kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Švietimas: tarybos posėdyje diskusijas sukėlę klausimai

Švietimas neabejotinai yra viena svarbiausių Vilniaus rajono savivaldybės sričių. Šiai sričiai kiekvienais metais skiriama beveik pusę Savivaldybės biudžeto lėšų. Siekiame ne tik užtikrinti rajono gyventojams ugdymo paslaugų prieinamumą, bet ir garantuoti jų kokybę. Praėjusį penktadienį vykusiame Vilniaus rajono tarybos posėdyje nemažai diskusijų sukėlė du klausimai, susiję su švietimu.


Svarstant bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano pakeitimus, buvo diskutuojama dėl planuojamų pokyčių Rastinėnų ir Čekoniškių ugdymo skyriuose.

Savivaldybė, atsižvelgdama į didėjantį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičių bei siekdama sudaryti sąlygas šiems mokiniams ugdytis arčiau jų gyvenamosios vietos, planuoja iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pakeisti šių mokyklų vidaus struktūrą: įsteigti Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriuje specialiąsias klases (1-4 klases) lietuvių ir lenkų mokomosiomis kalbomis bei Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje – specialiąsias klases (5-10 klases) lietuvių ir lenkų mokomosiomis kalbomis.

Po Švietimo skyriaus vedėjos sprendimo projekto pristatymo, Tarybos opozicijos nariai iš Centro dešinės frakcijos – Gediminas Kazėnas, Jonas Vasiliauskas, Artūras Želnys – pateikė siūlymą Rastinėnų ir Čekoniškių skyriuose steigti naujas priešmokyklines grupes lietuvių mokomąja kalba. Tačiau toks siūlymas neleistų tinkamai užtikrinti specialiojo ugdymo(-si) kokybės bei atliepti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių poreikius, o ir techninių galimybių tam nėra.

„Į mus kreipiasi specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvai, tik gal jie ne taip garsiai kalba ir ne taip dažnai. Situacija tokia, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius didėja, o Vilniaus rajone neturime nei specialiosios klasės, nei mokyklos tokiems vaikams ir jie važinėja į Vilnių. Analizavome situaciją, galvojome, kur galėtume įsteigti tokią mokyklą. Šiuo metu yra apie 60 specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ir kadangi dauguma yra iš tos rajono pusės, nuspręsta pertvarkyti Rastinėnų ir Čekoniškių ugdymo skyrius.“, – aiškino Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen ir pažymėjo, kad Švietimo įstatymas numato, jog savivaldybė turi pasirūpinti sudaryti sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdytis arčiau jo gyvenamosios vietos.

S. Segen atkreipė dėmesį, kad pritaikant Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyriaus patalpas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kuriant specialiąsias klases, gali tekti perkelti ten besimokančius vaikus į Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinę mokyklą.

Opozicija teigė, esą Vilniaus rajone nesudaromos mokymosi valstybine kalba sąlygos – trūksta darželių, mokyklų. Esą nekreipiama dėmesio į tėvų prašymus steigti darželius lietuvių ugdomąja kalba ypač seniūnijose, esančiose šalia Vilniaus, kuriose nuolat auga gyventojų skaičius ir daugėja vaikų.

Duomenys rodo, kad vietų trūkumas darželiuose Vilniaus rajone, tai sąlyginė problema, nes tėvai dažnai registruoja vaiką į ugdymo įstaigą, o leisti į darželį neketina, pvz. 2019-2020 m. m. pradžioje Vilniaus rajono savivaldybei pavaldžiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo laisvos 56 vietos į grupes lietuvių ugdomąja kalba ir 30 vietų į grupes lenkų ugdomąja kalba. Taip pat pastebėtina, kad nemaža dalis tėvų, laukiančių eilėse ir norinčiųjų leisti savo vaikus į Vilniaus rajono savivaldybei pavaldžius darželius Riešės, Avižienių, Pagirių ir kitose gyvenvietėse arti miesto, yra kitų savivaldybių nuolatiniai gyventojai.

„Nežinau, kodėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nesutinka padaryti bendros eilės į darželius, kad būtų matyti ar iš Vilniaus rajono, ar visgi iš Vilniaus miesto yra vaikai laukiančiųjų eilėje. Turėtume neiškreiptą vaizdą, nes dabar visa situacija persukama kitu kampu ir kaltinama tik Savivaldybė.“, – atsakydamas į nepagrįstą opozicijos kritiką, kalbėjo Vilniaus rajono vicemeras Robert Komarovski.

„Nėra taip, kad mes nenorime ar nesame nusiteikę spręsti šios situacijos. Asmeniškai aš pats dalyvavau trijuose posėdžiuose, prašiau Jono Vasiliausko (Vilniaus rajono tarybos narys ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas) įsiklausyti ir išgirsti ką kalbame, o šiandien mes vėl Taryboje keliame šį klausimą. Mes stovime vietoje vien dėl konstruktyvaus Savivaldybės ir Ministerijos bendradarbiavimo trūkumo. Siūlau klausimą svarstyti dalykiškai.“, – tęsė R. Komarovski.

