kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendina paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui skirtą projektą

Vilniaus rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje“, finansuojamą Savivaldybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0009). Projektas įgyvendinamas kartu su partnere – Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Vilniaus rajono PPT). Bendra projekto vertė siekia 465 tūkst. Eur, iš Europos socialinio fondo skirta 395 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.


Dalyvauti šiame projekte pasirinkta atsižvelgiant į vieną pagrindinių Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tikslų – užtikrinti kokybišką ir efektyvią komunikaciją bei optimizuoti aptarnavimo procesus, taip didinant besikreipiančių asmenų pasitenkinimą teikiamų paslaugų kokybe.

Savivaldybės administracija, šiuo metu, teikia apie 279 paslaugas. Paslaugos teikiamos tiek fiziniams tiek juridiniams asmenims. Projekte kartu su Savivaldybe dalyvaujanti partnerė Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, padeda kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir dalyvauja juos sprendžiant. Padeda mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą. Įgyvendindama projektą tarnyba sieks peržiūrėti, patobulinti ir optimizuoti Vilniaus rajono PPT klientų aptarnavimo procesą.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti gyventojų pasitenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis ir Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykdomu klientų aptarnavimo procesu.

Projektas numato eilę veikų, susijusių su darbo organizavimo procesų optimizavimu. Svarbiausios jų tai: Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų teikiamų paslaugų organizavimo procesų tobulinimas, proceso, susijusio su teritorijų planavimu ir statybomis optimizavimas, vieno langelio principo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje tobulinimas, Vilniaus rajono PPT klientų aptarnavimo proceso tobulinimas ir optimizavimas.

Projekto įgyvendinimas taip pat numato galimybę projekto dalyviams dalyvauti mokymuose bei keitimosi gerąją patirtimi su užsienio institucija išvažiuojamose sesijose, skirtuose klientų aptarnavimo kokybės gerinimo įrankių pritaikymo bei klientų aptarnavimo temoms. Šia galimybe jau 2018 metų rudenį pasinaudojo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai dalyvaujantys projekte.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovai 2018 m. lapkričio 26-28 dienomis svečiavosi Vokietijos mieste Leipcige. Vizito metu, specialistai turėjo eilę darbinių susitikimų su projekto „Leipcigas mąsto į priekį“ („Leipzig thinking ahead“) vykdytojais, piliečių informavimo centro „Welcome Leipzig“ atstovais ir kitais specialistais. Savivaldybės atstovai turėjo puikią progą užduoti rūpimus klausimus ir pasisemti vertingos patirties, kaip savo klientų aptarnavimo procesus tobulina kolegos iš Vokietijos.

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai 2018 m. gruodžio 10 dieną susitiko su Prancūzijos medicininio psichologinio centro „Centre médico psychologique, périnatalité et petite enfance“ specialistais. Ši įstaiga panašiai, kaip ir Vilniaus rajono PPT, dirba su daugiakalbiais vaikais ir turi gerai organizuotą klientų aptarnavimo bei santykių su klientais valdymo procesą. Susitikimo metu buvo dalijamasi patirtimi apie paslaugų ir asmenų aptarnavimo procesą, kaip klientas patenka į centrą, kas jį nukreipia, kokiais atvejais, kaip jis užrašomas į eilę dėl konsultacijos, problemos ir pagalbos poreikio nustatymo, psichologinės, socialinės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklų, centro ir šeimų bendradarbiavimą dėl pagalbos organizavimo ir teikimo vaikams bei paaugliams.

Įgyvendinus veiklas tikimasi, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, seniūnijose ir Vilniaus rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje bus pagerinta teikiamų paslaugų kokybė ir klientų aptarnavimo procesas. Siekiant įvertinti projekto rezultatus, bus atliktas pakartotinis vartotojų patenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas, kurio rezultatai atspindės įvykusius pokyčius Vilniaus rajono savivaldybėje.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0009 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Daugiau informacijos apie ES finansuojamus projektus įgyvendinamus Vilniaus rajone galite rasti: /go.php/lit/IMG/2082


Shadow up