*alt_site_homepage_image*

Centralizuoto vidaus audito skyrius

decoration

Skyriaus veiklos tikslas − padėti Savivaldybės administracijos direktoriui siekti Savivaldybės administracijos veiklos tikslo (-ų), jam tobulinant savivaldybės valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.        

Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Skyriaus nuostatais ir turi laikytis finansų ministro nustatytų profesinės etikos principų.

Vidaus audito funkcijos:

  • vertina, kaip Savivaldybės administracija, savivaldybei pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai: laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; įgyvendina strateginius planavimo dokumentus; vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu; valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų ir pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai; valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą; užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą; užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;
  • vertina savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;
  • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
  • rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos,  savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
  • atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;
  • rengia ir teikia konsultacijas savivaldybės administracijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos padalinių ir (ar) savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams;
  • rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;
  • atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.