*alt_site_homepage_image*

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

decoration
Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo / direktoriaus pareigoms užimti

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo / direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaiga: Vilniaus rajono centrinė poliklinika, VšĮ.
Buveinė: Laisvės pr. 79, Vilnius
Įmonės kodas 124246958

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiasis gydytojas vadovauja  Įstaigai, organizuoja specializuotos bei kvalifikuotos antrinės ir pirminės ambulatorinės, ambulatorinės medicininės reabilitacijos bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimą, taip pat organizuoja Įstaigos veiklą, įgyvendina Įstaigos savininko sprendimus bei pagrindinius Įstaigos tikslus ir uždavinius, realizuoja Įstaigos veiklos strategiją.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.
 3. Būti baigęs sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines studijas, įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 4. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.
 5. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.
 6. Išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą.
 7. Žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra.
 8. Gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius.
 9. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.
 10. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.).
 11. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.
 12. Privalumas – sveikatos mokslų studijų krypties išsilavinimas ir vadovaujamo darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigose.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 4. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
 5. privačių interesų deklaraciją;
 6. pretendento anketą;
 7. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires (veiklos programą).

Dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 6 d. įskaitytinai. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dėl išsiamios informacijos apie konkursą kreiptis telefonu 210 9695, 8 610 37 604 arba el. paštu valentina.rudinskaja@vrsa.lt.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnija ieško vyresn. finansininkės

REIKALAVIMAI:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Seniūnijos seniūno įsakymais, administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, Seniūnijos veiklos nuostatais, kitais aktais, susijusiais su pareigų vykdymu;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį buhalterinį, finansinį ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį buhalterinį ar finansinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3-jų metų darbo stažą, mokėti valstybinę kalbą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti su „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Outlook“ kompiuterinėmis programomis;
 • mokėti dirbti su Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistema „PASKATA“, Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS), finansų valdymo sistema (FVS), dokumentų valdymo sistema (DVS), Internetinės bankininkystės sistema, paslaugas teikiančių įmonių savitarnos svetainėmis;
 • nuolat kelti savo kvalifikaciją kursuose ir mokymuose, tobulinti įgytas žinias.

FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • kartu su seniūnu atlieka biudžetinių pajamų ir išlaidų planavimo paruošiamuosius darbus Seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatai sudaryti;
 • sistemina ir analizuoja planinius ir apyskaitinius rodiklius, kurie apibūdina finansinę veiklą ir yra reikalingi planuojant Seniūnijos biudžeto sąmatą;
 • rengia Seniūnijos veiklos programos projektą;
 • rengia Seniūnijos asignavimų projektą pagal programas, išlaidas, klasifikuojant jas pagal valstybės funkcijas ir sąmatos straipsnius su jų iššifravimu;
 • pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui paraiškas gauti lėšų iš patvirtinto savivaldybės (valstybės) biudžeto;
 • sudaro ir pateikia savivaldybės administracijai biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ketvirtines ir metines apyskaitas;
 • analizuoja biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo apyskaitas pagal išlaidų straipsnius, pildo tam asignavimų, kasinių išlaidų apskaitos knygą;
 • veda atsiskaitymus su Seniūnijos darbuotojais: skaičiuoja darbo užmokestį, atostoginius, pašalpas už pirmas 2 ligos dienas ir kitus priskaitymus, išskaito pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas ir kitus atskaitymus; sudaro ir kartu su seniūnu pasirašo skaičiavimo ir išmokų žiniaraščius;
 • sudaro mėnesines pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijas ir metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijas;
 • pildo ir pateikia pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą;
 • sudaro ir pateikia pranešimus apie apdraustuosius (darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas) už ataskaitinį laikotarpį, pasirašydamas juos kvalifikuoto sertifikato elektroniniu parašu;
 • pildo memorialinius orderius ir Didžiąją knygą;
 • sudaro ir pateikia pažymas dėl finansavimo sumų ataskaitinio ketvirčio pabaigai;
 • sudaro ir pateikia tvirtinti gautinų sumų senaties žiniaraščius ir Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų vertės koregavimo žiniaraščius;
 • sudaro ir pateikia Savivaldybės administracijai Seniūnijos tarpines (ketvirtines) ir metines ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) reikalavimus;
 • sudaro ir pateikia aiškinamuosius raštus prie ketvirtinių ir metinių finansinių ataskaitų su reikiamais priedais;
 • sudaro ir pateikia apskaičiuotų kitų subjektų administruojamų kitų pajamų įmokų valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitą ir Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaitą už ketvirčius;
 • apskaičiuoja ilgalaikio turto pajamavimą, priskaičiuoja jo nusidėvėjimą (amortizaciją);
 • kontroliuoja Seniūnijos tarnybinio automobilio kuro sunaudojimą pagal patvirtintas normas bei kelionės lapus;
 • tikrina metinės inventorizacijos komisijos inventorizavimo aprašus;
 • veda atsiskaitymus su įmonėmis ir įstaigomis, kontroliuoja, kad būtų savalaikiai padengti debitoriniai ir išieškoti kreditoriniai įsiskolinimai;
 • tvarko atskaitingų asmenų apskaitą, sudaro avanso apyskaitas kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti;
 • apskaičiuoja faktines išlaidas ir pateikia sąskaitas už komunalines ir kitas paslaugas, suteiktas įmonėms, užimančioms patalpas Seniūnijos balanse esančiuose pastatuose;
 • rengia negyvenamųjų patalpų nuomos (panaudos) sutarčių projektus;
 • pateikia sąskaitas už negyvenamųjų patalpų nuomą įmonėms, nuomojančioms patalpas Seniūnijos administraciniame pastate;
 • sudaro Seniūnijos savivaldybės ir valstybės turto, investicijų, automobilių kelių, darbo užmokesčio ir panašias statistines apyskaitas;
 • kontroliuoja darbo politikos formavimo ir įgyvendinimo išlaidų sąmatos vykdymą; apskaičiuoja viešųjų darbų darbo užmokestį ir išskaičiuoja mokesčius;
 •  veda banko sąskaitos apskaitą: pildo mokėjimo nurodymus ir kartu su seniūnu pasirašo; pateikia juos bankui vykdyti; gauna sąskaitos išrašus; pildo ir kartu su seniūnu pasirašo grynųjų pinigų išmokėjimo iš banko sąskaitos čekį;
 • seniūno pavedimu, pagal savo kompetenciją rengia ir teikia seniūno įsakymų bei kitų raštų projektus;
 • atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
 • atleidžiamas iš pareigų perduoda reikalus administracijos direktoriaus įgaliotam darbuotojui.
 • vykdo kitus seniūno pavedimus.

