*alt_site_homepage_image*

Wsparcie dla przybyłych Ukraińców: możliwości wsparcia socjalnego i aktualne informacje o stosowanych środkach

decoration

Podczas gdy trwa wojna na Ukrainie, według danych systemu Palantir z dn. 17 maja w rejonie wileńskim zarejestrowano 1 660 ukraińskich uchodźców wojennych, do gmin Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zgłosiło się 802, z czego 362 dzieci w wieku od 7 miesięcy do 18 lat. Aby nie tylko gościnnie powitać, ale także wesprzeć finansowo uciekających przed okropnościami wojny Ukraińców, rejon wileński aktywnie udziela wsparcia społecznego i po raz kolejny przypomina o możliwościach jego wykorzystania.

Zasiłki na dzieci: bezpłatne posiłki, pomoc społeczna i rekompensata na edukację

Ukraińskie rodziny, wychowujące dzieci w wieku szkolnym, które rozpoczęły lub rozpoczną naukę na Litwie, mają prawo do bezpłatnych posiłków w szkołach, a na początku nowego roku szkolnego – do wsparcia zakupu przyborów szkolnych.

Obecnie w placówkach oświatowych podległych samorządowi rejonu wileńskiego kształci się 180 dzieci z Ukrainy, wśród nich jest 37 przedszkolaków, w ramach programu wychowania wczesnoszkolnego uczy się 7 dzieci, większość – to uczniowie szkół początkowych – 77 uczniów, 57 uczniów uczy się w szkołach podstawowych, 2 – w szkołach średnich. 10 dzieci ukraińskich uchodźców wojennych po osiedleniu się w Wilnie uczęszcza do placówek oświatowych rejonu wileńskiego.

Najwięcej ukraińskich dzieci uczęszcza do placówek oświatowych w języku polskim (121), 48 dzieci uczy się w rosyjskich placówkach oświatowych, a 11 dzieci uczęszcza do litewskich placówek oświatowych.

Do tej pory 135 ukraińskich dzieci otrzymuje darmowe obiady w placówkach oświatowych. Dodatkowo 55 dzieci otrzymuje śniadanie, a 28 dzieci – podwieczorki.

Przybywający Ukraińcy szybko integrują się w życie szkolnej społeczności, nawiązują nowe znajomości i zainteresowania.

„Integracja dzieci ukraińskich w placówkach oświatowych naszego rejonu przebiega sprawnie. Jesteśmy wielonarodowym i gościnnym rejonem, wśród dzieci nawiązują się nowe przyjaźnie. Zarówno Samorząd, jak i placówki oświatowe, dokładają wszelkich starań, aby stworzyć komfortowe warunki edukacyjne i przyjazne środowisko. Spośród instrumentów finansowych – bezpłatne posiłki i pomoc społeczna niewątpliwie przyczynią się do obniżenia kosztów dla Ukraińców. Dlatego zachęcam rodziców do aktywnego korzystania z tych możliwości – mówi Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Przypominamy, że bezpłatne posiłki szkolne otrzymują przedszkolaki, pierwszoklasiści i drugoklasiści bez obliczania dochodów rodziny. Uczniom klas od 3 do 12 udziela się wsparcia na zakup przyborów szkolnych i bezpłatnych posiłków oceniając dochody rodziny.

W celu uzyskania bezpłatnych posiłków uczniowie klas 0-2 muszą skontaktować się z administracją szkoły. O bezpłatne posiłki dla dzieci w wieku 3-12 lat – do gminy lub Samorządu wg miejsca zamieszkania.

Konsultacje są udzielane pod nr tel. +370 (5) 275 0063 i +370 (5) 240 1008.

Przypominamy również, że osoby, które uciekły przed wojną na Ukrainie i osiedliły się w naszym kraju oraz otrzymały status ochrony czasowej mogą ubiegać się o odszkodowanie za wychowanie swojego dziecka.

Rekompensata za wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne dla dzieci ma na celu ułatwienie integracji dzieci, a tym samym umożliwienie rodzicom poszukiwania zatrudniania i pracy. Rekompensata przyznawana jest maksymalnie na 6 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na Litwie na podstawie ochrony czasowej.

Jak dotąd Samorząd nie otrzymał żadnego wniosku o wypłatę tego odszkodowania. Zachęcamy do kontaktu z gminą w miejscu zamieszkania, złożenia wniosku i innych niezbędnych dokumentów potwierdzających prawo do otrzymywania świadczeń. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

W sprawie zasiłku na dziecko, w sprawie przyznania zasiłku opiekuńczego można zasięgnąć porady, dzwoniąc pod numery tel. +370 (5) 240 1080 i +370 (5) 253 2313.

Do tej pory zasiłki otrzymały 84 dzieci Ukraińców, a zasiłek opiekuńczy – 36 dzieci.


Zasiłek jednorazowy i zasiłek socjalny

Aby pomóc osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie i ich rodzinom, Samorząd Rejonu Wileńskiego zdecydował o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego. Osoby fizyczne, chcący skorzystać z tej możliwości, powinny skontaktować się z gminą w miejscu zamieszkania i złożenia wniosku.

