*alt_site_homepage_image*

Ukraińcy, którzy uciekli od wojny, będą mogli otrzymać wsparcie społeczne (uzupełnione)

decoration

17 marca Sejm zatwierdził propozycję udzielenia pomocy społecznej Ukraińcom, którzy otrzymali tymczasową ochronę. Wszyscy ukraińscy uchodźcy wojenni otrzymają czasową ochronę na okres jednego roku, która w razie potrzeby może zostać przedłużona o kolejny rok. Na Litwę przybyło już prawie 18 000 Ukraińców, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie, głównie kobiety z dziećmi, prawie 8 000 dzieci i około 1200 osób w wieku powyżej 60 lat. Obecnie w rejonie wileńskim osiedliły się 173 osoby, które uciekły przed wojną na Ukrainie.

Według służby zatrudnienia już wpłynęło 7400 ofert od 730 pracodawców zatrudnienia osób uciekających przed wojną, więc jest prawdopodobne, że część Ukraińców z powodzeniem zintegruje się na rynku pracy naszego kraju. Obecnie prawie 700 Ukraińców jest już zatrudnionych, a prawie 2 000 Ukraińców w wieku produkcyjnym jest zarejestrowanych w Urzędzie Zatrudnienia.

W celu zmniejszenia wykluczenia społecznego Ukraińców uciekających przed wojną Ukraińcy, którzy otrzymali ochronę czasową, będą mieli prawo do pomocy społecznej. Będą mogli otrzymywać wszystkie zasiłki na dzieci (w tym pieniądze na dzieci, a w przypadku wychowanków także zasiłek opiekuńczy), jednorazowy zasiłek na osiedlenie się, część zasiłku mieszkaniowego i inne świadczenia socjalne. Będą też mieli usługi socjalne.


KONTAKTY, GDZIE SIĘ ZWRACAĆ W SPRAWIE WYPŁAT 

Uzupełnione:

JEDNORAZOWA WYPŁATA NA OSIEDLENIE SIĘ

Jednorazowa wypłata na osiedlenie się jest przeznaczona na zakup artykułów pierwszej potrzeby już w samodzielnie wynajętym mieszkaniu.


Jednorazową wypłatę na osiedlenie się może
 otrzymać:

(jednorazowa wypłata na osiedlenie się jest wypłacana jeden raz):

jeden cudzoziemiec, który otrzymał tymczasową ochronę w Republice Litewskiej lub dwóch cudzoziemców w prywatnym gospodarstwie domowym, który otrzymali tymczasową ochronę w Republice Litewskiej

4 kwoty dochodu wspieranego przez państwo

prywatne gospodarstwo domowe, składające się z od trzech do czterech cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę czasową w Republice Litewskiej

w wysokości 6 kwot dochodów wspieranych przez państwo

prywatne gospodarstwo domowe, składające się z od pięciu do sześciu cudzoziemców, którzy otrzymali tymczasową ochronę w Republice Litewskiej

w wysokości 7 kwot dochodów wspieranych przez państwo

prywatne gospodarstwo domowe siedmiu i więcej cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę czasową w Republice Litewskiej

w wysokości 8 kwot dochodów wspieranych przez państwo

Wysokość 1. dochodu wspieranego przez państwo wynosi 129 euro.

Świadczenie przysługuje jednemu prywatnemu gospodarstwu cudzoziemca, który otrzymał tymczasową ochronę w Republice Litewskiej. Jeżeli jeden z członków prywatnego gospodarstwa domowego cudzoziemca, który otrzymał ochronę czasową w Republice Litewskiej, otrzymał już jednorazową wypłatę na osiedlenie się, żadnemu innemu członkowi nie przysługuje żadne świadczenie.


Kto może otrzymać?

Cudzoziemcy, którzy otrzymali ochronę czasową w Republice Litewskiej, mają prawo do jednorazowego zasiłku na osiedlenie się, jeżeli spełniają następujące warunki:

  1. mają ukończone 18 lat i pracują na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku prawnego równoważnego ze stosunkiem pracy lub prowadzą działalność na własny rachunek w Republice Litewskiej lub są zarejestrowani w Urzędzie Zatrudnienia.

