*alt_site_homepage_image*

Papildomas kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2021 metų projektų atrankos konkurse

decoration

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtinu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. A27(1)-1781 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo ir atsakingo darbuotojo skyrimo“.

Konkurso tikslas − skatinti Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai, nurodyti Savivaldybės aprašo 12 p.

Savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija) vertina pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pagal Savivaldybės aprašo 1 priede nustatytą formą užpildytą, pasirašytą ir pateiktą paraišką, nusprendžia, kuriai seniūnijos teritorijoje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (-oms) arba Savivaldybės aprašo 6.2 papunktyje nustatytais atvejais nevyriausybinei organizacijai ir (arba) religinei bendruomenei ir bendrijai siūlyti skirti finansavimą.

Iš viso papildomam konkursui numatyta skirti 9196 Eur Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Papildomame konkurse gali dalyvauti visų Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomeninės organizacijos išskyrus tas organizacijas, kurios laimėjo pirmame šiais metais skelbtame konkurse. Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti 2299 Eur sumos.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. spalio 11 d. Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką pateikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (adresu: Vilniaus m., Rinktinės g. 50, dėžėje prie 2 (antro) įėjimo į Vilniaus rajono savivaldybę) užklijuotame voke su užrašu „Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiška“.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, paštu arba per kurjerį. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti 2299 Eur sumos.

Galimi pareiškėjai:

  • bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
  • jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Savivaldybės aprašo 45 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Paraiškų rengimas. Pareiškėjai užpildo nustatytos formos paraišką (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas, paraiškos sąmata). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta anspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susegti tvarkingai, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis sunumeruotas. Paraiška teikiama užklijuotame voke su užrašu „Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiška“. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertimų biuro antspaudu (jei privalo jį turėti) ir parašu) kopijas:

1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės aprašo 5 priedo formą);

4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

6. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

8. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

Dokumento, nurodyto Savivaldybės aprašo 17.3 papunktyje, kopiją ir aktyvią nuorodą, nurodytą Savivaldybės aprašo 17.8 papunktyje, pateikti privaloma. Dokumentų, nurodytų Savivaldybės aprašo 17.1, 17.2, 17.4 ir 17.5 papunkčiuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos koordinatorius vyr. specialistas Vladyslav Bortkevič, tel. 8 5 275 1530, el. paštas: vladyslav.bortkevic@vrsa.lt.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val., (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).

 

Daugiau informacijos rasite čia.

Asociatyvi nuotr. unsplash.com


Įvertinkite naujieną