*alt_site_homepage_image*

Instytucje socjalne

decoration
Dzienne Centrum Zajętości Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie

Dyrektor: Jadwiga Ingielewicz

Godziny pracy: I-IV od godz. 7.00 do godz. 17.00, V od godz. 7.00 do godz. 15.45.

Adres: ul. Święciańska 80 a, Niemenczyn, rejon wileński, Samorząd rejonu wileńskiego, LT – 15168,

tel. (8 5) 237 13 00

W sprawie szczegółowych informacji zwracać się e-mail: neigaliujucentras@gmail.com  lub info@nnduc.lt  

Więcej informacji o Centrum Zajętości   Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junior.puslapiai.lt

 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2017 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2018 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2019 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2020 r.

Założycielem Centrum Zajętości   Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie jest Samorząd Rejonu Wileńskiego. Jest to budżetowa niestacjonarna placówka dziennej opieki społecznej. Centrum Zajętości   Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie (zwane dalej Centrum) rozpoczęło swoją działalność wiosną 2004 roku. Centrum zostało otwarte 6 maja 2004 roku. Rozpoczęło swoją działalność w mieście Niemenczyna w rejonie wileńskim, świadcząc usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. Centrum Zajętości   Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie jest także podstawowym organizatorem Święta sportu niepełnosprawnych rejonu wileńskiego.

Celem centrum jest zapewnienie efektywnego i wykwalifikowanego świadczenia usług socjalnych osobom z niepełnosprawnością psychiczną, psychiczną, fizyczną i kompleksową w celu osiągnięcia większej samodzielności w ich dziedzinach życia poprzez ich integrację z życiem publicznym.

Główną działalnością centrum jest świadczenie usług socjalnych dla osób dorosłych z niepełnosprawnością umysłową, umysłową, fizyczną lub kompleksową dla mieszkańców rejonu wileńskiego.

Usługi świadczone przez centrum: 1

1.1. ogólne usługi socjalne;

1.1. informowanie;

1.2. konsultowanie;

1.3. organizacja transportu;

1.4. usługi społeczno-kulturalne;

 1. specjalne usługi socjalne:

2.1. dzienna opieka społeczna.

Dom pomocy społecznej w Podbrzeziu

Dyrektor: Rasa Tamošiūnienė

Godziny pracy: IV-V od godz. 8.00 do godz. 17.00.

Adres: ul. Robotników 16, wieś Równopole, gmina Podbrzezie, rejon wileński. s., LT - 14272

tel.: (8 5) 252 32 17

W sprawie szczegółowych informacji zwracać się e-mail: paberzes.namai@gmail.com.

Więcej informacji o Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu można znaleźć na stronie internetowej: http://paberzesnamai.lt/.

 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2017 r.

.  Sprawozdanie z działalności kierownika za 2018 r.

. Sprawozdanie z działalności kierownika za 2019 r.

. Sprawozdanie z działalności kierownika za 2020 r.

Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu (zwany dalej Domem Opieki) jest instytucją budżetową utrzymywaną ze środków budżetowych Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz specjalnej dotacji celowej z budżetu państwa do budżetów samorządów. Dom opieki to instytucja przeznaczona do świadczenia długoterminowej (krótkoterminowej) opieki społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie są w stanie o siebie zadbać. Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu to pierwsza placówka opieki stacjonarnej działająca w rejonie wileńskim, która została otwarta we wrześniu 2008 roku.

Cele domu opieki:

 1. świadczenie opieki społecznej, która zapewnia zróżnicowane potrzeby i najlepsze interesy mieszkańców domu opieki;
 2. zaspokojenie potrzeb psychologicznych, społecznych, kulturowych i duchowych każdego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, zapewnienie mu prawa wyboru w realizacji potrzeb osobistych, umożliwienie mu utrzymywania kontaktów z bliskimi i ze społecznością;
 3. zapewnić im możliwość wyrażania siebie, promować i ułatwiać integrację ze społecznością, z uwzględnieniem poziomu samodzielności, potrzeb i zainteresowań mieszkańców domu opieki;
 4. zapewnić bezpieczną i zdrową opiekę społeczną zgodną z godnością człowieka, skoordynowaną z osobistą opieką zdrowotną.

Przeznaczenie   domu opieki - zapewnienie długoterminowej (krótkoterminowej) opieki społecznej dla niesamodzielnych lub częściowo samodzielnych osób dorosłych z niepełnosprawnością i/lub osób starszych, gdzie jest to możliwe, oraz dla tych, którzy wymagają stałej opieki specjalistycznej z powodu choroby Alzheimera, choroby Parkinsona i demencji starczej.