Na posiedzeniu Rady Samorządu, które odbyło się 27 kwietnia br., jednogłośnie postanowiono uzupełnić Opis procedury udzielania pomocy socjalnej finansowej dla niemajętnych mieszkańców Samorządu Rejonu Wileńskiego, przewidujący możliwość przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego cudzoziemcom, którzy opuścili swoje państwo z powodu agresji wojskowej w swoim państwie i złożyli wnioski o udzielenie ochrony czasowej w Republice Litewskiej do czasu jej udzielania.

„Osoby uciekające lub dotknięte wojną, które znalazły azyl na Litwie, mają prawo do wszelkich gwarancji socjalnych, znalezienia pracy, osiedlenia się, nauki, opieki medycznej i świadczeń socjalnych. Jednorazowe świadczenie pieniężne, zatwierdzone przez Radę, jest kolejną okazją dla przybyłych na Litwę Ukraińców do łatwiejszej integracji i łatwiejszego osiedlenia się do czasu uzyskania statusu uchodźcy, kiedy mogą korzystać z takich samych gwarancji socjalnych jak obywatele Republiki Litewskiej – mówiła Irena Ingielewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej rejonu.

Obecnie jednorazowe wsparcie udzielono 854 obywatelom Ukrainy (445 rodzinom), wykorzystano prawie 65 tys. euro i wnioski są nadal przyjmowane.

Po uzyskaniu ochrony czasowej Ukraińcy mają prawo do świadczenia finansowego. Obecnie o to wsparcie wystąpiło 6 rodzin (12 osób) z Ukrainy.


Jednorazowe dodatki na osiedlenie dla Ukraińców i rekompensaty dla mieszkańców

Od 12 kwietnia zamieszkali w naszym kraju uchodźcy, którym przyznano status ochrony czasowej, mogą ubiegać się o jednorazowy zasiłek na osiedlenie. Do tej pory Samorząd nie otrzymał wniosków o ww. zasiłek.

Jednorazowy zasiłek przeznaczony jest na zakup artykułów pierwszej potrzeby w samodzielnie wynajętych mieszkaniach. Jednym z obowiązkowych warunków otrzymania dodatku na osiedlenie jest posiadanie urzędowo zarejestrowanego wynajęcia na co najmniej 6 miesięcy.

Więcej na temat jednorazowego dodatku na instalację można przeczytać tutaj.

Z jednorazowych zasiłków na zakwaterowanie Ukraińców aktywnie korzystają także mieszkańcy rejonu wileńskiego i przedstawiciele biznesu, którzy przyjęli w swoich domach uchodźców ukraińskich. Obecnie z odszkodowań przyznanych na zakwaterowanie Ukraińców w swoich domach skorzystała 61 osoba.

Więcej informacji na temat odszkodowań dla mieszkańców i przedsiębiorstw, które zakwaterowały uchodźców wojennych z Ukrainy: https://www.vrsa.lt/pl/mieszkacom/nowoci/154/za-zakwaterowanie-ukraicow-mieszkacy-i-przedsiebiorcy-beda-mogli-otrzyma-rekompensaty-uzupenione:2627


Rejon wileński jest gotowy ludziom nieść pomoc wszelkiego rodzaju

Już od pierwszych dni wojny rejon wileński był gotowy na przyjęcie dzieci z ukraińskich placówek opiekuńczych. Według Krystyny Malinowskiej, kierownik Wydziału Opieki Społecznej ds. Rodziny i Dziecka, Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego od dawna przygotowuje miejsca na przyjęcie dzieci uchodźców, które utraciły opiekę rodzicielską.

„Do tej pory dzieci z ukraińskich placówek opiekuńczych nie przyjechały do ​​ rejonu wileńskiego, ale stworzyliśmy tymczasową opiekę dla 59 dzieci – dzieci te uciekły z niszczonej wojną Ukrainy za pośrednictwem bliskich krewnych, znajomych na Litwie. Opieka nad dziewięciorgiem dzieci została już zakończona, ponieważ część dzieci wróciła do ojczyzny z bliskimi, a część dzieci doczekała się już matek” – opowiada K. Malinowska.


Przypominamy, że od 25 marca Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła projekt uchwały, który umożliwił obywatelom Ukrainy, członkom ich rodzin oraz bezpaństwowcom mieszkającym na Ukrainie bezpłatne przejazdy podmiejskimi środkami transportu publicznego na terenie rejonu wileńskiego.

Ukraińscy uchodźcy wojenni mogą również bezpłatnie odwiedzać Muzeum Etnograficzne rejonu wileńskiego i jego oddziały, aby zapoznać się z historią i kulturą rejonu.

„Kultura i sztuka – to narzędzia, które mogą przynajmniej na krótki czas odwrócić uwagę od niepokoju i doświadczeń, angażując się w ciekawe i znaczące działania. Instytucje kultury rejonu wileńskiego są otwarte na uchodźców z Ukrainy i organizują zajęcia edukacyjne dla uchodźców, zwłaszcza dla dzieci” – mówi mer Maria Rekść.


Ocenić wiadomość