Wymóg ten nie dotyczy:

  • osoby uczące się w ramach programu kształcenia ogólnego lub w ramach formalnego programu szkolenia zawodowego lub studiujących w szkole wyższej;
  • osoby, które osiągnęły wiek emerytalny;
  • kobiety w ciąży, którym do przewidywanej daty porodu pozostało nie więcej niż 70 dni kalendarzowych;
  • jeden mieszkaniec lub jeden z członków prywatnego gospodarstwa domowego, jeżeli on opiekuje się lub dogląda innego członka tego prywatnego gospodarstwa domowego, któremu ustalono specjalną potrzebę stałej opieki lub opieki specjalnej (pomocy), własne dziecko lub dzieci, należące do innej osoby z tego samego prywatnego gospodarstwa domowego, dziecko (dzieci) adoptowane lub dziecko (dzieci), któremu (- ym) prawnie jest ustalona opieka (kuratela) rodziny;
  • jeden z rodziców (rodziców adopcyjnych) lub opiekunów wychowujących: dziecko (dzieci) (adoptowane) poniżej 3 roku życia; dziecko (dzieci) poniżej 8 roku życia nieuczęszczające do instytucji edukacyjnej na zalecenie lekarzy; dziecko (dzieci) nieuczęszczające do instytucji edukacyjnej, gdy brak miejsc w placówkach oświatowych prowadzących programy wychowania przedszkolnego i przedszkolnego;
  • jeden z dziadków, opiekujących się dzieckiem do lat 3;
  • osoby z niepełnosprawnością, uniemożliwiającą im pracę.

  1. osoby, które zawarły umowę najmu lokalu mieszkalnego, zarejestrowanego w Rejestrze Nieruchomości Republiki Litewskiej na okres co najmniej 6 miesięcy, w której są wskazane imiona i daty urodzenia cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę czasową w Republice Litewskiej, mieszkają razem w wynajmowanych lokalach mieszkalnych.


WNIOSEK O JEDNORAZOWY ZASIŁEK OSIEDLEŃCZY


Odszkodowanie za część czynszu dla Ukraińców

Konsultuje: Bożena Bednowa tel. +3705 (2) 730407, el. e-mail bozena.bednova@vrsa.lt  

Zwrot części czynszu przysługuje osobom i rodzinom, które:

- zadeklarowali majątek i pozyskane dochody i te kwoty nie przekraczają ustalonych kwot dochodów i majątku;

- nie posiadają lokalu mieszkalnego należącego do Litwy lub posiadane mieszkanie jest zużyte;

- wynajęli lokal mieszkalny nie krócej niż na 1 roku w Samorządzie, w którym zadeklarowali miejsce zamieszkania lub są wpisani do ewidencji osób nieposiadających miejsca zamieszkania i zarejestrowali umowę najmu w ewidencji nieruchomości. Uwaga: Odszkodowanie przysługuje, jeżeli powierzchnia wynajmowanego lokalu na osobę lub członka rodziny wynosi co najmniej 10 mkw.

Do pomocy społecznej mają prawo Ukraińcy, którym udzielono ochrony czasowej na Litwie.

Zasiłki dla dzieci: zasiłek dla dzieci (pieniądze dziecka), dodatkowo przydzielana wypłata na dziecko, jednorazowa wypłata na dziecko, jednorazowa wypłata dla kobiety w ciąży, zasiłek po narodzinach bliźniąt (trojaczków itd.), zasiłek opiekuńczy na dogląd uczącej się czy studiującej osoby, wypłata opiekuńcza, celowy dodatek wypłaty opieki (kurateli).

Konsultacje dotyczące zasiłków na dzieci można uzyskać dzwoniąc pod numery +370 (5) 2401080 i +370 (5) 2532313.

