*alt_site_homepage_image*

Komitet Ekonomii i Finansów

decoration

Strefy działalności Komitetu

Komitet rozpatruje, przygotowuje i przedstawia wnioski dotyczące:

 • projektu budżetu Samorządu oraz podsumowania wniosków działalności wszystkich komitetów zaproponowanych Radzie do zatwierdzenia przez Dyrektora Administracji i Kolegium;
 • przedstawionych Radzie do zatwierdzenia planów, prognoz i ich realizacji rozwoju gospodarczego i społecznego rejonu, analizy sprawiedliwości wykorzystania środków z Unii Europejskiej i innych Funduszy Strukturalnych;
 • możliwości zwiększenia rezerw wewnętrznych i dochodów budżetowych, zgłaszania propozycji wzmocnienia reżimu gospodarczego, ulepszania form gospodarowania;
 • zestawów sprawozdań z wykonania budżetu Samorządu;
 • trybu gromadzenia i wykorzystywania funduszy i funduszy pozabudżetowych oraz rozliczania z ich wykorzystania;
 • rozdzielania dodatkowych środków z budżetu Samorządu;
 • ceny i taryfy za usługi świadczone na rzecz mieszkańców przez przedsiębiorstwa samorządowe;
 • ustalania sumy wysokości środków oraz funduszu wynagrodzeń instytucji i organizacji utrzymywanych z budżetu samorządu;
 • ustalania opłat lokalnych;
 • decyzji o utworzeniu, reorganizacji lub likwidacji przedsiębiorstw samorządowych i organizacji gospodarczych;
 • ustalania wysokości wpłat lub odszkodowań za wykupywane działki, użytkowania sprzętu Samorządu, obiektów i zasobów naturalnych;
 • zapewnienia ulg finansowych dla spółek, tworzących nowe miejsca pracy, które zaspokajają inne podstawowe potrzeby mieszkańców;
 • korzystania z kredytów bankowych, pożyczek i ich udzielania;
 • analizy zagospodarowania terenu Samorządu, ogólnych wieloletnich programów ekonomicznych, inwestycyjnych i innych przedstawianych przez Kolegium;
 • projektów uchwał Rady, mających wpływ na dochody i wydatki budżetu Samorządu;
 • kontroli działalności przedsiębiorstw Samorządowych i innych podmiotów gospodarczych, analizy wykonania budżetu Samorządu, sposobu wykonywania przez instytucje założone przez radę lub utworzone podmioty gospodarcze, przysługujących im uprawnień do zarządzania i obsługi określonych obiektów majątkowych Samorządu;
 • omawiania innych kwestii związanych z działalnością komitetu.