Usługi świadczone przez dom opieki:

 1. Specjalne usługi socjalne:

1.1. krótkoterminowa opieka społeczna;

1.2. długoterminowa opieka społeczna.

Centrum usług społecznych wspólnoty gminy Czarny Bór

Dyrektor: Renata Adamowicz

Godziny pracy : I - V od godz. 8.00 do godz. 17.00

Adres: ul. Przyjaźni 2, wieś Wołczuny, gmina Czarny Bór, rejon wileński. LT - 13202

tel.: (8 5) 249 33 15

Więcej informacji można uzyskać pod emailem: valcen7@gmail.com  lub pod telefonem (8 5) 249 3315

Więcej informacji o Centrum usług społecznych wspólnoty gminy Czarny Bór można znaleźć na stronie internetowej: www.juodsiliuspc.lt.

 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2017 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2018 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2019 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2020 r.

Centrum usług społecznych wspólnoty gminy Czarny Bór (zwany dalej „centrum usług”) jest niestacjonarną instytucją pomocy społecznej z 4 pododdziałami:

 1. Jednostka zajętości dziennej świadcząca ogólne usługi socjalne osobom (rodzinom) w ciągu dnia.
 2. Dom samodzielnego życia „Pod jednym dachem” – jednostka świadcząca opiekę społeczną, w której osobom mieszkającym zapewnia się warunki do samodzielnego prowadzenia życia osobistego (rodzinnego) (kierowania własnym życiem przy pomocy pracownika socjalnego).
 3. Dzienny zakład opieki społecznej świadczący usługi opieki dziennej w domu osoby niepełnosprawnej.
 4. Dział rekreacyjno-sportowy młodzieży, który organizuje twórcze i sportowe zajęcia młodzieżowe.

Celem centrum usług jest świadczenie usług społecznych, zaspokajanie potrzeb życiowych członków społeczności, pomoc jednostkom w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz tworzenie podstawowych godziwych warunków życia tym, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogą zadbać o siebie, pomagają im w inte gracji ze społeczeństwem.

Usługi socjalne świadczone przez centrum usług:

 1. ogólne usługi socjalne:

1.1. informowanie;

1.2. konsultowanie;

1.3. pośrednictwo i reprezentacja;

1.4. organizacja wyżywienia;

 1.5. usługi społeczno-kulturalne;

1.6. organizacja usług higieny osobistej i opieki;

 1.7. inne usługi ogólne;

 1. specjalne usługi socjalne:

2.1. zakwaterowanie w domu samodzielnego życia;

2.2. rozwijanie i utrzymywanie umiejętności społecznych;

2.3. pomoc psychospołeczna;

 1. usługi opieki społecznej:

3.1. dzienna opieka społeczna w domu osoby.

Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego

Dyrektor: Leokadia Pawtel

Godziny pracy: I-V od godz.20:00 do godz.17:00 Przerwa obiadowa od godz.12:00 do godz.12:45.

Na przyjęcie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod telefonem nr (8-5) 2463476.

Adres: ul. 13, w. Kowalczuki, gmina Kowalczuki, rejon wileński. s., LT-13148, Tel. (8 5) 2463156, faks. (8 5) 2463476, e-mail: info@seimoskc.vilniausr.lm.lt

 Więcej informacji o Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej: http://www.seimoskc.lt/ .

 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2017 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2018 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2019 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2020 r.

Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego (dalej Centrum Kryzysowe) rozpoczęło działalność 19 lutego 2011 r.  Centrum Kryzysowe jest mieszaną instytucją pomocy społecznej, w skład której wchodzą 4 jednostki:

jednostka Intensywnego opanowania kryzysów, która zapewnia kompleksową pomoc osobie (rodzinie) w sytuacji kryzysowej.  

