*alt_site_homepage_image*

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

decoration
Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba ieško direktoriaus pavaduotojo

Skelbiamas konkursas Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti. 

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinės saugos veiklą. Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos, asmens duomenų apsaugos taisyklėmis;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų tvarkymo taisykles;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį priešgaisrinėje gelbėjimo sistemoje;
 • mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis;
 • gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Pagrindinės funkcijos:

 • pagal kompetenciją teikia siūlymus ir pastabas, rengiant Tarnybos veiklos planą, biudžetą, dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos ataskaitas;
 • pavaduoja Tarnybos direktorių jo atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;
 • nagrinėja savo kompetencijai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • organizuoja kuruojamų klausimų nagrinėjimą, teikia išvadas ir siūlymus dėl šių klausimų sprendimo;
 • teikia informaciją visuomenei apie Tarnybos veiklą ir teikiamas paslaugas;
 • organizuoja ir dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose savivaldybės teritorijoje;
 • ruošia įsakymų, raštų, veiklos planų ir ataskaitų bei kitų dokumentų projektus;
 •  vykdo Tarnybos ugniagesių mokymus, pratybas, kontrolinius patikrinimus ir kt.;
 • konsultuoja interesantus savo kompetencijos ribose;
 • įgaliojus Tarnybos direktoriui, atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, palaiko ryšius su visuomene, įvairiomis įstaigomis, institucijomis;
 • dalyvauja kitose Tarnybos vykdomose programose, projektuose, organizuojamuose seminaruose, konferencijose bei kituose renginiuose;
 • vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, su šiame pareigybės aprašyme nurodyta veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Pareiginės algos bazinio dydžio koeficientas: 13.00.

Skelbimas galioja iki 2023-10-04.

Daugiau informacijos: - (vtd.lt)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius ieško vyriausiojo specialisto

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius ieško vyriausiojo specialisto.

Reikalavimai:

 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su buhalterine apskaita ir atskaitomybe;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir (ar) verslo administravimo, ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį buhalterinį išsilavinimą;
 • mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo darbo veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • išmanyti buhalterinės apskaitos principus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programinių paketu ir kitomis programomis.

Pagrindinės funkcijos:

  • tvarko banko operacijas, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų apskaitą;
  • tvarko Didžiąją knygą;
  • vykdo Europos sąjungos ir kitų šaltinių finansuojamų projektų ir kitų priskirtų programų lėšų buhalterinę apskaitą;
  • tvarko švietimo įstaigų paramos lėšų apskaitą;
  • tvarko maisto produktų suminę apskaitą;
  • užtikrina lėšų panaudojimą pagal sąmatas;
  • sudaro ketvirtines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas;
  • rengia ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę;
  • užtikrina finansinių, ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamą dokumentų įforminimą;
  • įkelia finansinę atskaitomybę į VSAKIS;

Pareiginės algos bazinio dydžio koeficientas: 9,31.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Buhalterinės apskaitos skyrių, tel. Nr. +370 5 275 00 95. Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. paštu: janina.sakeviciene@vrsa.lt