*alt_site_homepage_image*

Žemės ūkio skyrius

decoration

Priėmimo laikas:
I-IV nuo 7.30 val. Iki 16.30 val. – žemės ūkio ir valdos registravimas (506 kab.)
V – nuo 7.30 val. iki 15.15 val.
II nuo 7.30 val. Iki 16.30 val. – melioracijos klausimais (502 kab.)
II-III nuo 7.30 val. iki 11.30 val. IV nuo 12.15 val.  Iki 16.30 val. – žemės ūkio technikos įregistravimas (503 kab)
I-IV nuo 7.30 val. Iki 16.30 val. – medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos, tiesioginės išmokos, draudimo įmokų kompensavimas (507 kab.)
II- nuo 8.00 val. Iki 16.00 val. – topografinių planų derinimas (523 kab.)
III – IV nuo 8.00 val. Iki 16.00 val. – formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas (523 kab.)

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai :

 • įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse, žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros ir kaimo gyventojų užimtumo srityje teikia informaciją žemės ūkio subjektams paramai gauti;
 • vykdyti valstybines ir regionines programas;
 • įgyvendinti kaimo plėtros, rinkos, investicijų, ūkinės veiklos transformavimo valstybės politiką;
 • užtikrinti biudžetinių ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  • organizuoja ir įgyvendina Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka kaimo plėtrą bei paramą žemės ūkiui;
  • tvarko ūkininkų ūkio registrą;
  • tvarko traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą, atlieka jų techninę apžiūrą;
  • tvarko gyventojų žemės ūkio ir kaimo valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
  • administruoja pagal patvirtintas taisykles žemės ūkio naudmenų ir pasėlių rajono pareiškėjų prašymus tiesioginėms išmokoms gauti;
  • organizuoja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo vykdymą;
  • dalyvauja nustatant medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkiui;
  • patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius. Tvarko valstybinę melioracijos statinių apskaitą;
  • atlieka iš biudžeto (ar kitų fondų) finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas;
  • atlieka kasmetinį būklės įvertinimą melioracijos statinių ir melioruotos žemės, patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę;
  • išduota melioracijos statinių archyvinę medžiagą melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams ir įmonėms, rengiančioms topografinius – inžinerinius planus;
  • išduoda techninės sąlygas, projektuojant melioruotose žemėse infrastruktūros objektus, hidrotechninius ir kitus statinius bei derina projektus;
  • teikia planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams melioruotoje žemėje rengti bei derina projektus;
  • teikia reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams melioruotoje žemėje rengti bei derina projektus;
  • rengia melioracijos investicinius projektus Europos Sąjungos lėšoms pritraukti;
  • teikia detaliųjų, specialiųjų ir bendrųjų teritorijų planavimo projektų rengimo sąlygas;
  • administruoja paraiškas pasėlių, gyvūnų ir augalų draudime;
  • nustatyta tvarka organizuoja piliečių priėmimą, nagrinėja gyventojų, ūkininkų, įstaigų, įmonių ir organizacijų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  • nustatyta tvarka rengia medžiagą Tarybos posėdžiams;
  • ruošia mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus klausimais;
  • organizuoja Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
  • teikia kitiems skyriams bei seniūnijoms jų darbui reikalingą informaciją Žemės ūkio skyriaus kompetencijos klausimais;
  • prireikus dalyvauja Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, rengia išvadas bei pasiūlymus;
  • tvarko Skyriaus archyvinius dokumentus;
  • rengia archyvo dokumentų pagrindu Žemės ūkio valdybos darbuotojų draudžiamąsias pajamas pensijai gauti pažymas ar dokumentus;
  • teikia kitų asmenų melioracijos statinių atstatymo darbų įvykdymo pažymas, pažymas apie žemės ūkio technikos registravimą, skyriaus dokumentų kopijas;
  • sudaro Skyriaus dokumentacijos planą bei derina jį nustatyta tvarka su Vilniaus apskrities archyvu;
  • vertina pagal priemonę „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ paraiškas ir teikia NMA sprendimą apie draudimo paramos skyrimą;
  • konsultuoja rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus gyventojus žemės ūkio klausimais;
  • rengia seniūnijų darbuotojams ir rajono gyventojams seminarus ir pasitarimus žemės ūkio klausimais ir teikia metodinius patarimus;
  • tinkamai naudoja ir saugo patikėtas materialines vertybes;
  • vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais rajono savivaldybei deleguotas valstybės funkcijas žemės ūkio ir melioracijos klausimais, taip pat tarybos, mero ir administracijos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.

Visais kitais žemės ūkio klausimais: tel. 272 52 99