zapewnienie tymczasowego noclegu oraz tymczasowe zakwaterowanie dla osób w sytuacji kryzysowej lub z powodu problemów rodzinnych, które zagrażają zdrowiu lub życiu danej osoby w celu integracji ze społeczeństwem, Dziecięcy ośrodek dzienny „Dom Przyjaźni”, który w ciągu dnia świadczy dzieciom usługi pedagogiczne, społeczne i psychologiczne. Instytucja pomocy rodzinie, która świadczy usługi rozwoju i wsparcia umiejętności społecznych, usługi społeczno-kulturalne , pomoc społeczno-psychologiczną  rodzinom zagrożonym społecznie i osobom w celu przywrócenia zdolności do samoopieki i integracji z rodziną i społeczeństwem oraz pomoc opiekunom i rodzicom adopcyjnym, Środowiskowe domy dziecka zapewniające krótkoterminowe (długoterminowe) usługi socjalne opieka nad dziećmi, li dzieci bez opieki rodzicielskiej i dzieci zagrożone społecznie.  Celem Centrum Kryzysowego jest świadczenie usług socjalnych dzieciom i ich rodzinom, dzieciom zagrożonym społecznie, dzieciom niepełnosprawnym, dorosłym w celu przywrócenia ich więzi z otoczeniem i poprawy ich możliwości pełnego uczestnictwa w społeczeństwie i samodzielnego rozwiązywania problemów. Stworzenie dla każdego dziecka optymalnego, bliskiego domu środowiska, które umożliwiłoby uczniom nabywanie, rozwijanie i doskonalenie kompetencji nowoczesnej, krytycznej i odpowiedzialnej osobowości, co pozwoliłoby im realizować się w zmieniającym się, konkurencyjnym społeczeństwie.

Usługi świadczone przez Centrum Kryzysowe:

 1. ogólne usługi socjalne:
  • informowanie
  • konsultowanie;
  • pośrednictwo i reprezentacja;
  • organizacja wyżywienia

          1.5. zaopatrywaanie w niezbędną odzież i obuwie;

 1. 6. Organizacja transportu

1.7. usługi społeczno-kulturalne

 1. specjalne usługi socjalne:

2.1. kształtowanie i utrzymywanie umiejętności społecznych;

2.2. zakwaterowanie w domu samodzielnego życia;

2.3. zapewnienie tymczasowego noclegu;

2.4. intensywna pomoc w zarządzaniu kryzysów;

 1. usługi opieki społecznej:

3.1. krótkoterminowa opieka społeczna;

3.2. długoterminowa opieka społeczna.

Usługi socjalne świadczone są następującym odbiorcom:

 1. dzieciom, pozostawionym bez opieki rodzicielskiej i ich rodzinom;
 2. dzieciom zagrożonym społecznie i ich rodzinom;
 3. rodzinom zagrożonym społecznie;
 4. nieletnim matkom;
 5. innym osobom.
Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego

Dyrektor: Justina Turbienė

Czas  pracy:

Administracja: I-V od godz. 8.00 do godz.16.30, Przerwa obiadowa od godz.12.00 do godz. 12.30.

Oddział opieki: całą dobę

Adres: ul. Szkolna 64, wieś Giejsiszki, rejon wileński, LT-14231 Tel. +370 627 99208

e-mail: info@svgc.lt  

Więcej informacji o Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej: http://www.svgc.lt .

 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2017 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2018 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2019 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2020 r.

Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego (dalej Centrum Dobrobytu) jest samorządową instytucją budżetową świadczącą usługi socjalne.  Centrum Dobrobytu jest instytucją mieszanych społecznych usług społecznych, która składa się z 2 jednostek: Wydziału Opieki nad Dzieckiem, działającego na zasadach rodzinnych, oraz Wydziału Wsparcia Rodziny (dalej - Wydziały). Centrum Opieki Społecznej świadczy szereg usług, które zapewniają kompleksową, bieżącą opiekę specjalistyczną nad dziećmi: dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, nieletnimi matkami, członkami rodzin, rodzinami zagrożonymi społecznie oraz dziećmi zagrożonymi społecznie w celu ich integracji ze społeczeństwem.

W Centrum prowadzone są również szkolenia z pozytywnych umiejętności rodzicielskich. Centrum Dobrobytu jest pierwszym w gminie Dukszty, zupełnie nową i nowoczesną placówką oraz działającą w nim świetlicą „ARKA” dla dzieci i młodzieży (7-17 lat).

Celem Centrum Dobrobytu jest świadczenie profesjonalnych usług socjalnych dzieciom i ich rodzinom w celu ochrony i zachowania rodziny dziecka, zapewnienia bezpiecznego środowiska, zapewnienia terminowej pomocy oraz zagwarantowania bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego.

