*alt_site_homepage_image*

Bendrasis skyrius

decoration

Bendrojo skyriaus uždaviniai ir funkcijos:

 • pagal kompetenciją įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir potvarkius, Tarybos bei Tarybos kolegijos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus;
 • nustatyta tvarka registruoti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) Tarybos sprendimų projektus, Tarybos bei Tarybos kolegijos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus;
 • registruoti Tarybos posėdžių dalyvius, rašyti Tarybos posėdžių protokolus;
 • savivaldybės merui patvirtinus Tarybos kolegijos posėdžio darbotvarkę, elektroniniu paštu siųsti ją ir visą posėdžio medžiagą Tarybos kolegijos nariams, registruoti posėdžių dalyvius, rašyti Tarybos kolegijos posėdžių protokolus;
 • redaguoti Tarybos bei Tarybos kolegijos sprendimų projektus, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės siunčiamus raštus;
 • rašyti Tarybos komitetų posėdžių, Savivaldybės vadovų pasitarimų su administracijos skyrių vedėjais, seniūnijų seniūnais protokolus;
 • registruoti ir tvarkyti gaunamąją ir siunčiamąją korespondenciją;
 • nustatyta tvarka registruoti Savivaldybės ir seniūnų sutartis su kitomis organizacijomis;
 • merui pasirašius Tarybos bei Tarybos kolegijos sprendimus, jų nuorašus tvirtinti ir siųsti rengėjo nurodytiems suinteresuotiems asmenims;
 • registruoti Tarybos narių paklausimus (klausimus) ir pareiškimus;
 • registruoti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) gyventojų pareiškimus, prašymus bei skundus, teikti juos Savivaldybės vadovams ir vykdytojams, kontroliuoti pareiškimų ir skundų nagrinėjimo terminus;
 • sudaryti sąlygas, kad piliečiai galėtų kreiptis rūpimais jiems klausimais (žodžiu ir raštu) valstybine ir nevalstybine kalbomis;
 • tobulinti piliečių aptarnavimą, diegti pažangius metodus taikant „vieno langelio“ principą;
 • apibendrinti gyventojų pasiūlymuose, pareiškimuose ir skunduose keliamas problemas, informuoti apie jas savivaldybės merą bei administracijos direktorių;
 • organizuoti Bendrojo skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
 • teikti kitiems skyriams bei seniūnijoms jų darbui reikalingą informaciją Bendrojo skyriaus kompetencijos klausimais;
 • prireikus dalyvauti Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, rengti išvadas bei pasiūlymus Bendrojo skyriaus kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka saugoti Tarybos bei Tarybos kolegijos sprendimų originalus, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų originalus bei kitus archyvinius dokumentus;
 • užtikrinti Savivaldybės teisės aktų tinkamą parengimą valstybiniam saugojimui;
 • teikti metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams ir struktūriniams teritoriniams padaliniams, Savivaldybei pavaldžioms institucijoms dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo klausimais;
 • tvarkyti dokumentacijos plane Skyriaus kompetencijai priskirtų nuolat, ilgai ir trumpai saugomų dokumentų bylas, atsakyti už jų saugojimą ir naudojimą;
 • išduoti archyvo dokumentų pagrindu archyvo pažymėjimus, dokumentų kopijas;
 • sudaryti Savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą bei derinti juos nustatyta tvarka su Vilniaus apskrities archyvu;
 • teikti nustatyta tvarka Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje Tarybos bei Tarybos kolegijos priimtų sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų kopijas (nuorašus);
 • tikrinti, ar rajono įmonėse, įstaigose ir organizacijose tvarkoma dokumentai rengiami valstybine kalba;
 • tikrinti, ar valstybinė kalba vartojama viešuosiuose rajono užrašuose, ar tų užrašų kalba taisyklinga;
 • tikrinti, ar moka valstybinę kalbą tie pareigūnai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus privalo ją mokėti;
 • tikrinti, ar oficialūs rajono renginiai vyksta valstybine kalba, ar verčiama į lietuvių kalbą;
 • tikrinti, ar rajone vartojamos taisyklingos vietovardžių formos valstybine kalba;
 • tikrinti, ar sudarytos sąlygos interesantams tvarkyti reikalus ir dokumentus valstybine kalba;
 • konsultuoti rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus gyventojus valstybinės kalbos klausimais;
 • rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų pageidavimu rengti jų darbuotojams seminarus ir teikti metodinius patarimus;
 • informuoti rajono spaudos leidinių vadovus apie kalbos normų pažeidimus šiose masinės informacijos priemonėse bei pateikti medžiagą kalbos klausimais ir dėl įstatymo pažeidimų;
 • pagal kompetenciją nagrinėti gautus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, paklausimus, kreipimusis;
 • pagal kompetenciją rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
 • pagal kompetenciją vykdyti kitas teisės aktais nustatytas funkcijas bei Administracijos direktoriaus pavedimus;
 • tinkamai naudoti ir saugoti patikėtas materialines vertybes.