*alt_site_homepage_image*

Komitet Kontroli

decoration

Sfery działalności Komitetu

Komitet rozpatruje, przygotowuje i przedstawia wnioski dotyczące:

  • przedstawiania Radzie wniosków, dotyczących wyników działalności Służby Kontroli i Audytu Samorządu;
  • występowania do Rady Samorządu o odwołanie kontrolera Samorządu, gdy podstawy zwolnienia ze służby państwowej są określone w ustawach;
  • rozpatrywania projektu planu działalności Służby Kontroli i Audytu Samorządu na rok następny i przedstawiania propozycji uzupełnienia lub zmiany projektu planu ustalonego w Regulaminie, w terminie do 5 listopada br. zwraca kontrolerowi do zatwierdzenia;
  • oceniania środków niezbędnych do realizacji planu działania Służby Kontroli i Audytu Samorządu na nadchodzący rok i przedstawiania wniosków w ich sprawie Radzie Samorządu;
  • rozpatrywania sprawozdania z realizacji planu działania Służby Kontroli i Audytu Samorządu, na podstawie którego opracowuje i przedkłada Radzie Samorządu wnioski w sprawie legalności, celowości i efektywności wykorzystania majątku i środków gminnych oraz prowadzonej działalności Służby Kontroli i Audytu;
  • propozycji Radzie Samorządu przeprowadzenia niezależnej kontroli wykorzystania mienia i środków Samorządu oraz działalności Samorządu, przedstawiania wniosków z wyników kontroli;
  • okresowo (raz na kwartał) rozpatrywania  realizacji planu działania Służby Kontroli i Audytu Samorządu, wysłuchiwania z własnej inicjatywy kierowników instytucji, zakładów i firm w sprawie uchybień lub uprawnień stwierdzonych w trakcie kontroli finansowej i wykonania zadań przez Służbę Kontroli i Audytu Samorządu dot.  usunięcia naruszeń ustaw, w razie potrzeby występowania do Dyrektora Administracji Samorządu lub Rady Samorządu w sprawie spełnienia wymagań Służby Kontroli i Audytu Samorządu;
  • rozpatrywania otrzymanych od osób zawiadomień i oświadczeń dotyczących działalności administracji Samorządu, przedsiębiorstw, instytucji i ich kierowników oraz przedstawia wnioski w ich sprawie do Administracji Samorządu i Rady Samorządu;
  • pracy zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Samorządu programem działań i składania Radzie Samorządu sprawozdania ze swojej działalności na początku każdego roku (zwykle w pierwszym kwartale).