*alt_site_homepage_image*

Komitet ds. Wsi, Gospodarki Lokalnej i Planowania Terytorium

decoration

Sfery działalności Komitetu

Komitet rozpatruje, przygotowuje i przedstawia wnioski dotyczące:

 • tworzenia optymalnego środowiska i zarządzania nim w rejonie;
 • opracowania kompleksowego systemu monitoringu siłami organizacji rejonu i specjalistów;
 • rejonowych projektów optymalizacji krajobrazu;
 • edukacji ekologicznej ludności, ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych;
 • rozdzielania i wykorzystania funduszu ochrony przyrody;
 • stanu lasów i racjonalnego ich użytkowanie;
 • restytucja praw własności gruntów i lasów wnioskodawców;
 • wsparcia dla rolników i rentownych spółek;
 • kształtowania racjonalnego gospodarowania gruntami;
 • rozwoju kooperacji;
 • nadzorowania użytkowania gruntów;
 • nadzorowania zasobów naturalnych;
 • wykorzystania środków Funduszu Wsparcia Małej i Średniej Przedsiębiorczości;
 • koordynacji spraw rolniczych, organizacji rozwoju wsi oraz wsparcia rolnictwa i rozwoju wsi;
 • dokumentów analizujących rozwój terenu samorządu, planowania ogólnego, detalicznego i specjalnego oraz realizacji planów;
 • tworzenia i zarządzania terenami chronionymi;
 • tworzenie osiedli mieszkaniowych, ich nazw, ustalania i zmiany granic terytoriów;
 • nadawania i zmiany nazw ulic, placów, budynków, budowli i innych obiektów będących własnością Samorządu;
 • działalności i rozwoju gospodarki komunalnej;
 • zapewnienia przestrzegania wymagań budowlanych i architektonicznych;
 • nadzoru nad użytkowaniem budynków, wydawania pozwoleń na budowę, rekonstrukcji, remontu i rozbiórki budynków zgodnie z kompetencjami;
 • organizacji dostaw ciepła i wody pitnej oraz odbioru i oczyszczania ścieków;
 • urządzania systemów gospodarki odpadami komunalnymi, organizacji zbiórki i recyklingu surowców wtórnych oraz zakładania i eksploatacji składowisk;
 • budowy, nadzoru, remontu i bezpiecznych warunków ruchu na drogach lokalnych i ulicach;
 • przewidzianego przez prawo trybu ustalania cen za ogrzewanie scentralizowane, zimną i ciepłą wodę;
 • omawiania innych kwestii związanych z działalnością komitetu.