*alt_site_homepage_image*

Ekonomikos ir finansų komitetas

decoration

Komiteto veiklos sritys

Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 • administracijos direktoriaus ir Kolegijos pateikto Tarybai tvirtinti Savivaldybės biudžeto projekto ir apibendrintų visų komitetų išvadų;
 • pateiktų Tarybai tvirtinti rajono ekonominės ir socialinės raidos planų, prognozių ir jų vykdymo, analizuoja lėšų iš Europos Sąjungos ir kitų Struktūrinių fondų naudojimo teisingumo;
 • vidaus rezervų ir biudžeto pajamų didinimo galimybių, teikia pasiūlymus ekonominiam režimui stiprinti, ūkininkavimo formoms tobulinti;
 • dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;
 • nebiudžetinių fondų ir lėšų sudarymo bei naudojimo tvarkos, jo panaudojimo apyskaitų;
 • papildomų Savivaldybės biudžeto lėšų skirstymo;
 • kainų ir tarifų už Savivaldybės įmonių teikiamas gyventojams paslaugas;
 • iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų ir organizacijų bendros asignavimų sumos ir darbo užmokesčio fondo nustatymo;
 • vietinių rinkliavų nustatymo;
 • sprendimų įsteigti, reorganizuoti ar likviduoti Savivaldybės įmones ir ūkines organizacijas;
 • mokėjimų arba kompensacijų už išperkamus žemės sklypus, naudojimąsi Savivaldybės įrengimais, objektais bei gamtos ištekliais dydžių nustatymo;
 • finansinių lengvatų suteikimo įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas, tenkinančioms kitus būtiniausius gyventojų poreikius;
 • banko kreditų panaudojimo, paskolų ėmimo ir teikimo;
 • Kolegijos pateiktų Savivaldybės teritorijos raidos analizių, bendrųjų ilgalaikių ūkinių, investicinių ir kitų programų;
 • Tarybos sprendimų projektų, darančių įtaką Savivaldybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms;
 • kontroliuoja Savivaldybės įmonių ir kitų ūkio subjektų veiklą, analizuoja, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas, kaip Tarybos suformuotos institucijos arba įsteigti ūkio subjektai naudojasi jiems deleguota teise valdyti bei eksploatuoti konkrečius Savivaldybės nuosavybės objektus;
 • svarsto kitus su komiteto veikla susijusius klausimus.