Usługi świadczone przez Centrum Opieki:

 1. ogólne usługi socjalne:

1.1. Informowanie;

 1.2. konsultowanie;

 1.3. pośredniczenie i reprezentacja;

1.4. organizacja wyżywienia;

1.5. zaopatrzenie w  niezbędną odzież i obuwie;

1.6. organizacja transportu;

1.7. usługi społeczno-kulturalne;

 1. specjalne usługi socjalne:

2.1. kształtowanie i utrzymywanie umiejętności społecznych;

2.2. zapewnienie tymczasowego noclegu;

 2.3. intensywna pomoc w zarządzaniu kryzysów;

 1. usługi opieki społecznej:

3.1. krótkoterminowa opieka społeczna;

3.2. długoterminowa opieka społeczna.

Usługi socjalne świadczone są następującym odbiorcom:

 1. dzieciom pozostawionym bez opieki rodzicielskiej od urodzenia do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli dziecko uczy się w ramach kształcenia ogólnego lub formalnego kształcenia zawodowego do ukończenia 21 roku życia, dla których ustanowiono opiekę czasową lub stałą;
 2. rodziny w kryzysie;
 3. rodziny pozbawione umiejętności rodzicielskich;
 4. matki nieletnie lub małoletnie w ciąży z rodzin zagrożonych społecznie;
 5. rodziny wychowujące dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi.

Zajęcia oferowane przez świetlicę „ARKA”: sport, ruch, taniec, inscenizacja, zręczność, otwartość, śpiew, sztuka, zginanie, wycinanie, kolorowanie, puzzle, warcaby, zawody szachowe, domino, przyrodoznawstwo  itp.

I. B. Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego

Dyrektor: Beata Bartkienė

Tel. 8 694 831

e-mail:  beata.bartkiene@vrspc.lt

Czas pracy: I-V od godz. 20:00 do godz. 16:30   Przerwa obiadowa od godz.12:00 do godz.12:30.

Adres: ul. Kościelna 21, m. Niemenczyn LT-15172, Samorząd Rejonu  Wileńskiego

 Więcej informacji można uzyskać pod emailem:  info@vrspc.lt  lub telefonicznie (8 5) 215 3447 Więcej informacji na temat Wileńskiego Okręgowego Ośrodka Usług Socjalnych można znaleźć na stronie internetowej: www.vrspc.lt .

 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2018 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2019 r.
 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2020 r.

Podział kierowników przypadku Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego pod  względu  terytorium

Imię , nazwisko kierownika  przypadku 

Kontakty

Terytorium świadczenia usług, gmina  

Birutė Paramonova    

Tel. +37067014911
El. p. birute.paramonova@vrspc.lt

Rudomino
Czarny Bór
Pogiry

Loreta Wojciechowicz -Lepiochina

Tel. +37061940060
e-mail:   
loreta.voitechovic.lepiochina@vrspc.lt

m. Niemenczyn.
Rukojnie
Mariampol

Laima Lukšienė

Tel. +37061952293.

 e-mail:  laima.luksiene@vrspc.lt

Niemież Miedniki
Sużany

Alona Bakuło

Tel. +37067014731

e-mail: aliona.bakulo@vrspc.lt
 

Mejszagoła
Dukszty

Zujuny

Jelena Kondratavičienė

Tel. +37061331254
e-mail: odbrzezie jelena.kondrataviciene@vrspc.lt

Podbrzezie
Bezdany
Bujwidze
Ławaryszki
Rzesza

Renata Wanagiel - Bortkevičienė

Tel. +37064617144
e-mail: .
renata.vanagel.bortkeviciene@vrspc.lt

Kowalczuki
Mickuny
Szaterniki
Awiżenie

Tomas Tamošiūnas

Tel. +37061852242
e-mail  tomas.tamosiunas@vrspc.lt

Niemenczyn
Suderwie

Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego jest instytucją budżetową Samorządu Rejonu Wileńskiego, świadczącą usługi socjalne mieszkańcom Rejonu Wileńskiego Centrum Usług Socjalnych jest niestacjonarną instytucją pomocy społecznej (dalej – Centrum).

Nasza wizja – nowoczesna, ciągle doskonaląca się organizacja, świadcząca  wysokiej jakości usługi społeczne  i mająca humanitarne podejście do jednostki.

Nasza misja - świadczenie wysokiej jakości usług socjalnych zorientowanych na osobę (rodzinę), które zmniejszają wykluczenie społeczne mieszkańców rejonu wileńskiego i motywują ich do bycia pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

Cel naszych działań - świadczenie usług socjalnych różnym grupom społecznym ludzi, dbanie o ich integrację społeczną w celu poprawy jakości ich życia, tworzenie warunków zapewniających zachowanie ich samodzielności, promowanie ich zdolności do dbania o siebie i integrację ze społeczeństwem.

