kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Antrojo laipsnio valstybines pensijas galės gauti 5 ir daugiau vaikų užauginusios ir gerai išauklėjusios motinos

Nuo 2014 metų sausio mėnesio Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas gali gauti motinos, pagimdžiusios (įvaikinusios), išauginusios iki 8 metų ir gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų. Šios motinos turi būti sukakusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba joms turi būti pripažintas 0-40 proc. darbingumo lygis. Pensijos dydis – 400 Lt.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu į antrojo laipsnio valstybinę pensiją pretenduojančios daugiavaikės motinos teisė gauti minėtą pensiją bus nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose patvirtintais Daugiavaikių motinų pagimdytų (įvaikintų) ir išaugintų vaikų gero išauklėjimo bei pačių motinų elgesio vertinimo kriterijais ir sąlygomis. Daugiavaikės motinos vaikas nelaikomas gerai išauklėtu, jeigu, neatsižvelgiant į amžių, jis nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, - nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne.

Dėl šios pensijos gavimo motina (ar jos įgaliotas asmuo) turėtų kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių (105 kab., Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. 275 5062). Savivaldybės administracija sprendimą teikti kandidatūrą dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo ir visus reikalingus dokumentus teiks Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos norinčios gauti ir į Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių besikreipiančios motinos (ar jų įgalioti asmenys) turi pateikti:

  • prašymą;
  • Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės nuorašą;
  • dokumentus, patvirtinančius asmens atitinkamą statusą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą);
  • asmens gyvenimo aprašymą;
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos darbingumo lygio pažymos nuorašą, jeigu motinai nėra sukakęs senatvės pensijos amžius;
  • visų vaikų charakteristikas, išduotas mokymo įstaigų, darbdavių arba seniūnų, o vaikų, nuolat gyvenančių užsienio valstybėje, - tos valstybės kompetentingos institucijos. Charakteristikos turi būti išduotos ne ankščiau kaip prieš 2 mėnesius iki daugiavaikės motinos prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją pateikimo Savivaldybės administracijai dienos;
  • visų vaikų gimimo liudijimų nuorašus ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
  • mirusių vaikų mirties liudijimų nuorašus ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
  • dokumentų, įrodančių daugiavaikės motinos ir (ar) jos vaikų pavardės keitimą, nuorašus ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašus iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, jeigu pavardė buvo pakeista.

Dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumentų nuorašai, kurių reikia antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti, gali būti patvirtinti savivaldybių administracijų tarnautojų, įgaliotų tvirtinti dokumentų nuorašų tikrumą. Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą.

Antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-03-14 nutarimu Nr. 255 patvirtinti Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Žin., 2007, 33-1198).

Socialinės rūpybos skyriaus info.

Shadow up