Pareiginės algos bazinio dydžio koeficientas: 8,99.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Nemėžio seniūnijos seniūnę Liliją Grigorovič, tel. Nr. +370 5 235 5296. Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. paštu: nemezioseniunija@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius ieško vyriausiojo specialisto

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius ieško vyriausiojo specialisto.

Reikalavimai:

 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su buhalterine apskaita ir atskaitomybe;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir (ar) verslo administravimo, ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį buhalterinį išsilavinimą;
 • mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo darbo veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • išmanyti buhalterinės apskaitos principus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programinių paketu ir kitomis programomis.

Pagrindinės funkcijos:

  • tvarko banko operacijas, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų apskaitą;
  • tvarko Didžiąją knygą;
  • vykdo Europos sąjungos ir kitų šaltinių finansuojamų projektų ir kitų priskirtų programų lėšų buhalterinę apskaitą;
  • tvarko švietimo įstaigų paramos lėšų apskaitą;
  • tvarko maisto produktų suminę apskaitą;
  • užtikrina lėšų panaudojimą pagal sąmatas;
  • sudaro ketvirtines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas;
  • rengia ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę;
  • užtikrina finansinių, ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamą dokumentų įforminimą;
  • įkelia finansinę atskaitomybę į VSAKIS;

Pareiginės algos bazinio dydžio koeficientas: 9,31.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Buhalterinės apskaitos skyrių, tel. Nr. +370 5 275 00 95. Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. paštu: janina.sakeviciene@vrsa.lt

Siūlomas darbas Keleivinio transporto kontrolieriui

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrius (toliau – Skyrius) ieško Keleivinio transporto kontrolieriaus (vyr. specialisto dirbančio pagal neterminuotą darbo sutartį).

Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą; išmanyti Lietuvos administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą, kitus vykdomas funkcijas reglamentuojančius teisės aktus; mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; mokėti dirbti Excel ir kitomis reikiamomis programomis (Microsoft Office paketas); mokėti lenkų ir (arba) rusų kalbas pažengusiojo vartotojo B2 lygiu; turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.