Rodziny ukraińskie wychowujące dziecko w wieku szkolnym, które rozpocznie naukę na Litwie, mają prawo do bezpłatnych posiłków szkolnych, a na początku nowego roku szkolnego - do wsparcia zakupu przyborów szkolnych.

W sprawie darmowych posiłków dla uczniów można konsultować się pod nrami: +370 (5) 2750063; +370 (5) 2401008.


Uzupełnione:

REKOMPENSATA ZA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I WCZESNOSZKOLNE DZIECI DO 6 ROKU ŻYCIA

Rekompensata za wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne dla dzieci do lat 6 ma na celu ułatwienie integracji dzieci w wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, a tym samym umożliwienie rodzicom poszukiwania zatrudnienia i pracy.

Cudzoziemcy, którzy otrzymali ochronę tymczasową w Republice Litewskiej, mają prawo do rekompensaty kosztów edukacji dzieci zgodnie z programami wychowania przedszkolnego i/lub wychowania wczesnoszkolnego, poprzez opłacenie co miesiąc faktycznych wydatków, nie więcej jednak niż 1,6 bazowych świadczeń socjalnych na pokrycie kosztów edukacji dziecka, uczącego się wg programu wychowania przedszkolnego.

Wysokość 1 bazowego świadczenia socjalnego wynosi 42 euro.

Cudzoziemcy, którzy otrzymali ochronę czasową w Republice Litewskiej są uprawnieni do otrzymania rekompensaty za koszty edukacji dzieci w ramach programów wychowania przedszkolnego i (lub) wychowania wczesnoszkolnego, jeżeli:

  • mają ponad 18 lat i pracują na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku prawnego równoważnego ze stosunkiem pracy lub prowadzą działalność na własny rachunek w Republice Litewskiej, bądź są zarejestrowani w Urzędzie Zatrudnienia.

Dokąd się zwracać?

W sprawie jednorazowego zasiłku osiedleńczego oraz rekompensaty kosztów edukacji dzieci w ramach programów wychowania przedszkolnego i/lub wychowania wczesnoszkolnego, jeden z członków prywatnego gospodarstwa domowego cudzoziemca, który otrzymał ochronę czasową w Republice Litewskiej może wystąpić do gminy wg miejsca zamieszkania, złożyć wniosek i inne niezbędne dokumenty potwierdzające prawo do przyznania jednorazowego zasiłku osiedleńczego i prawo do pobierania świadczeń.

Kontakty gmin rejonu wileńskiego publikowane są tutaj: https://www.vrsa.lt/savivaldybes-administracija/struktura-ir-kontaktai/104/seniunijos/d15

WNIOSEK O REKOMPENSATĘ ZA EDUKACJĘ DZIECKA


Renty socjalne dla Ukraińców - skontaktuj się z najbliższym oddziałem terenowym „Sodry” lub internetowo  www.sodra.lt/en 

Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną i mają tymczasową ochronę na Litwie, również otrzymają renty z pomocy społecznej. Będą również uprawnieni do rekompensaty celowych kosztów opieki i nadzoru (pomocy).

Pomoc otrzymają również emeryci mieszkający na Litwie i pobierający emerytury z Ukrainy. Z powodu wojny Ukraina nie będzie w stanie wypłacić im emerytur w obecnym czasie. Dopóki sytuacja się nie ustabilizuje, będą otrzymywać emerytury z pomocy społecznej. Emerytury wypłacane przez Ukrainę są bardzo niskie, a średnia emerytura wynosi 60 euro. W rezultacie zazwyczaj otrzymują wynagrodzenie do wysokości emerytury z pomocy społecznej. Składane propozycje nie zmienią ich sytuacji, ale wypłata emerytury będzie gwarantowana do czasu, gdy sama Ukraina będzie mogła to robić ponownie.


Pomoc, świadczenia i usługi dla osób niepełnosprawnych

Aby uzyskać celowe rekompensaty dla osób niepełnosprawnych, zadzwoń pod nry +370 (5) 2400716; +370 (5) 2755062.


