*alt_site_homepage_image*

Vietinio ūkio skyrius

decoration

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos:

 • Rengia rajono komunalinio ūkio objektų plėtros, statybos, rekonstrukcijos, priežiūros ir eksploatavimo planus;
 • teikia siūlymus dėl Savivaldybės finansuojamų komunalinio ūkio bei kitos paskirties inžinerinių tinklų, statinių ir įrenginių statybos, techninio atnaujinimo, rekonstrukcijos ir remonto darbų eiliškumo; 
 • organizuoja ir dalyvauja rengiant rajono komunalinės paskirties pastatų ir statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto sąmatinę techninę dokumentaciją,reikalui esant organizuoja konkursus rangovui parinkti;
 • dalyvauja nuolatinės statybos komisijos darbe;
 • administruoja viešųjų paslaugų (centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens, nuotekų, atliekų tvarkymo) teikimą; 
 • koordinuoja Savivaldybės įsteigtų uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, eksploatuojant komunalinės paskirties objektus centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo, atliekų tvarkymo srityse;
 • dalyvauja Neries upės baseino bei kitų ES fondų veikloje dėl rajono inžinerinių tinklų renovacijos ar plėtros, planuoja investicijas, vykdo rengiamų projektų bei darbų kontrolę;
 • nagrinėja ir kontroliuoja rajono būklę ekologijos ir aplinkosaugos klausimais;
 • koordinuoja rajono sąvartynų rekultivavimo eigą, atliekų aikštelių įrengimą, atliekų rūšiavimo klausimus;
 • rengia paraiškas elektros tiekimo įmonėms dėl elektros energijos tiekimo naujiems vartotojams, elektros energijos galingumo padidinimo; 
 • rengia projektavimo sąlygų savadus:vandentiekio ir nuotekų prijungimui,elektros energijos tiekimui,dujų tiekimui, prisijungimui prie šilumos tiekimo tinklų;
 • dalyvauja organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, kontroliuoja jų eigą. 5.13. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant regiono plėtros programas;
 • rengia subsidijų už gyventojams lengvatinėmis kainomis tiekiamas paslaugas skaičiavimo metodikas, tikrina šių paslaugų teikėjų skaičiavimus,
 • derina bei priima sprendimus dėl šilumos vartotojų atsijungimo nuo centralizuotų šilumos tiekimo sistemų; 
 • įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją reguliuoja vartotojų aprūpinimą tiekiama šiluma;
 • rengia rajono sąlygoms būsto šildymo, šalto vandens išlaidų mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vienišiems asmenims) metodikas, tikrina skaičiavimų pagrįstumą, skaičiuoja kompensacijas už būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti sunaudotas gamtines dujas;
 • tikrina tiekėjų apskaičiuotų šilumos ir šalto vandens kainų pagrįstumą, skaičiuoja daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimo maksimalius tarifus, teikia juos nustatyta tvarka tvirtinti Tarybai; 
 • sudaro ir teikia skyriaus biudžeto, specialiųjų programų sąmatų projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą; 
 • sudaro biudžeto ir specialiųjų programų sąmatas, organizuoja jų vykdymą;
 • rengia Tarybos, mero ir administracijos direktoriaus sprendimų, potvarkių bei įsakymų projektus skyriaus kuruojamais klausimais, apie priimtus sprendimus informuoja vykdytojus;
 • teikia informaciją visais skyriaus kuruojamais klausimais Tarybai, merui ir administracijos direktoriui;
 • priima gyventojus nustatyta tvarka, sprendžia jų prašymus ir skundus, teikia informaciją;
 • tvarko skyriaus archyvo dokumentus;
 • organizuoja pasitarimus skyriaus kuruojamais klausimais.