Planingai plėsti ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą Vilniaus rajone apsunkina tai, kad rajono teritorijoje veikia ir įvairiose vietovėse chaotiškai, nesuderintai steigiamos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžios švietimo įstaigos. Vilniaus rajono savivaldybė ne kartą siūlė Ministerijai strategiškai svarbius klausimus spręsti aukščiausiu lygmeniu, parengti bendrą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą. Siūlė įdiegti bendrą centralizuotą vaikų registracijos ir priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinę sistemą, kuri leistų nustatyti tikslų norinčių patekti į ikimokyklines įstaigas vaikų skaičių ir reguliuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą ypač tose vietovėse, kur šis poreikis yra didžiausias, tačiau Ministerija atsisakė.

„Kompleksiškas požiūris į šių problemų sprendimą leistų veiksmingai pritaikyti švietimo įstaigų tinklą prie besikeičiančių gyventojų poreikių, tuo pačiu racionaliai naudoti tam tikslui skirtas lėšas ir užtikrinti rajono gyventojams ugdymo prieinamumą bei geros kokybės švietimą, todėl mums yra nesuprantamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nenoras priimti bendrų sprendimų. Mes, savo ruožtu, stengiamės patenkinti augantį gyventojų poreikį ir lanksčiai priimame sprendimus dėl naujų ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių steigimo, jei turimose ugdymo įstaigose yra galimybės sudaryti tam tinkamas ugdymosi sąlygas ir leidžia higienos normų reikalavimai. Tikrai ne kiekviena savivaldybė gali pasidžiaugti naujų darželių statybomis.“, – sakė merė Marija Rekst.

Tarybos posėdžio metu taip pat buvo diskutuojama dėl priešmokyklinės grupės įsteigimo Buivydiškių pradinio ugdymo mokykloje. Pažymime, kad tame pačiame pastate veikia dvi skirtingo pavaldumo mokyklos: Buivydiškių pradinė mokykla (1-4 kl.) yra Vilniaus rajono savivaldybės pavaldume, o Buivydiškių pagrindinė mokykla (5-10 kl.) – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavaldumo. Taip pat ten įsikūrusios ir kitos organizacijos.

 

Jau kurį laiką Vilniaus rajono savivaldybės prašymai dėl Vilniaus kolegijos pastato Buivydiškėse dalies patalpų perdavimo yra ignoruojami kelių Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistų ir dirbtinai vilkinamas procesas, susijęs su priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu lietuvių kalba Buivydiškėse. Buivydiškių pradinio ugdymo mokyklos bendruomenė laikoma nežinomybėje dėl savo ateities.

Savivaldybė, atsižvelgdama į tėvų prašymus pagerinti priešmokyklinukų Buivydiškių pradinėje mokykloje ugdymosi sąlygas bei priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laiką nuo 4 valandų pratęsti iki 10,5 darbo valandų (I-ąjį modelį pakeisti II-ouju), penktadienį svarstė sprendimą Buivydiškių pradinėje mokykloje patvirtinti II-ąjį priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį. Nustatyta, kad sprendimas įsigalios nuo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai priklausančių patalpų perdavimo Vilniaus r. Buivydiškių pradinei mokyklai ir pripažinus perduotas patalpas tinkamomis naudotis pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus priešmokyklinio ugdymo grupei įrengti bei vaikų saugumui užtikrinti.

Toks nutarimas priimtas įvertinus vykstančias peripetijas dėl patalpų panaudos pagrindais perdavimo.

Centro dešinės frakcijos narys Jonas Vasiliauskas reikalavo Tarybos sprendime įrašyti datą, nuo kada Buivydiškių pradinėje mokykloje pradėtų veikti priešmokyklinė grupė pagal II modelį, nors žino, kad tinkamas vaikų ugdymo(-si) sąlygų užtikrinimas šiuo atveju priklauso nuo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimo.

Buvusio Vilniaus kolegijos pastato pirmojo aukšto kairiajame korpuse panaudos pagrindais veikia Savivaldybės pavaldumo Buivydiškių pradinė mokykla. Antrajame aukšte įsikūrusi Ministerijos pavaldume esanti Buivydiškių pagrindinė mokykla.

Savivaldybė, siekdama sudaryti visas tinkamas ugdymo(-si) sąlygas priešmokyklinės grupės vaikams, prašo Ministerijos perduoti patalpas, esančias pirmojo aukšto koridoriaus, kuriame įsikūrusi Buivydiškių pradinė mokykla, gale. Šiuo metu ten įrengta biblioteka ir skaitykla. Per pradinių klasių koridorių vaikšto Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokiniai, naudojasi mažiems vaikams pritaikytais tualetais. Pradinių klasių mokiniai jaučiasi nesaugiai. Vietoje bibliotekos įrengus priešmokyklinio ugdymo grupę, Buivydiškių pradinė mokykla galėtų naudotis atskiru pastato korpusu be pašalinių asmenų.

