*alt_site_homepage_image*

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

decoration
Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti.

Įstaiga: Vilniaus r. Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras.

Pareigybė: Vilniaus r. Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro direktoriaus pavaduotojas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 10.0

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą, leidžiantį dirbti kultūros srityje. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūrinio darbo vadybos ar jam prilygintoje srityje;
 2. būti susipažinusiam ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Kultūros centro direktoriaus įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti;
 3. gebėti taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 4. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;
 5. mokėti bent vieną iš Vilniaus krašto etninių grupių gimtųjų kalbų;
 6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 7. turėti įgūdžių strateginio planavimo kultūros politikos srityse;
 8. mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
 9. būti kūrybišku, iniciatyvu, komunikabiliu, pareigingu, elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių.

Pretendentų atrankos data 2022 m. rugsėjo 27 d.

Dokumentai priimami per VATARAS informacinę sistemą iki rugsėjo 23 d.

Pretendentai turi iki 2022 m. rugsėjo 23 d. informacinėje sistemoje VATARAS  pateikti  šiuos dokumentus:

 1. Asmens dokumento kopija
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 3. Gyvenimo aprašymas (CV)
 4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).

 

2022-09-12

BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras skelbia atranką atvejo vadybininko pareigoms užimti

BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras skelbia atranką atvejo vadybininko pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • pagalbos poreikių vaikui ir šeimai vertinimas ir nustatymas;
 • socialinių paslaugų teikimo administravimas (pagalbos planų sudarymas, privalomos dokumentacijos pildymas, ataskaitos ir kt.);
 • socialinių paslaugų teikimo vaikui ir šeimai koordinavimas;
 • vaiko ir šeimos narių įgūdžių formavimas ir stiprinimas;
 • bendradarbiavimas su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą vaikui ir šeimai;
 • teikiamų paslaugų veiksmingumo vertinimas;
 • organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
 • koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.;
 • inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;
 • dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;
 • bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis socialinio darbo arba socialinės pedagogikos išsilavinimas;
 • Socialinio darbo patirtis (ne mažesnė kaip vienerių metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtis);
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus, savarankiškai organizuoti darbą;
 • Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos ir streso metu;
 • Gebėjimas kurti tarpusavio santykius;
 • Darbo kompiuterinėmis programomis Word ir Excel įgūdžiai;
 • Komunikabilumo, bendradarbiavimo įgūdžiai, tolerancija, lankstumas ir kantrybė;
 • Privalumas - B kateg. vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis.

Mes Jums siūlome:

 • Darbo vietą teikiant paslaugas - Vilniaus rajono teritorijoje;
 • Draugišką, palaikantį kolektyvą;
 • Jaukią darbo aplinką, visas darbui reikalingas priemones;
 • Atlyginimas nuo 1466,1 Eur (neatskaičius mokesčių).

Gyvenimo aprašymų, (CV) lauksime iki 2022 m. rugsėjo 12 d. el. p.: info@vrspc.lt 

Kontaktai pasiteiravimui, Tel.: +370 618 52 242

Skelbiamas konkursas Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms užimti

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaiga: Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis.

Pareigybė: Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio direktorius.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 13.7 - 13,83.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metu profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
 1. turėti kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
 6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
 7. papildomas reikalavimas – ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti tautinių mažumų mokomąją kalbą (lenkų).

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2022 m. rugpjūčio 18 d.

Pretendentų atrankos data 2022 m. lapkričio 18 d.

Pretendentai turi iki 2022 m. lapkričio 8 d. nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. užsienio kalbų pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 8. lenkų kalbos mokėjimo lygį (B2) patvirtinančio dokumento kopiją;
 9. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 10. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
 11. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604.

 

2022-08-18

Skelbiamas konkursas Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms užimti

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaiga: Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis-darželis.

Pareigybė: Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelio-darželio direktorius.

