*alt_site_homepage_image*

Za zakwaterowanie Ukraińców mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli otrzymać rekompensaty (uzupełnione)

decoration

Po zatwierdzeniu 5 kwietnia 2022 r. przez Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy w Opisu procedury obliczania i wypłaty odszkodowań za udostępnienie mieszkań cudzoziemcom, opuszczającym Ukrainę w związku z działaniami wojennymi Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, mieszkańcy i przedsiębiorcy rejonu wileńskiego przyjmujący uchodźców wojskowych z Ukrainy mogą ubiegać się o odszkodowanie.

Z rekompensaty będą mogli skorzystać mieszkańcy i spółki kraju, którzy zezwolili lub zezwolą uchodźcom wojennym na czasowe bezpłatne przebywanie w mieszkaniach, hotelach, obiektach rekreacyjnych, leczniczych lub ogrodowych.

Wysokość rekompensaty za udostępnienie Ukraińcom mieszkania na podstawie umowy zależy od liczby osób mieszkających w lokalu. Za zakwaterowanie jednej osoby z Ukrainy będzie płacone 150 euro, za każdą kolejną osobę w tym samym mieszkaniu - 50 euro miesięcznie.

W pierwszym miesiącu Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną, powinni być bezpłatnie przyjmowani przez mieszkańców i spółki, a odszkodowanie dla właścicieli mieszkań i innych lokali mieszkalnych powinno być wypłacane od drugiego miesiąca, ale nie dłużej niż 3 miesiące i w terminie umowy.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania odszkodowania?

Aby otrzymać odszkodowanie, wypożyczający musi wystąpić do administracji samorządu wg adresu miejsca rejestracji mieszkania, podając:

 • wniosek;
 • umowa pożyczki (lub jej kopia poświadczona zgodnie z procedurą ustanowioną przez akty prawne), która określa pożyczkobiorcę(-ów), imię (imiona), numer(y) dowodu osobistego lub kod cudzoziemca posiadającego interesy na Litwie (kod ILTU) i datę urodzenia, jeśli beneficjent nie posiada osobistego numeru identyfikacyjnego.

W przypadku, gdy osoba fizyczna występuje do administracji samorządu, we wniosku należy wskazać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko;
 • osobisty numer identyfikacyjny (jeśli go nie ma, data urodzenia);
 • adres zadeklarowanego miejsca zamieszkania lub samorządu, jeżeli osoba jest wpisana do rejestru osób, które nie zadeklarowały swojego miejsca zamieszkania w Republice Litewskiej, albo adres faktycznego miejsca zamieszkania w Republice Litewskiej;
 • inne dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail;
 • numer rachunku płatniczego w instytucji kredytowej, płatniczej i/lub pieniądza elektronicznego.

Jeżeli osoba prawna występuje do administracji samorządu, we wniosku należy wskazać następujące dane osoby prawnej:

 • nazwę;
 • kod podmiotu prawnego;
 • adres siedziby;
 • imię i nazwisko oraz data urodzenia kierownika osoby prawnej lub osoby przez nią upoważnionej;
 • inne dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail;
 • numer rachunku płatniczego w instytucji kredytowej, płatniczej i/lub pieniądza elektronicznego.

Wnioski można składać osobiście pisemnie po osobistym przybyciu do administracji samorządu (ul. Rinktinės 50, Wilno), pocztą lub e-mailem na adres vrsa@vrsa.lt, za pośrednictwem kuriera lub przedstawiciela, który ma prawo do reprezentowania.  To prawo musi być poświadczone przez notariusza lub inną osobę uprawnioną do dokonywania czynności notarialnych zatwierdzone pełnomocnictwem.

Jeżeli wniosek i dokumenty zostaną złożone osobiście po przybyciu do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, należy sporządzić i zatwierdzić kopie złożonych dokumentów, z wyjątkiem dokumentu tożsamości, a dokumenty należy zwrócić osobie, która je złożyła. Wraz z wnioskiem do Administracji Samorządu składany jest dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty lub zezwolenie na pobyt w Republice Litewskiej). Administracja Samorządu po ustaleniu tożsamości osoby składającej wniosek bezpośrednio do Administracji Samorządu zwraca dokument tożsamości osobie, która go złożyła, a odpisu dokumentu tożsamości nie wykonuje się.

Jeżeli wniosek i dokumenty są składane przez pełnomocnika lub przesyłane e-mailem lub kurierem, do wniosku należy dołączyć kopie wszystkich niezbędnych dokumentów poświadczone przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania autentyczności kopii dokumentów oraz ich odpisów, w tym kopii dowodu tożsamości, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym punkcie Opisu, gdy nie dostarczono kopii dowodu tożsamości.

W przypadku przesłania wniosku i dokumentów drogą mailową wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 23 lipca 2014 r. nr 182/2011) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania na rynku wewnętrznym, która uchyla dyrektywę 1999/93/WE, nie wykonuje kopii dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz dokumentu tożsamości.

W przypadku, jeśli osoba prawna występuje do Administracji Samorządu do złożenia wniosku stosuje się wszystkie wymienione przepisy dotyczące złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być podpisany przez kierownika osoby prawnej lub osobę przez nią upoważnioną, ze wskazaniem jego stanowiska, imienia i nazwiska oraz daty. Jeżeli wniosek podpisuje upoważniona osoba lub osoba prawna, należy złożyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami Kodeksu Cywilnego (pełnomocnictwo składa się również w przypadku, gdy odpis umowy kredytu mieszkaniowego jest poświadczony przez upoważnionego osoba).

WAŻNE: Właściciele mieszkań i innych lokali z ukraińskimi uchodźcami wojennymi muszą zawrzeć umowę o wykorzystaniu   mieszkania, która powinna określać, że wynajmujący mieszkanie płaci należność od dnia przekazania mieszkania bezpłatnie i w okresie odszkodowawczym oraz w przypadku zarejestrowania cudzoziemców do zakwaterowania w lokalach (hotelowych, wypoczynkowych, medycznych), w których opłaty te nie są uiszczane odrębnie, - świadczy bezpłatne usługi zakwaterowania.

 

Foto unsplash.com


Ocenić wiadomość