Pieniężna pomoc socjalna

Ukraińcy, którzy otrzymali ochronę czasową w Republice Litewskiej oraz zezwolenie na pobyt czasowy wydane przez Departament Migracji, mogą ubiegać się o pomoc społeczną i składać wnioski w starostwie miejsca zamieszkania. Adresy i numery telefonów starostw można znaleźć tutaj.

Ukraińcy, którzy otrzymali ochronę czasową na Litwie i nie będą mieli żadnych dochodów, będą mieli prawo do świadczeń socjalnych, a także do rekompensaty za ogrzewanie, wodę pitną i ciepłą wodę.


Świadczenie społeczne
, gdy średni dochód na osobę wynosi mniej niż 141,9 euro / miesiąc.

Rekompensata kosztów ogrzewania domu, gdy koszty ogrzewania przekraczają 10 proc. różnicy między dochodem a 2 dochodami wspieranymi przez państwo (258 euro) na każdego członka rodziny lub 3 kwoty DWP (387 euro) na jednego mieszkańca.

Rekompensata kosztów ciepłej wody, gdy koszty ciepłej wody przekraczają 5 proc. dochodu rodziny lub osoby.

Rekompensata kosztów wody pitnej, gdy koszty wody pitnej przekraczają 2 proc. dochodu rodziny lub osoby.

Jednorazowe wsparcie finansowe. Świadczenia jednorazowe, celowe, warunkowe i okresowe udzielane są osobom mieszkającym razem lub osobie samotnej w trudnej sytuacji materialnej.


Usługi socjalne

W sprawie świadczenia usług socjalnych udziela konsultacji Wydział Opieki Społecznej, tel. wydziału +370 (5) 2400511; +370 (5) 2400785; +370 (5) 2750557.

Dla kogo mogą być świadczone: osobom niepełnosprawnym w wieku produkcyjnym, osobom starszym.

Ogólne lub specjalne usługi socjalne mogą być świadczone i świadczone osobom posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy lub stały na Litwie.

W sprawie opieki nad dziećmi i usług socjalnych dla rodziny i dziecka: Krystyna Malinowska, tel. +370 (5) 2755615, e-mail: kristina.malinovska@vrsa.lt, J olanta Łukaszewicz, tel. +370 (5) 2401911, e-mail: jolanta.lukasević@vrsa.lt


Wsparcie dla Ukraińców w przypadku śmierci bliskiej osoby

Zgodnie z przepisami ustawy Republiki Litewskiej o wsparciu na wypadek śmierci osoba chowająca zmarłego musi wystąpić do starostwa wg miejsca zamieszkania.


Prostsza procedura opieki nad ukraińskimi dziećmi

Planowane jest stworzenie możliwości wyznaczenia pełnomocnika dla małoletnich bez opieki, którzy przyjeżdżają na Litwę bez rodziców lub innych pełnomocników zgodnie z prawem. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju ustawodawstwem, osoba może zostać wyznaczona na opiekuna (kuratora) dziecka dopiero po ocenie, szkoleniu itp., może to trwać około 3 miesięcy.

W związku z tym, że osoby, które wyjechały z Ukrainy mogą przyjechać na Litwę nie tylko z dziećmi, ale także np. z dziećmi zaprzyjaźnionej rodziny, a także, że na Litwie mogą być osoby, które chcą opiekować się małoletnimi Ukraińcami bez opieki, zaleca się przewidzieć zastrzeżenie w przypadku stanu wojennego, stanu wyjątkowego, a także ogłoszonego stanu ekstremalnego z powodu masowego napływu cudzoziemców, procedurę opiekuńczą (opiekuńczą) dla małoletniego bez opieki ustala się w uproszczony sposób.  

W sprawie opieki nad dziećmi i usług socjalnych dla rodziny i dziecka: Krystyna Malinowska, tel. +370 (5) 2755615, e-mail: kristina.malinovska@vrsa.lt, Jolanta Łukaszewicz, tel. +370 (5) 2401911, e-mail: jolanta.lukasević@vrsa.lt


Ocenić wiadomość