*alt_site_homepage_image*

Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo komitetas

decoration

 

Komiteto veiklos sritys

Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 • optimalios aplinkos ir jos valdymo sukūrimo rajone;
 • kompleksinio monitoringo sistemos sukūrimo rajono organizacijų ir specialistų jėgomis;
 • rajono kraštovaizdžio optimizavimo projektų;
 • gyventojų ekologinio švietimo, aplinkos apsaugos ir racionalaus gamtos resursų naudojimo;
 • gamtos apsaugos fondo lėšų paskirstymo ir panaudojimo;
 • miškų būklės ir racionalaus jų naudojimo;
 • pretendentų nuosavybės teisių į žemę ir mišką grąžinimo;
 • ūkininkų ir perspektyvių bendrovių rėmimo;
 • racionalios žemėtvarkos formavimo;
 • kooperacijos vystymo;
 • žemėnaudos priežiūros;
 • gamtos išteklių priežiūros;
 • smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo;
 • žemės ūkio klausimų koordinavimo, kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai organizavimo;
 • Savivaldybės teritorijos   raidos   analizės   dokumentų,   bendrojo,   detaliojo   ir  specialiojo planavimo ir planų įgyvendinimo;
 • saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo;
 • gyvenamųjų vietovių sudarymo, jų pavadinimų, teritorijų ribų nustatymo ir keitimo;
 • gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimo ir keitimo;
 • Savivaldybės komunalinio ūkio veiklos ir vystymo;
 • statybos ir architektūros reikalavimų užtikrinimo;
 • statinių naudojimo priežiūros, leidimų statyti, rekonstruoti, remontuoti ir griauti statinius išdavimo pagal kompetenciją;
 • šilumos ir geriamo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimo;
 • komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimo ir sąvartynų įrengimo bei eksploatavimo;
 • vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo;
 • įstatymais numatytos tvarkos centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymo;
 • svarsto kitus su komiteto veikla susijusius klausimus.