*alt_site_homepage_image*

Ekonomikos ir turto skyrius

decoration

Pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos:

 • Siekia, kad Vilniaus rajono savivaldybėje ( toliau - Savivaldybė) būtų vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai, kad Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, Administracijos direktoriaus įsakymai, kiti priimti aktai ir dokumentai ekonomikos ir turto valdymo klausimais atitiktų įstatymų reikalavimus.

 • Dalyvauja rengiant biudžeto projektą ir rajono strateginio planavimo dokumentus.

 • Teikia statistinius duomenis Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Skyriaus atliekamų funkcijų ir kompetencijos srityje.

 • Analizuoja ekonominę-statistinę informaciją apie rajono ekonominę aplinką.

 • Bendradarbiauja su investuotojais (teikia konsultacijas), siekiančiais kurti (plėsti) verslą Vilniaus rajone ir steigiančiais naujas darbo vietas Vilniaus rajono gyventojams.

 • Pagal gautus prašymus rengia medžiagą Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo fondo lėšų skirstymo komisijos posėdžiams bei teikia informaciją smulkiojo ir vidutinio verslo ūkio subjektams apie paramos gavimo sąlygas.

 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas, analizuoja nedarbo priežastis, bendradarbiauja su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir seniūnijomis užimtumo klausimais, rengia viešųjų darbų sąmatą, analizuoja jos vykdymą, tikrina lėšų panaudojimą.

 • Rengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektus išduoti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais. Tvarko šių dokumentų registrus.

 • Apskaičiuoja rinkliavos įmokos dydį už išorinės reklamos leidimo išdavimą ir rengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektą leidimui išduoti.

 • Teikia pasiūlymus Tarybai dėl nekilnojamojo turto, žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifų.

 • Vykdo juridinių ir fizinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir kontrolę.

 • Teikia pasiūlymus Tarybai dėl nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita.

 • Organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja vežėjų, teikiančių viešąsias keleivių vežimo paslaugas pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimus, parinkimą. Dalyvauja administruojant mokėjimą pagal sutartis už suteiktas vežėjų paslaugas vietinio priemiestinio transporto maršrutuose, nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, ir negautų pajamų kompensacijų mokėjimą vežėjams.

 • Rengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektus dėl licencijų išdavimo (sustabdymo, panaikinimo) vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, leidimų patvirtintiems maršrutams ir licencijų kopijų išdavimo. Tvarko minėtų dokumentų registrus.

 • Administruoja ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo informacinę sistemą „Vektra“.

 • Pasikeitus viešojo transporto eismo tvarkaraščiams, įveda duomenis į informacinę sistemą „Vintra“.

 • Teikia pasiūlymus Tarybai dėl tarifų už keleivių vežimą vietiniais maršrutais.

 • Organizuoja Vilniaus rajoną aptarnaujančio kelių keleivinio transporto, keleivių ir bagažo vežimo taisyklių kontrolę. Pažeidėjams surašo patikrinimo aktus, ATPP ir kt., juos nagrinėja ir nustatyta tvarka teikia siūlymus nustatytiems pažeidimams šalinti.

 • Teikia pasiūlymus, rengia Tarybos sprendimo projektus dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių už veiklą, vykdomą pagal verslo liudijimus, nustatymo.

 • Teikia pasiūlymus Tarybai ir rengia sprendimų projektus dėl vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ir teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose dydžių patvirtinimo.

 • Rengia Tarybos sprendimo projektus dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.

 • Teikia pasiūlymus Tarybai ir rengia sprendimų projektus dėl mokesčių už leidimą prekiauti prekyvietėse dydžių nustatymo.

 • Konsultuoja dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo Seniūnijose bei administruoja Licencijų ir leidimų išdavimo sistemą (LILIS).

 • Organizuoja Laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose konkursus bei koordinuoja komisijos darbą.

 • Tvarko gyvenamojo ploto, priklausančio Savivaldybei, paskirstymą, sudaro rajono gyventojų sąrašus socialiniam būstui gauti bei administruoja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų skyrimą, mokėjimą, apskaičiuoja kompensacijos dydį.

 • Įstatymų nustatyta tvarka tvarko gyventojų įrašymo į sąrašus socialiniam būstui gauti duomenis kompiuterinėje duomenų bazėje.

 • Tvarko rajono socialinį, tarnybinių butų fondą ir jų registrus.

 • Nagrinėja gyventojų prašymus suteikti valstybės paramą gyvenamajam būstui įsigyti.

 • Organizuoja Savivaldybės parduodamo būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų įkeitimo kredito įstaigai procedūras.

 • Organizuoja gyvenamojo ploto privatizavimo, pardavimo, pirkimo bei nuomos būstų rinkoje iš fizinių ir juridinių asmenų procedūras.

 • Rengia pažymas pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms apie teisę gauti finansinę paskatą it tvarko informaciją Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.

 • Teikia pasiūlymus bei rengia Tarybos sprendimo projektus ar Administracijos direktoriaus įsakymus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.

 • Dalyvauja rengiant Vyriausybės nutarimų projektus, Tarybos sprendimo projektus ar Administracijos direktoriaus įsakymus dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.

 • Organizuoja Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems   iš savininkams  grąžintų  gyvenamųjų  namų  ar jų  dalių  ir   butų, vykdymą.

 • Teikia pasiūlymus Tarybai arba Administracijos direktoriui dėl įmonių steigimo, reorganizavimo, likvidavimo.

 • Organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės turto privatizavimą, Savivaldybės nekilnojamojo ir kito turto pardavimą.

 • Vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka mažos vertės pirkimus.

 • Nagrinėja įmonių, kurių steigėja yra Savivaldybė, metines finansines ataskaitas, išskyrus „UAB .....komunalininkas“, ir teikia tvirtinti Tarybai arba Administracijos direktoriui.

 • Pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus už pažeidimus, apibrėžtus Administracijos direktoriaus įsakymais.

 • Teisės aktuose nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, organizacijų, įstaigų prašymus, skundus bei pasiūlymus pagal Skyriaus kompetenciją, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.

 • Vykdo kitas Tarybos sprendimais priskirtas funkcijas, taip pat mero, Administracijos direktoriaus pavedimus.