkamos seniūnijos elektroniniu paštu. Seniūnijų el. paštai skelbiami čia. 

Kandidatų į seniūnaičius sąrašus planuojama paskelbti iki 2023 m. rugsėjo 27 d. Seniūnaičių rinkimai bus organizuojami spalio 2-6 ir 9-13 dienomis.

Buvo pateikta mano kandidatūra į seniūnaičius. Ką turiu daryti?

Kandidatai į seniūnaičius, kurie pateikė visus reikalingus dokumentus, gaus informacinį pranešimą apie jų kandidatūros patvirtinimą.

Iki rugsėjo 27 d. 18 val. kandidatas turės atsiųsti savo nuotrauką ir aprašymą, kodėl yra vertas būti seniūnaičiu(-te) bei trumpai aprašyti savo visuomeninę veiklą – seniūnaitijoje įgyvendintas svarbiausias iniciatyvas bei ateities planus.

Informacija bus skelbiama Vilniaus rajono savivaldybės svetainėje www.vrsa.lt Seniūnaičių rinkimų 2023-2027 skiltyje.

Ar seniūnaitis gauna atlyginimą?

Iki šiol seniūnaičiai dirbo visuomeniniais pagrindais, o išlaidos, susijusios su seniūnaičio veikla buvo kompensuojamos labai simboliškai.

Nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vilniaus rajono seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo, kuris numato, jog iki šių metų pabaigos 1 mėnesiui seniūnaičiui skiriama kompensacija už patirtas išlaidas gali siekti iki 200 Eur, nuo 2024 m. sausio 1 d. – kompensacija sieks iki 0,2 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 9 d. sprendimas Nr. T3-150 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo“

Kada rinkimai laikomi įvykusiais?

Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu buvo įregistruotas bent vienas kandidatas į seniūnaičius ir rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių.

decoration Naujienos