*alt_site_homepage_image*

Komitet ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży

decoration

Sfery działalności Komitetu

Komitet rozpatruje, przygotowuje i przedstawia wnioski dotyczące:

 • wdrażania polityki edukacyjnej Samorządu;
 • organizacji sieci placówek oświatowych;
 • zakładania, finansowania, zaopatrzenia materialnego i odnawiania budżetów placówek oświatowych;
 • procesu wdrażania reformy oświaty oraz wytycznych i planów;
 • organizacji wypoczynku letniego dla uczniów;
 • kształcenia ogólnego dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowania przedszkolnego dzieci, kształcenia dodatkowego dzieci i młodzieży;
 • współpracy międzynarodowej instytucji edukacyjnych i udział w projektach;
 • organizacji dowożenia uczniów i bezpłatnych posiłków;
 • zapewnienia obowiązkowej nauki uczniom poniżej 16 roku życia;
 • ustalania opłat za usługi świadczone przez instytucje edukacyjne;
 • zakładania, reorganizacji i likwidacji placówek edukacyjnych;
 • doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kierowników placówek oświatowych;
 • wykorzystania funduszy edukacyjnych;
 • działalności instytucji edukacyjnych (w tym finansowa);
 • współpracy międzyinstytucjonalnej;
 • rozwoju zdolności twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych w instytucjach kultury, organizacji wypoczynku mieszkańców;
 • samorządowej polityki kulturalnej i rozwoju kultury, infrastruktury kulturalnej;
 • odrodzenia i pielęgnowania kultury etnicznej, sztuki, literatury, wdrażania tradycji i kultury chrześcijańskiej;
 • działalności organizacji społecznych i kulturalnych;
 • wyjaśniania, rejestracji, badania i ochrony dziedzictwa kulturowego;
 • rozwoju kultury fizycznej i sportu;
 • problemów mniejszości narodowych i wspólnot wyznaniowych;
 • różnych programów kulturalnych, sportowych i zatrudnienia młodzieży oraz sposobów ich realizacji;
 • koordynacji działalności instytucji kultury;
 • rozwoju relacji kulturalnych i sportowych;
 • organizacji i koordynacji wszystkich działających organizacji i klubów sportowych;
 • organizacji pracy wydawniczej, prasowej i informacyjnej;
 • wykorzystania środków Funduszu Kultury, Sportu i Turystyki;
 • działalności samorządowych instytucji kulturalnych, młodzieżowych i sportowych (w tym finansowa);
 • relacji instytucji samorządowych z mieszkańcami - jak społeczność jest informowana o działalności samorządu;
 • rozwoju turystyki i agroturystyki w rejonie;
 • omawianie innych kwestii związanych z działalnością komitetu.