*alt_site_homepage_image*

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

decoration
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius ieško vyriausiojo specialisto

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius ieško vyriausiojo specialisto.

Reikalavimai:

 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su buhalterine apskaita ir atskaitomybe;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir (ar) verslo administravimo, ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį buhalterinį išsilavinimą;
 • mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo darbo veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • išmanyti buhalterinės apskaitos principus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programinių paketu ir kitomis programomis.

Pagrindinės funkcijos:

  • tvarko banko operacijas, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų apskaitą;
  • tvarko Didžiąją knygą;
  • vykdo Europos sąjungos ir kitų šaltinių finansuojamų projektų ir kitų priskirtų programų lėšų buhalterinę apskaitą;
  • tvarko švietimo įstaigų paramos lėšų apskaitą;
  • tvarko maisto produktų suminę apskaitą;
  • užtikrina lėšų panaudojimą pagal sąmatas;
  • sudaro ketvirtines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas;
  • rengia ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę;
  • užtikrina finansinių, ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamą dokumentų įforminimą;
  • įkelia finansinę atskaitomybę į VSAKIS;

Pareiginės algos bazinio dydžio koeficientas: 9,31.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Buhalterinės apskaitos skyrių, tel. Nr. +370 5 275 00 95. Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. paštu: janina.sakeviciene@vrsa.lt

Siūlomas darbas Keleivinio transporto kontrolieriui

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrius (toliau – Skyrius) ieško Keleivinio transporto kontrolieriaus (vyr. specialisto dirbančio pagal neterminuotą darbo sutartį).

Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą; išmanyti Lietuvos administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą, kitus vykdomas funkcijas reglamentuojančius teisės aktus; mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; mokėti dirbti Excel ir kitomis reikiamomis programomis (Microsoft Office paketas); mokėti lenkų ir (arba) rusų kalbas pažengusiojo vartotojo B2 lygiu; turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.

Pagrindinės funkcijos:

 • Tikrinti visą vietinio susisiekimo (priemiestinį) keleivinį kelių transportą (įskaitant taksi) Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
 • Vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės patvirtintų keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais Vilniaus rajone taisyklių vykdymo kontrolę;
 • Vykdyti keleivių vežimo užsakomaisiais reisais (mokinių vežimo specialiaisiais reisais) kontrolę ir teikti siūlymus dėl jų efektyvaus vykdymo;
 • Surašyti keleivinio kelių transporto patikrinimo aktus;
 • Tirti keleivių ir moksleivių srautus, analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl eismo tvarkaraščių pakeitimų, keleivių vežimo kokybės gerinimo;
 • Teikti pagalbą keleivinio kelių transporto ekipažui formuojant elektroninių kasos aparatų (EKA) ataskaitas;
 • Pagal kompetenciją vykdyti kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareiginės algos bazinio dydžio (2023 m. – 186 Eur) koeficientas: 8,31.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Ekonomikos ir turto skyrių, tel. Nr. +370 5 275 0916. Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. paštu: lucija.lipnicka@vrsa.lt

2023-01-04

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Buivydiškių mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms užimti

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Buivydiškių mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaiga: Vilniaus r. Buivydiškių mokykla-darželis.

Pareigybė: Vilniaus r. Buivydiškių mokyklos-darželio direktorius.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 12,54 – 13,31.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metu profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
 1. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
 6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2022 m. gruodžio 21 d.

Pretendentų atrankos data 2023 m. balandžio 17 d.

Pretendentai turi iki 2023 m. balandžio 4 d. nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. užsienio kalbų pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
 10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604.

 

2022-12-20

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms užimti

 Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaiga: Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla.

Pareigybė: Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokyklos direktorius.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 13,7 – 13,83.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
 • būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metu profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.
 1. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
 6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
 7. papildomas reikalavimas – ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti tautinių mažumų mokomąją kalbą (lenkų ir rusų).

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2022 m. gruodžio 1 d.

Pretendentų atrankos data 2023 m. kovo 28 d.

Pretendentai turi iki 2023 m. kovo 16 d. nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. užsienio kalbų pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
 10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604.

 

2022-12-01

BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras skelbia atranką atvejo vadybininko pareigoms užimti

BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras skelbia atranką atvejo vadybininko pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • pagalbos poreikių vaikui ir šeimai vertinimas ir nustatymas;
 • socialinių paslaugų teikimo administravimas (pagalbos planų sudarymas, privalomos dokumentacijos pildymas, ataskaitos ir kt.);
 • socialinių paslaugų teikimo vaikui ir šeimai koordinavimas;
 • vaiko ir šeimos narių įgūdžių formavimas ir stiprinimas;
 • bendradarbiavimas su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą vaikui ir šeimai;
 • teikiamų paslaugų veiksmingumo vertinimas;
 • organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
 • koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.;
 • inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;
 • dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;
 • bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis socialinio darbo arba socialinės pedagogikos išsilavinimas;
 • Socialinio darbo patirtis (ne mažesnė kaip vienerių metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtis);
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus, savarankiškai organizuoti darbą;
 • Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos ir streso metu;
 • Gebėjimas kurti tarpusavio santykius;
 • Darbo kompiuterinėmis programomis Word ir Excel įgūdžiai;
 • Komunikabilumo, bendradarbiavimo įgūdžiai, tolerancija, lankstumas ir kantrybė;
 • Privalumas - B kateg. vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis.

Mes Jums siūlome:

 • Darbo vietą teikiant paslaugas - Vilniaus rajono teritorijoje;
 • Draugišką, palaikantį kolektyvą;
 • Jaukią darbo aplinką, visas darbui reikalingas priemones;
 • Atlyginimas nuo 1466,1 Eur (neatskaičius mokesčių).

Gyvenimo aprašymų, (CV) lauksime iki 2022 m. rugsėjo 12 d. el. p.: info@vrspc.lt 

Kontaktai pasiteiravimui, Tel.: +370 618 52 242

Savivaldybė kartu Vilniaus rajono centrine poliklinika apmokės 3 metų šeimos gydytojo (rezidento) studijas

Savivaldybė kartu Vilniaus rajono centrine poliklinika apmokės 3 metų šeimos gydytojo (rezidento) studijas

Vilniaus rajono savivaldybė ir VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau – VšĮ VRCP) apmokės vieno šeimos gydytojo (rezidento) trejų mokslo metų studijas, jeigu rezidentas:

1) pateiks prašymą;

2) baigęs studijas, sutiks įsipareigoti dirbti VšĮ  VRCP rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ambulatorijoje / BPG kabinete)  penkerius metus.

Mes Jums siūlome:

 • konkurencingą atlyginimą;
 • profesinį tobulėjimą ir kvalifikacijos kėlimo galimybes;
 • profesionalų ir draugišką kolektyvą.

Susidomėjusius prašome pateikti prašymus iki 2022-08-01 VšĮ VRCP teisės ir personalo skyriaus vedėjai-juristei I. Pempytei el.paštu inga.pempyte@gmail.com.

Detalesnė informacija teikiamas telefonais (8 5) 247 1661, 8 662 31 161.