*alt_site_homepage_image*

Aktualne dla Ukraińców: można ubiegać się o zasiłek na osiedlenie się i rekompensatę na kształcenie dziecka

decoration

Osoby, które uciekły przed wojną na Ukrainie i osiedliły się w naszym kraju oraz uzyskały status ochrony tymczasowej, mogą już wystąpić do samorządów, w których zadeklarowali miejsce zamieszkania lub samorządów wg miejsca zamieszkania o jednorazowy zasiłek na osiedlenie się i comiesięczną rekompensatę na kształcenie dziecka.

JEDNORAZOWA WYPŁATA NA OSIEDLENIE SIĘ

Jednorazowa wypłata na osiedlenie się jest przeznaczona na zakup artykułów pierwszej potrzeby już w samodzielnie wynajętym mieszkaniu.


Jednorazową wypłatę na osiedlenie się może
otrzymać:

(jednorazowa wypłata na osiedlenie się jest wypłacana jeden raz):

jeden cudzoziemiec, który otrzymał tymczasową ochronę w Republice Litewskiej lub dwóch cudzoziemców w prywatnym gospodarstwie domowym, który otrzymali tymczasową ochronę w Republice Litewskiej

4 kwoty dochodu wspieranego przez państwo

prywatne gospodarstwo domowe, składające się z od trzech do czterech cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę czasową w Republice Litewskiej

w wysokości 6 kwot dochodów wspieranych przez państwo

prywatne gospodarstwo domowe, składające się z od pięciu do sześciu cudzoziemców, którzy otrzymali tymczasową ochronę w Republice Litewskiej

w wysokości 7 kwot dochodów wspieranych przez państwo

prywatne gospodarstwo domowe siedmiu i więcej cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę czasową w Republice Litewskiej

w wysokości 8 kwot dochodów wspieranych przez państwo

Wysokość 1. dochodu wspieranego przez państwo wynosi 129 euro.

Świadczenie przysługuje jednemu prywatnemu gospodarstwu cudzoziemca, który otrzymał tymczasową ochronę w Republice Litewskiej. Jeżeli jeden z członków prywatnego gospodarstwa domowego cudzoziemca, który otrzymał ochronę czasową w Republice Litewskiej, otrzymał już jednorazową wypłatę na osiedlenie się, żadnemu innemu członkowi nie przysługuje żadne świadczenie.


Kto może otrzymać?

Cudzoziemcy, którzy otrzymali ochronę czasową w Republice Litewskiej, mają prawo do jednorazowego zasiłku na osiedlenie się, jeżeli spełniają następujące warunki:

  1. mają ukończone 18 lat i pracują na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku prawnego równoważnego ze stosunkiem pracy lub prowadzą działalność na własny rachunek w Republice Litewskiej lub są zarejestrowani w Urzędzie Zatrudnienia.

Wymóg ten nie dotyczy:

  • osoby uczące się w ramach programu kształcenia ogólnego lub w ramach formalnego programu szkolenia zawodowego lub studiujących w szkole wyższej;
  • osoby, które osiągnęły wiek emerytalny;
  • kobiety w ciąży, którym do przewidywanej daty porodu pozostało nie więcej niż 70 dni kalendarzowych;
  • jeden mieszkaniec lub jeden z członków prywatnego gospodarstwa domowego, jeżeli on opiekuje się lub dogląda innego członka tego prywatnego gospodarstwa domowego, któremu ustalono specjalną potrzebę stałej opieki lub opieki specjalnej (pomocy), własne dziecko lub dzieci, należące do innej osoby z tego samego prywatnego gospodarstwa domowego, dziecko (dzieci) adoptowane lub dziecko (dzieci), któremu (- ym) prawnie jest ustalona opieka (kuratela) rodziny;
  • jeden z rodziców (rodziców adopcyjnych) lub opiekunów wychowujących: dziecko (dzieci) (adoptowane) poniżej 3 roku życia; dziecko (dzieci) poniżej 8 roku życia nieuczęszczające do instytucji edukacyjnej na zalecenie lekarzy; dziecko (dzieci) nieuczęszczające do instytucji edukacyjnej, gdy brak miejsc w placówkach oświatowych prowadzących programy wychowania przedszkolnego i przedszkolnego;
  • jeden z dziadków, opiekujących się dzieckiem do lat 3;
  • osoby z niepełnosprawnością, uniemożliwiającą im pracę.

  1. osoby, które zawarły umowę najmu lokalu mieszkalnego, zarejestrowanego w Rejestrze Nieruchomości Republiki Litewskiej na okres co najmniej 6 miesięcy, w której są wskazane imiona i daty urodzenia cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę czasową w Republice Litewskiej, mieszkają razem w wynajmowanych lokalach mieszkalnych.


REKOMPENSATA ZA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I WCZESNOSZKOLNE DZIECI DO 6 ROKU ŻYCIA

Rekompensata za wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne dla dzieci do lat 6 ma na celu ułatwienie integracji dzieci w wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, a tym samym umożliwienie rodzicom poszukiwania zatrudnienia i pracy.

Cudzoziemcy, którzy otrzymali ochronę tymczasową w Republice Litewskiej, mają prawo do rekompensaty kosztów edukacji dzieci zgodnie z programami wychowania przedszkolnego i/lub wychowania wczesnoszkolnego, poprzez opłacenie co miesiąc faktycznych wydatków, nie więcej jednak niż 1,6 bazowych świadczeń socjalnych na pokrycie kosztów edukacji dziecka, uczącego się wg programu wychowania przedszkolnego.

Wysokość 1 bazowego świadczenia socjalnego wynosi 42 euro.

Cudzoziemcy, którzy otrzymali ochronę czasową w Republice Litewskiej są uprawnieni do otrzymania rekompensaty za koszty edukacji dzieci w ramach programów wychowania przedszkolnego i (lub) wychowania wczesnoszkolnego, jeżeli:

  • mają ponad 18 lat i pracują na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku prawnego równoważnego ze stosunkiem pracy lub prowadzą działalność na własny rachunek w Republice Litewskiej, bądź są zarejestrowani w Urzędzie Zatrudnienia.


Dokąd się zwracać?

W sprawie jednorazowego zasiłku osiedleńczego oraz rekompensaty kosztów edukacji dzieci w ramach programów wychowania przedszkolnego i/lub wychowania wczesnoszkolnego, jeden z członków prywatnego gospodarstwa domowego cudzoziemca, który otrzymał ochronę czasową w Republice Litewskiej może wystąpić do gminy wg miejsca zamieszkania, złożyć wniosek i inne niezbędne dokumenty potwierdzające prawo do przyznania jednorazowego zasiłku osiedleńczego i prawo do pobierania świadczeń.

Kontakty gmin rejonu wileńskiego publikowane są tutaj: https://www.vrsa.lt/savivaldybes-administracija/struktura-ir-kontaktai/104/seniunijos/d15


WNIOSEK O JEDNORAZOWY ZASIŁEK OSIEDLEŃCZY

WNIOSEK O REKOMPENSATĘ ZA EDUKACJĘ DZIECKA


Ocenić wiadomość