Pagrindinės funkcijos:

 • Tikrinti visą vietinio susisiekimo (priemiestinį) keleivinį kelių transportą (įskaitant taksi) Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
 • Vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės patvirtintų keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais Vilniaus rajone taisyklių vykdymo kontrolę;
 • Vykdyti keleivių vežimo užsakomaisiais reisais (mokinių vežimo specialiaisiais reisais) kontrolę ir teikti siūlymus dėl jų efektyvaus vykdymo;
 • Surašyti keleivinio kelių transporto patikrinimo aktus;
 • Tirti keleivių ir moksleivių srautus, analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl eismo tvarkaraščių pakeitimų, keleivių vežimo kokybės gerinimo;
 • Teikti pagalbą keleivinio kelių transporto ekipažui formuojant elektroninių kasos aparatų (EKA) ataskaitas;
 • Pagal kompetenciją vykdyti kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareiginės algos bazinio dydžio (2023 m. – 186 Eur) koeficientas: 8,31.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Ekonomikos ir turto skyrių, tel. Nr. +370 5 275 0916. Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. paštu: lucija.lipnicka@vrsa.lt

2023-01-04

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Buivydiškių mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms užimti

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Buivydiškių mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaiga: Vilniaus r. Buivydiškių mokykla-darželis.

Pareigybė: Vilniaus r. Buivydiškių mokyklos-darželio direktorius.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 12,54 – 13,31.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metu profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
 1. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
 6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2022 m. gruodžio 21 d.

Pretendentų atrankos data 2023 m. balandžio 17 d.

Pretendentai turi iki 2023 m. balandžio 4 d. nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. užsienio kalbų pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
 10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604.

 

2022-12-20

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms užimti

 Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaiga: Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla.

Pareigybė: Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokyklos direktorius.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 13,7 – 13,83.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
 • būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metu profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
 1. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
 6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
 7. papildomas reikalavimas – ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti tautinių mažumų mokomąją kalbą (lenkų ir rusų).

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2022 m. gruodžio 1 d.

Pretendentų atrankos data 2023 m. kovo 28 d.

Pretendentai turi iki 2023 m. kovo 16 d. nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. užsienio kalbų pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
 10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604.

 

2022-12-01

BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras skelbia atranką atvejo vadybininko pareigoms užimti

BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras skelbia atranką atvejo vadybininko pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • pagalbos poreikių vaikui ir šeimai vertinimas ir nustatymas;
 • socialinių paslaugų teikimo administravimas (pagalbos planų sudarymas, privalomos dokumentacijos pildymas, ataskaitos ir kt.);
 • socialinių paslaugų teikimo vaikui ir šeimai koordinavimas;
 • vaiko ir šeimos narių įgūdžių formavimas ir stiprinimas;
 • bendradarbiavimas su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą vaikui ir šeimai;
 • teikiamų paslaugų veiksmingumo vertinimas;
 • organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
 • koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.;
 • inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;
 • dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;
 • bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis socialinio darbo arba socialinės pedagogikos išsilavinimas;
 • Socialinio darbo patirtis (ne mažesnė kaip vienerių metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtis);
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus, savarankiškai organizuoti darbą;
 • Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos ir streso metu;
 • Gebėjimas kurti tarpusavio santykius;
 • Darbo kompiuterinėmis programomis Word ir Excel įgūdžiai;
 • Komunikabilumo, bendradarbiavimo įgūdžiai, tolerancija, lankstumas ir kantrybė;
 • Privalumas - B kateg. vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis.

Mes Jums siūlome:

 • Darbo vietą teikiant paslaugas - Vilniaus rajono teritorijoje;
 • Draugišką, palaikantį kolektyvą;
 • Jaukią darbo aplinką, visas darbui reikalingas priemones;
 • Atlyginimas nuo 1466,1 Eur (neatskaičius mokesčių).

Gyvenimo aprašymų, (CV) lauksime iki 2022 m. rugsėjo 12 d. el. p.: info@vrspc.lt 

Kontaktai pasiteiravimui, Tel.: +370 618 52 242

Savivaldybė kartu Vilniaus rajono centrine poliklinika apmokės 3 metų šeimos gydytojo (rezidento) studijas

Savivaldybė kartu Vilniaus rajono centrine poliklinika apmokės 3 metų šeimos gydytojo (rezidento) studijas

Vilniaus rajono savivaldybė ir VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau – VšĮ VRCP) apmokės vieno šeimos gydytojo (rezidento) trejų mokslo metų studijas, jeigu rezidentas:

1) pateiks prašymą;

2) baigęs studijas, sutiks įsipareigoti dirbti VšĮ  VRCP rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ambulatorijoje / BPG kabinete)  penkerius metus.

Mes Jums siūlome:

 • konkurencingą atlyginimą;
 • profesinį tobulėjimą ir kvalifikacijos kėlimo galimybes;
 • profesionalų ir draugišką kolektyvą.

Susidomėjusius prašome pateikti prašymus iki 2022-08-01 VšĮ VRCP teisės ir personalo skyriaus vedėjai-juristei I. Pempytei el.paštu inga.pempyte@gmail.com.

Detalesnė informacija teikiamas telefonais (8 5) 247 1661, 8 662 31 161.