 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 12,54 - 13,31.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metu profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
 1. turėti kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
 6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
 7. papildomas reikalavimas – ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti tautinių mažumų mokomąją kalbą (lenkų).

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2022 m. rugpjūčio 18 d.

Pretendentų atrankos data 2022 m. lapkričio 14 d.

Pretendentai turi iki 2022 m. spalio 31 d. nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. užsienio kalbų pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 8. lenkų kalbos mokėjimo lygį (B2) patvirtinančio dokumento kopiją;
 9. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 10. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
 11. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604.

 

2022-08-18

Savivaldybė kartu Vilniaus rajono centrine poliklinika apmokės 3 metų šeimos gydytojo (rezidento) studijas

Savivaldybė kartu Vilniaus rajono centrine poliklinika apmokės 3 metų šeimos gydytojo (rezidento) studijas

Vilniaus rajono savivaldybė ir VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau – VšĮ VRCP) apmokės vieno šeimos gydytojo (rezidento) trejų mokslo metų studijas, jeigu rezidentas:

1) pateiks prašymą;

2) baigęs studijas, sutiks įsipareigoti dirbti VšĮ  VRCP rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ambulatorijoje / BPG kabinete)  penkerius metus.

Mes Jums siūlome:

 • konkurencingą atlyginimą;
 • profesinį tobulėjimą ir kvalifikacijos kėlimo galimybes;
 • profesionalų ir draugišką kolektyvą.

Susidomėjusius prašome pateikti prašymus iki 2022-08-01 VšĮ VRCP teisės ir personalo skyriaus vedėjai-juristei I. Pempytei el.paštu inga.pempyte@gmail.com.

Detalesnė informacija teikiamas telefonais (8 5) 247 1661, 8 662 31 161.

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško biudžeto planavimo skyriaus specialistų

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško biudžeto planavimo skyriaus specialistų (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį).

Reikalavimai:  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų krypties išsilavinimą; pageidautina turėti 1 metų darbo patirtį. Mokėti dirbti Excel ir kitomis reikiamomis programomis (Microsoft Office progamomis, Dokumentų valdymo (DVS) bei Finansų valdymo (FVS) sistemomis).

Pagrindinės funkcijos:

 • Rengti ir teikti tvirtinimui kuruojamų švietimo įstaigų pajamų bei išlaidų programų sąmatas, patikslintas programų sąmatas.
 • Rengti sekančių metų biudžeto plano projektus pagal kuruojamas švietimo įstaigas, programas, finansavimo šaltinius, ketvirčius, ekonominę klasifikaciją.
 • Apskaičiuoti kuruojamų švietimo įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių pagal galiojančius reikalavimus.
 • Rinkti iš švietimo įstaigų duomenis apie mokinių skaičių mokymo lėšoms apskaičiuoti bei klasių skaičiui nustatyti, teikti siūlymus dėl klasių skaičiaus teisingo nustatymo.
 • Tikrinti kuruojamų švietimo įstaigų pedagoginio ir techninio personalo tarifikacijų sąrašus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
 • Analizuoti mėnesio, ketvirčio ir metines sąmatų vykdymo ataskaitas bei teikti siūlymus švietimo įstaigoms dėl racionalaus lėšų panaudojimo.
 • Teikti ataskaitas pagal savo kompetenciją.
 • Vykdyti kitus darbus, susijusius su Biudžeto planavimo skyriaus funkcijų vykdymu.
 • Pagal kompetenciją nagrinėti kuruojamų švietimo įstaigų vadovų prašymus, raštus, konsultuoti, rinkti duomenis, teikti išvadas, rengti atsakymus, rengti įsakymų, sprendimų projektus.
 • Bendradarbiauti darbo klausimais su atitinkamais Savivaldybės administracijos

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Biudžeto planavimo skyriaus vedėją Mariną Symonovič, tel. Nr. +370 52778299, +370 68423151. CV siųsti el. paštu: marina.symonovic@vrsa.lt