Tuo tarpu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Vasiliauskas, dirbantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje siūlo priešmokyklinę grupę įrengti antrajame arba trečiajame pastato aukšte. Savivaldybė informavo Ministeriją, kad toks patalpų išdėstymas neigiamai paveiks ugdymo proceso organizavimą ir racionalų Savivaldybės lėšų panaudojimą pasiūlytų patalpų remonto darbams. Mokyklos erdvė bus suskaidyta.

„Antrajame aukšte siūlomos patalpos yra su atskiru įėjimu. Patalpos atskirtos nuo likusios mokyklos dalies, todėl, incidento arba nelaimingo atsitikimo atveju, auklėtoja ieškoti pagalbos galėtų tik apėjus visą pastatą iš lauko pusės. Taip pat neleidžiama naudotis tualetu, esančiu antrajame aukšte, kuris priklauso Buivydiškių pagrindinės mokyklos administracijai. Norint įrengti naują tualetą, reikia parengti ir suderinti projektą, todėl tualeto įrengimo ir visų patalpų remonto darbai gali užtrūkti iki mokslo metų pabaigos.“, – kalbėjo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš.

Jono Vasiliausko siūlymas priešmokyklinę grupę įrengti trečiajame aukšte irgi nėra tinkamas. J. Vasiliauskas tikino, kad patalpos suremontuotos ir tinkamos priešmokykliniam ugdymui, yra galimybė naudotis tualetais. Tačiau š. m. sausio 17 d. Savivaldybės atstovams nuvykus apžiūrėti trečiajame aukšte siūlomas patalpas, paaiškėjo, kad remonto darbai tik prasidėjo.

„Trečiajame aukšte siūlomos patalpos negali užtikrinti saugaus ir kokybiško priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų ugdymo(-si). Ten šiuo metu keičiami seni langai, griaunamos pertvaros, remontuojami tualetai, daug statybinių dulkių. Šalia siūlomų priešmokyklinukams patalpų per vamzdį, įmontuotą atviroje lango angoje, į lauko konteinerį metamos plytos ir kitos statybinės atliekos. Remonto darbai gali užsitęsti. Šiuo metu ugdymosi aplinka yra visiškai nesaugi.“, – pažymėjo vietoje buvęs A. Narvoiš.

Savivaldybės atstovai, apžiūrėję biblioteką ir skaityklą, pastebėjo, kad patalpų plotas yra neracionaliai išnaudojamas, patalpoje yra kelios lentynos su knygomis ir 7 kompiuteriai. Bibliotekos perkėlimas kitur ir šių patalpų perdavimas Buivydiškių pradinei mokyklai padėtų išspręsti priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si) lietuvių kalba poreikį Buivydiškėse.

Savivaldybė siekia užtikrinti Buivydiškių pradinės mokyklos auklėtiniams kokybišką ir saugų ugdymą(-si). Ministerija, būdama padėties šeimininke, diktuoja savo sąlygas, nekreipdama dėmesio į Savivaldybės argumentus, kad Ministerijos siūlomas patalpų išdėstymas tik pablogins mokymosi sąlygas, ypač vaikų saugumą, dėl ko kils ir tėvų nepasitenkinimas.

„Man tikrai nesuprantamas toks daugumos opozicijos narių balsavimas prieš šio sprendimo priėmimą. Juk jie vis kartoja, esą Savivaldybė nesudaro sąlygų ugdymui lietuvių kalba. O štai turime konkretų pavyzdį, kai būtent iš jų pusės vilkinama. Tarybos narys Jonas Vasiliauskas dirba Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir turi įtakos sprendimo dėl patalpų perdavimo priėmimui, bet nei jis, nei kiti Ministerijos atstovai nenori girdėti mūsų argumentų, kad racionaliausias ir dėl vaikų saugumo tinkamiausias sprendimas būtų dviejų patalpų pirmajame aukšte, šalia veikiančios Buivydiškių pradinės mokyklos, perdavimas priešmokyklinei grupei.“, – svarstė merė M. Rekst ir kvietė politikus į šią situaciją pasižiūrėti blaiviai, o ne rinkiminių batalijų fone ir išreiškė tikėjimą Ministerijos geranoriškumu.

„Turime būti vieningi dėl mūsų vaikų gerovės ir jų ateities. Padarysime viską, kas įmanoma, kad patalpų perdavimo procesas vyktų kuo sklandžiau ir greičiau. Juk nuo to priklauso nuo kada priešmokyklinukai galės saugiai lankyti Buivydiškių pradinę mokyklą, o tėvai – ramiai derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.“, – tęsė merė.

     

Vilniaus kolegijos pastato Buivydiškėse I aukšto planas
(Mėlyna spalva pažymėtose patalpose įsikūrusi Vilniaus rajono savivaldybės pavaldume esanti Buivydiškių pradinė mokykla);
(Geltona spalva pažymėtose patalpose įsikūrusi biblioteka ir skaitykla)

 

Vilniaus kolegijos pastato Buivydiškėse II aukšto planas
(Mėlyna spalva pažymėtos patalpos, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo įrengti priešmokyklinio ugdymo grupę)

Shadow up