*alt_site_homepage_image*

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego ogłasza wybór pracodawców, którzy chcą uczestniczyć w Programie zwiększania zatrudnienia w 2022 roku

decoration

Administracja Rejonu Wileńskiego, wdrażająca „Program zwiększania zatrudnienia”, zatwierdzony przez Radę Rejonu Wileńskiego 28 stycznia 2022 r. decyzją nr T3-9 „W sprawie zatwierdzenia Programu zwiększania zatrudnienia w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w 2022 r.”, wybiera pracodawców pragnących wdrożyć ten program.

W celu zwiększenia zatrudnienia i zmniejszenia wykluczenia społecznego w społeczeństwie, w Programie zwiększania zatrudnienia mogą uczestniczyć instytucje, które mogą przyczynić się do opracowania kompleksowych działań: Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, instytucje budżetowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa samorządowe, zamknięte spółki akcyjne kontrolowane przez samorząd i innych partnerów społecznych.

W zależności od potrzeby zwiększenia zatrudnienia i dostępnych środków, w selekcji bezrobotnych pierwszeństwo będą miały:

 • beneficjenci pieniężnej pomocy społecznej;
 • kobiety w ciąży, matka (macocha) lub ojciec (rodzic adopcyjny) dziecka, opiekun, (patron) oraz osoby faktycznie wychowujące dziecko (dziecko zaadoptowane) poniżej 8 roku życia lub dziecko niepełnosprawne (dziecko zaadoptowane) poniżej wieku 18 (uznane za inwalidę przed 1 lipca 2005 r.) oraz osoby opiekujące się chorymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny, dla których ustanowiono stałą opiekę lub nadzór na mocy decyzji Służby ds. Oceny Niepełnosprawności i Zdolności do Pracy Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy;
 • osoby objęte kuratelą, którym do pełnoletniości była ustalona opieka, zanim im spełni się 25 lat;
 • powracający z miejsc odbywania kary, gdy okres pozbawienia wolności był dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli oni złożyli wniosek do Służby Zatrudnienia nie później niż w ciągu 6 miesięcy od powrotu z miejsc pozbawienia wolności;
 • uzależnieni od środków narkotycznych, psychotropowych i innych substancji psychoaktywnych, którzy ukończyli programy rehabilitacji psychologicznej społecznej i/lub zawodowej, jeżeli zgłosili się do Służby Zatrudnienia nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu programu rehabilitacji psychologiczno-społecznej i/lub zawodowej dla osób oraz inne osoby zagrożone społecznie;
 • więźniowie polityczni i deportowani, którzy wrócili na Litwę oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci (dzieci adaptowane) poniżej 18 roku życia), którzy wrócili na Litwę, jeśli złożyli wniosek do Urzędu Zatrudnienia nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia powrotu na Litwę;
 • osoby posiadające status uchodźcy lub którym udzielono dodatkowej lub czasowej ochrony;
 • osoby powyżej 40 roku życia.

W programie są przewidziane następujące prace niestałe:

 • prace zagospodarowania terenu (wywóz śmieci, koszenie, odśnieżanie, dogląd przystanków autobusowych, pielęgnacja ogrodów kwiatowych, porządkowanie obrzeży lasu, dogląd publicznych placówek handlowych);
 • nie wymagające kwalifikacji pomocnicze prace budowlano-remontowe obiektów socjalnych i użyteczności publicznej;
 • prace pomocnicze pomieszczeń, porządkowania środowiska i inne prace w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach społecznych i publicznych;
 • prace pomocnicze porządkowania obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego, cmentarzy, parków, innych chronionych obiektów o trwałej wartości;
 • prace czyszczenia rzek, jezior, innych zbiorników wodnych, plaż, prace doglądu wybrzeży;
 • prace pomocnicze na rzecz świadczenia tymczasowych usług socjalnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych;
 • prace pomocnicze związane z porządkowaniem obiektów sportowych i turystycznych;
 • utrzymanie dróg lokalnych i ulic;
 • eliminacja skutków naturalnych zjawisk meteorologicznych.

Pracodawcy,  chcący wziąć udział w Programie zwiększania zatrudnienia,  do 11 lutego 2022 r. powinni złożyć wniosek i kosztorys organizacji pracy Programu zwiększania zatrudnienia w Wydziale Gospodarki i Majątku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Dokumenty muszą być wypełnione komputerowo i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formacie elektronicznym zapewniającym integralność i niezastępowalność tekstu. Dokumenty na wybór są wysyłane na e-mail: ets@vrsa.lt.

 Informacji w kwestiach związanych z Programem Doskonalenia Zatrudnienia udziela wnioskodawcom Krystyna Siniavskaja, główna specjalistka Działu Ekonomiki i Majątku, e-mail: krystyna.siniavskaja@vrsa.lt  tel. (8 5 240 0399), kom. +370 616 23 906.


Ocenić wiadomość