kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame suskubti teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams

Primename, kad pareiškėjai norintys gauti socialinę paramą mokinio reikmenims įsigyti, prašymus gali teikti iki einamųjų kalendorinių metų spalio 5 d. (imtinai). Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.


Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas. Šios socialinės paramos mokiniams skiriamos, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (153 Eur).

Parama neskiriama besimokantiems pagal suaugusiųjų ugdymo programas, taip pat mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, išlaikomiems valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, gaunantiems globos išmoką bei tiems, kurių tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Norėdamas gauti socialinę paramą mokiniams, vienas iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) turi kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Esant poreikiui prašymus teikti galima Vilniaus rajono savivaldybėje, Socialinės rūpybos skyriuje (Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. 275 0063, 123 kab.).

Siekiantys gauti paramą pareiškėjai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti, būtinai nurodant kelintoje klasėje mokosi vaikas;
  • šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio);
  • kitas, priklausomai nuo aplinkybių, specialisto nurodytas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna socialinę pašalpą, pareiškėjas pateikia trumpos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metu pradžios iki mokslo metų pabaigos, o pateikus prašymą mokymosi laikotarpio metu – sprendimui dėl paramos skyrimo įsigaliojus ir iki mokslo metų pabaigos. Dėl nemokamo maitinimo galima tiesiogiai kreiptis ir į mokyklos, kurioje vaikas mokosi ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, administraciją.

Nemokamas maitinimas mokiniams gali būti skiriamas ir kitais atvejais: dėl ypač sunkios materialinės padėties, ligos, neįgalumo, nelaimingo atsitikimo, stichinės nelaimės, vaikui netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar vaikus augina neįgalūs arba nedirbantys senatvės pensininkai ir kt., jeigu bendrai gyvenančių asmenų vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur).

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki arba jau prasidėjus mokslo metams, bet ne vėliau kaip iki spalio 5 d. Mokinio reikmenims įsigyti vienam mokiniui per kalendorinius metus skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (57 Eur). Parama gali būti teikiama tiek pinigine, tiek nepinigine forma (jeigu mokinys auga socialinės rizikos šeimoje).

Primename, kad socialinę paramą mokiniams nustato Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-301 patvirtintas Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Shadow up