Usługi świadczone przez centrum:

 1. ogólne usługi socjalne:

1.1. Informowanie;

 1.2.kornsutowanie;

1.3. pośredniczenie i reprezentacja;

1.4. wsparcie artykułami spożywczymi i środków higieny osobistej z Europy najbardziej potrzebującym osobom Samorządu Rejonu Wileńskiego;

1.5. wsparcie odzieżą i rzeczami;

1.6. organizacja specjalnych usług przewozowych – usługi świadczone osobom, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub schorzenia nie mogą korzystać z transportu publicznego lub prywatnego lub usługi te nie mogą być świadczone przez członków ich rodzin, krewnych, opiekunów lub inne osoby;

1.7. usługi społeczno-kulturalne;

1.8. inne ogólne usługi socjalne.

 1. specjalne usługi socjalne:

 2.1. kształtowanie umiejętności społecznych i usługi wsparcia dla osób starszych, dorosłych, rodzin i dzieci w kryzysie;

2.2. pomoc domowa dla osób starszych, osób dorosłych z niepełnosprawnościami (ocenia się zapotrzebowanie na osobiste (rodzinne) usługi socjalne);

2.3. pomoc psychospołeczna;

2.4. organizacja udzielania pomocy technicznej osobom niepełnosprawnym rejonu;

2.5. organizowanie i koordynowanie prowadzenia sprawy zarządzania przypadkiem dziecka i osoby (osób) wychowującej lub oczekującej dziecka;

2.6. usługi tymczasowego wytchnienia   dla dzieci niepełnosprawnych w domu osoby (oceniana jest potrzeba opieki społecznej nad dzieckiem niepełnosprawnym).

Centrum współpracuje z Przychodniami Rejonu Wileńskiego (ambulatoriami) w zakresie oceny zapotrzebowania na usługi socjalne dla mieszkańców (pacjentów), którzy zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego i mają zapewnioną opiekę ambulatoryjną w domu.

Centrum wypełnia Kwestionariusz Oceny Aktywności i Umiejętności Osobistych dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i zgłaszają się do Służby  Oceny Niepełnosprawności i Zdolności do Pracy w celu ustalenia niepełnosprawności i specjalnych potrzeb.

Dom opieki społecznej w Kosinie

Dyrektor : Justina Korniewicz

Czas pracy administracji: IV-V od godz. 8.00 do godz.17.00.

Dom opieki jest otwarty przez całą  dobę.

Adres: ul. Didžiosios Kuosinės 20, wieś Wielka Kosina, gmina Kowalczuki, rejon wileński, LT - 13166

Tel.: +37068773781

W sprawie bardziej szczegółowej informacji skontaktuj się z nami na  e-mail: kuosinesnamai@gmail.com

Więcej informacji o domu opieki społecznej w Kosinie  można znaleźć na stronie internetowej: www.kuosinesnamai.lt

 • Sprawozdanie z działalności kierownika za 2020 r.

Dom Opieki Społecznej w Kosinie (zwany dalej Domem Opieki) jest instytucją budżetową Samorządu Rejonu Wileńskiego. Dom opieki to placówka stacjonarnej opieki społecznej, która zapewnia długoterminową i krótkoterminową opiekę społeczną osobom starszym lub częściowo samodzielnym starszym, tam, gdzie to możliwe, oraz osobom wymagającym regularnej opieki specjalistycznej z powodu choroby Alzheimera, choroby Parkinsona lub demencji starczej.

Cele domu opieki:

świadczenie opieki społecznej, która zapewnia zróżnicowane potrzeby mieszkańców Domu Opieki i ich najlepsze interesy;

zaspokojenie potrzeb psychologicznych, społecznych, kulturowych i duchowych każdego mieszkańca Domu Opieki, zapewnienie im prawa wyboru w realizacji ich osobistych potrzeb, umożliwienie utrzymywania kontaktów z bliskimi i społecznością;

zapewnienie możliwości samo wyrażania, promowanie i ułatwianie integracji ze społecznością, z uwzględnieniem poziomu samodzielności, potrzeb i zainteresowań mieszkańców domu opieki; zapewnienie bezpiecznej i zdrowej opieki społecznej zgodnej z godnością człowieka, skoordynowaną z osobistą opieką zdrowotną.

Usługi Centrum Usług Socjalnych:

 1. Specjalne usługi socjalne:

1.1. krótkoterminowa opieka społeczna;

 1.2. długoterminowa opieka społeczna.