kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija Neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

Vadovaujantis 2015-08-05 LR Vyriausybės patvirtintais Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimais, nuo 2015 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. neformaliajam vaikų švietimui (toliau - NVŠ) bus skiriamas papildomas finansavimas. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas vaikų užimtumui, socializacijai ir gebėjimų plėtotei, visi mokiniai besimokantis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas turės galimybę rinktis papildomas neformaliojo švietimo programas. Į šias lėšas galės pretenduoti savivaldybės ir valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys Švietimo ir mokslo ministerijos bei savivaldybės nustatytus reikalavimus. Bendrojo ugdymo mokyklos NVŠ krepšelio gauti negalės – jose būreliai vyks kaip ir anksčiau pagal ugdymo planus. Formalųjį švietimą papildantį ugdymą vykdančios muzikos, meno ir NVŠ krepšelį galės gauti tik neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti. NVŠ krepšelio lėšomis galės būti finansuojama viena vaiko pasirinkta programa.


Parengtas Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo projektas, kuriame apibrėžti valstybės lėšų, skiriamų Vilniaus rajono savivaldybės mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas 2015 m. spalio-gruodžio mėn., skyrimo principai, lėšų naudojimas, reikalavimai švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarka.   

Visi neformaliojo švietimo teikėjai – savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos ar laisvieji mokytojai, kūrėjai, pageidaujantys užimti mokinius įdomia ir prasminga popamokine veikla ir ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR), o jų programos užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR).


Žingsniai neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

1. Užsiregistruoti ŠMIR.  Tai galima keliais būdais:

1.1. Pačiam teikėjui prisijungus prie ŠMIR adresu https://www.smir.smm.lt  pateikti (užpildyti) visus savo įstaigos duomenis. Jei bandant savarankiškai iškyla nesklandumų ar klausimų, prašome kreiptis į registro administratorius Švietimo informacinių technologijų centro (toliau – ITC) darbuotojus Egidijų Čeponį el. p. Egidijus.Ceponis@itc.smm.lt, tel. (8 5) 235 6131 arba Sevirą Maželį, el. p. Seviras.Mazelis@itc.smm.lt, tel. (8 5) 2356145.

1.2. Dėl registracijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus registrų tvarkytoją Boleslavą Raguckį, el.p. Boleslav.Ragucki@vrsa.lt, tel. (8 5) 263 6200, 427 kab., kuriam papildomai pateikiami:

- registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo (jei NVŠ teikėjas – juridinis asmuo), verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos (jei teikėjas – fizinis asmuo) kopija;

- nuostatų, įstatų ar kito dokumento, kuriame įteisinta vaikų švietimo veikla, kopiją (jei teikėjas – juridinis asmuo) arba dokumento (-ų), pagrindžiančio (-ų), kad NVŠ teikėjas turi teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju, kopiją (-as) (jei teikėjas – fizinis asmuo);

- Laisvieji mokytojai užpildo laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę (Aprašo 1 priedas).

 

2. Užregistruoti programas KTPRR galima:

Prisijungus  adresu https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml užpildyti  pasižadėjimą bei teikėjo anketą ir išsiųsti ją ITC. ITC darbuotojas Mažvydas Jablonskis, el. p. Mazvydas.Jablonskis@itc.smm.lt suteikia teikėjui prisijungimo teisę. Gavus prisijungimus būtina registre pateikti reikalingą informaciją apie programą(-as).

Registruotis ŠMIR ir registruoti parengtas programas KTPRR galima jau dabar, nelaukiant paraiškų (NVŠ teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraiškos (Aprašo 2 priedas) ir NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos (Aprašo 4 priedas)) pateikimo Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui laiko. Informacija NVŠ programų pateikimo tvarką bus patalpinta www.vrsa.lt puslapyje  Švietimo skiltyje.

Reikalavimai NVŠ švietimo teikėjui ir NVŠ programai yra apibrėžti Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metų tvarkos apraše.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistę Violeta Purpurovič, el.p. Violeta.Purpurovic@vrsa.lt, tel. (8 5) 2109684.


1 priedas - Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelė

2 priedas - NVŠ teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraiškos forma

4 priedas - NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma

 

 

Shadow up