*alt_site_homepage_image*

Viešosios tvarkos skyrius

decoration

Skyrius vykdo šias funkcijas ir uždavinius:

 • inicijuoja, įgyvendina bei koordinuoja su nusikaltimų bei teisės pažeidimų prevencija susijusius projektus;
 • bendradarbiaudamas su policijos pareigūnais, kitomis įstaigomis bei organizacijomis vykdo nusikalstamumo prevenciją pagal savo kompetenciją;
 • pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi Tarybos priimti sprendimai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu (toliau –  ANK) ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais vykdo administracinių nusižengimų teiseną;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Vilniaus rajono savivaldybės Teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių, Kapinių, esančių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, tvarkymo taisyklių, teikia Tarybai šių taisyklių papildymų ir pakeitimų projektus;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Gyvūnų auginimo ir laikymo Vilniaus rajone taisyklių, teikia Tarybai šių taisyklių papildymų ir pakeitimų projektus;
 • vadovaudamasis Triukšmo valdymo įstatymu ir Triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklėmis kontroliuoja, kaip įgyvendinama triukšmo prevencija savivaldybės teritorijoje (pagal kompetenciją);
 • prižiūri ir kontroliuoja pirotechninių priemonių realizavimą ir naudojimą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
 • pagal savo kompetenciją prižiūri kaip įgyvendinami kiti Savivaldybės priimti teisės aktai;
 • teikia pasiūlymus Tarybai bei kitoms institucijoms dėl saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimo masinių renginių metu;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos bei kontrolės įstatymu derina vietas ir laiką dėl civilinių pirotechninių priemonių naudojimo bei pardavimo;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo įtvirtintomis nuostatomis derina skrydžius virš Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių;
 • analizuoja, ar Savivaldybės išleisti teisės aktai, susiję su Skyriaus veikla, yra veiksmingi, teikia jų pakeitimų projektus Tarybai ir Administracijos direktoriui;
 • analizuoja, ar Lietuvos Respublikos teisės aktai, susiję su Skyriaus veikla, yra veiksmingi, rengia jų pakeitimų projektus ar pasiūlymus Savivaldybių asociacijai;
 • pagal savo kompetenciją analizuoja įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių pasiūlymus dėl Savivaldybės priimtų aktų pakeitimo;
 • pagal savo kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų Savivaldybės dokumentų projektus, teikia reikalingą informaciją, siūlymus, galimus sprendimo variantus;
 • pagal savo kompetenciją tikrina kaip seniūnijos atlieka savo funkcijas ir teikia išvadas Administracijos direktoriui;
 • išduoda leidimus laivams ir kitoms plaukiojimo priemonėms plaukioti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos upėse bei ežeruose;
 • vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų šunų registravimo, įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos tvarką, išduoda leidimus laikyti agresyvius šunis bei prižiūri kaip yra laikomasi šių taisyklių;
 • pagal savo kompetenciją teikia įvairiapusę pagalbą seniūnijoms bei kitiems Savivaldybės padaliniams įvairiais tvarkos palaikymo ir priežiūros klausimais;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėja Savivaldybės padalinių, įstaigų, įmonių, organizacijų ir gyventojų skundus, pareiškimus, prašymus, pranešimus bei kitą informaciją;
 • palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su Vilniaus rajono teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis ar žinybomis Skyriaus veiklos klausimais;
 • vykdo Tarybos sprendimus, mero potvarkius ir Administracijos direktoriaus įsakymus, nurodymus, pavedimus, nustatyta tvarka atsako į įvairius paklausimus veiklos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją kartu su atitinkamomis valstybės institucijomis organizuoja ir dalyvauja reiduose, patikrinimuose;
 • teikia informaciją Savivaldybės administracijos Užsienio ryšių ir informacijos skyriui, spaudai, žiniasklaidos atstovams Vilniaus rajono gyventojų saugumo bei kitais Skyriaus veiklos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės rengiamoms programoms, dalyvauja jas įgyvendinant ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;
 • pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybei (Skyriui) ir gina teisėtus Savivaldybės interesus įvairiuose pasitarimuose, posėdžiuose, teismuose, atlieka procesinius veiksmus;
 • vykdo Administracinių nusižengimų komisijos pavedimus, susijusius su administracinių nusižengimų bylų teisena;
 • gavęs Administracinių nusižengimų komisijos įgaliojimą atstovauja jai kitose institucijose.